ΝΟΜΟΣ
1976
Έτος
1991
ΦΕΚ
Α΄184
Σχετικά Άρθρα
Άρθρο 23
Αντικείμενο
Κύρωση υπουργικών αποφάσεων
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Γυναίκες και οικονομία
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Εργαζόμενη Μητέρα Απασχόληση - Επαγγελματική Κατάρτιση
Τομέας Πολιτικής
Απασχόληση
Τομέας COFOG
Γενικά Οικονο-μικά Θέματα
Ωφελούμενοι - χρήστες
Επιχειρήσεις κιι εργοδοτικές οργανώσεις Συνδικαλιστικές οργανώσεις Σώματα Επιθεωρητών Εργασίας Γονείς

Άρθρο 23 - Κύρωση αποφάσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Κύρωση υπουργικών αποφάσεων

 

23. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τότε που εκδόθηκε η με αριθ. 21/908/5-10-89 Απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοια και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 769/Β/9-10-89) "Σχετικά με καταβολή επιδόματος μητρότητας για 15 εβδομάδες", που έχει ως εξής:

1. Το επίδομα μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας), που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 1539/85 (ΦΕΚ 64/Α/85), καταβάλλεται για εκατόν πέντε (105) ημέρες εργασίας, συνολικά. Εξ αυτών πενήντα δύο (52) ημέρες χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες πενήντα τρεις (53) μετά τον τοκετό, εφ' όσον απέχουν από την εργασία τους.

2. Σε περίπτωση, που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν, που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο του επιδόματος κυκλοφορίας καταβάλλεται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται καταβολή επιδόματος μητρότητας για εκατόν πέντε (105) ημέρες συνολικά.

Η απόφαση αυτή, της οποίας η ισχύς αρχίζει από της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να κυρωθεί με νόμο.