ΝΟΜΟΣ
ΠΔ 42
Έτος
1994
ΦΕΚ
Α’ 33
Αντικείμενο
Ίδρυση Κέντρου Ερευνών για θέματα ισότητας
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Δικαιώματα Γυναικών
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Γενικές νομοθετικές ρυθμίσεις για την προώθηση της ισότητας
Τομέας Πολιτικής
Εθνικός μηχανισμός για την ισότητα των δύο φύλων
Τομέας COFOG
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
Ωφελούμενοι - χρήστες
Άνδρες και γυναίκες που αντιμετωπίζουν διακρίσεις
Άρθρο 1

Συνιστάται Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Ερευνών για θέματα Ισότητας" (Κ Ε Θ Ι), με έδρα την Αθήνα, το οποίο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης. (άρθρο 5 παρ. 1Ν. 1835/89).

Άρθρο 2 - Σκοποί του Κ Ε Θ Ι

Το Κ Ε Θ Ι έχει τους σκοπούς που καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 1835/89.

Άρθρο 3 - Όργανα Διοίκησης του Κέντρου

Οργανα Διοίκησης του Κέντρου είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, η Εκτελεστική Επιτροπή και ο Γενικός Διευθυντής (άρθρο 5 παρ. 3 Ν.1835/89)

Άρθρο 4 - Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Κ Ε Θ Ι διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και επτά ακόμη μέλη.

2. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα λοιπά επτά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, και επιλέγονται από επιστήμονες και προσωπικότητες με κύρος, εμπειρία σε διοικητικά θέματα και γνώσεις και εμπειρία σχετικές με θέματα ισότητας των δύο φύλων.

3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.

4. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του κέντρου που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

5. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., μετέχουν χωρίς ψήφο ο Γενικός Διευθυντής και ο Νομικός Σύμβουλος του Κ Ε Θ Ι

Άρθρο 5 - Αρμοδιότητες - Λειτουργία Δ.Σ

.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί το Κ Ε Θ Ι και έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) Προτείνει στον Υπουργό Προεδρίας τον κανονισμό οργάνωσης, διάρθρωσης, στελέχωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Κέντρου.

β) Με εισήγηση του Γενικού Διευθυντή καταρτίζει και εγκρίνει τον ετήσιο προυπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό και προβαίνει στις απαραίτητες τροποποιήσεις που γίνονται στον προυπολογισμό κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης του.

γ) Αποφασίζει για τη σύναψη συμβάσεων αγορών, πωλήσεων μισθώσεων κινητών και ακινήτων.

δ) Αποφασίζει την πρόσληψη του Γενικού Διευθυντή και ερευνητικού, διοικητικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού του Κέντρου.

ε) Παρακολουθεί και ελέγχει το Γενικό Διευθυντή στην εκτέλεση των καθηκόντων του.

στ) Αποφασίζει τη διοργάνωση συμποσίων, συνεδρίων και σεμιναρίων για θέματα ισότητας.

ζ) Συνιστά, προς υποβοήθηση της εκπλήρωσης του σκοπού του Κέντρου, Επιτροπές που αποτελούνται από μέλη του ή υπαλλήλους του Κέντρου ή τρίτους και αναθέτει σ` αυτές συγκεκριμένα έργα και καθορίζει τις αρμοδιότητές τους.

η) Αποφασίζει για την αποστολή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

θ) Αποφασίζει για τη σύσταση παραρτημάτων του Κ Ε Θ Ι σε διάφορες περιοχές της χώρας.

ι) Ορίζει τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

ια) Αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα που δεν προβλέπεται ειδικά απά το παρόν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικώς κάθε μήνα και εκτάκτως όταν παραστεί ανάγκη, ή το ζητήσουν τουλάχιστον πέντε από τα  μέλη του.

το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα 5 από τα μέλη του και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων  μελών.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Κ Ε Θ Ι σ` όλες τις σχέσεις ενώπιον κάθε Αρχής και δικαστηρίου και ακόμη έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου.

Άρθρο - 6 Εκτελεστική Επιτροπή

1. Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από τον Αντιπρόεδρο και 2 μέλη που εκλέγονται μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Της Εκτελεστικής Επιτροπής προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος του Κέντρου.

3. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνέρχεται τακτικώς μια φορά την εβδομάδα και εκτάκτως όταν παρίσταται ανάγκη.

Άρθρο 7

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Κ Ε Θ Ι έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Επεξεργάζεται και υποβάλλει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο  το πρόγραμμα δράσης του Κέντρου για το επόμενο έτος.

β) Επιλαμβάνεται και αποφασίζει για κάθε θέμα της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν εξουσιοδότησης υπό τούτου.

γ) Αποφασίζει και εισηγείται στο Δ.Σ. για τον τρόπο εκτέλεσης του προγράμματος δράσης και έχει την ευθύνη της παρακολούθησης των διαφόρων  ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιεί το Κέντρο καθώς επίσης και των διαφόρων μελετών - ερευνών που αναλαμβάνει το Κέντρο.

δ) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα σχετικά με την έκδοση και δημοσίευση των διαφόρων μελετών και ερευνών καθώς και για την έκδοση και διακίνηση άλλων Εντύπων.

ε) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα σχετικά με διοργάνωση συνεδρίων, διεθνών συναντήσεων και συνδιασκέψεων που αφορούν την ισότητα.

στ) Συντάσσει ετήσια έκθεση για την εξέλιξη των ερευνητικών προγραμμάτων.

ζ) Γνωμοδοτεί σε ειδικά ερωτήματα και σε κάθε άλλο θέμα που παραπέμπει σε αυτό το Δ.Σ.

η) Καθορίζει τη διαδικασία σύνταξης, έγκρισης και χρηματοδότησης των ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και τη διαδικασία πληρωμής των δαπανών και παραλαβής των ερευνητικών έργων.

θ) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα σχετικά με ανάθεση μελετών με αμοιβή, σε ερευνητές και επιστήμονες που δεν ανήκουν στο Κ Ε Θ Ι εφ` όσον η πραγματοποίηση των μελετών αυτών δεν είναι δυνατή από το ερευνητικό προσωπικό του Κέντρου.

ι) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα σχετικά με την ανάληψη και τους όρους εκτέλεσης ερευνητικών προγραμμάτων και παροχής υπηρεσιών για λογαριασμό τρίτων.

Άρθρο 8 - Γενικός Διευθυντής

1. Ο Γενικός Διευθυντής των υπηρεσιών του Κ Ε Θ Ι προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου που μπορεί να ανανεώνεται.

2. Ο Γενικός Διευθυντής πρέπει να είναι πτυχιούχος εκπαιδευτικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου της αλλοδαπής με μεταπτυχιακούς τίτλους και να έχει ευρεία γενική μόρφωση και πείρα σε θέματα που σχετίζονται με την ισότητα των  δύο φύλων και να έχει διοικητικές ικανότητες καθώς και επαρκή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης Γλώσσας.

3. Σε περίπτωση απουσίας τού ή κωλύματος, τα καθήκοντά του θα ασκούνται με απόφαση του Δ.Σ. από υπάλληλο του Κ Ε Θ Ι αναλόγων προσόντων.

Άρθρο 9 - Αρμοδιότητες Γενικού Διευθυντή

1. Ο Γενικός Διευθυντής του Κ Ε Θ Ι έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Διευθύνει τις υπηρεσίες του Κ Ε Θ Ι είναι προϊστάμενος του προσωπικού και ευθύνεται για την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους.

β) Επιμελείται και παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του  Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής.

γ) Παρίσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής και εισηγείται τα θέματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές του καθώς και λαμβάνει κάθε μέτρο ικανό να συμβάλλει στην

    καλή λειτουργία των υπηρεσιών, και την εκπλήρωση του σκοπού του Κ Ε Θ Ι.

δ) Υπογράφει την τρέχουσα αλληλογραφία και τα προπαρασκευαστικά ή διαβιβαστικά έγγραφα του Κ Ε Θ Ι και προσυπογράφει τα έγγραφα που υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

ε) Εντέλλεται την εκτέλεση των σχετικών δαπανών μέσα στα όρια του προϋπολογισμού και των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου περί διαθέσεως πιστώσεων.

στ) Υπογράφει τις επιταγές, τα εντάλματα πληρωμής τα γραμμάτια εισπράξεων και τα δελτία συμψηφιστικών λογιστικών πράξεων.

ζ) Φροντίζει για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού του Κ Ε Θ Ι.

2. Με έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Γενικός Διευθυντής μπορεί να εκχωρεί το δικαίωμα υπογραφής εγγράφων που αφορούν θέματα της αρμοδιότητάς του σε υπαλλήλους του Κέντρου. 

Κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 του Νόμου 1835/1989 έχουν εκδοθεί και οι ακόλουθες Υπουργικές Αποφάσεις:

ΥΑ 34826 οικ. (ΦΕΚ Β/675/18-05-2010) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Στο Γενικό Γραμματέα Ισότητας των Φύλων και στους Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων

ΥΑ 22935 (ΦΕΚ Β/1622/2004)Συμπλήρωση ΥΑ 219/1995(Όργανα Διοίκησης Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας)

Αριθ. 1047/Β` 664/1995. Τροποποίηση και συμπλήρωση της Υ.Α. 219/6.2.1995 (ΦΕΚ 798/7.2.1995) για τον καθορισμό Αποφασιστικών, συλλογικών και Μονομελών Οργάνων     Διοίκησης του Κέντρου Ερευνών Ισότητας

Απ.ΥΦ 963 ΦΕΚ Β/638/1995 Παραρτήματα του Κέντρου Ερευνών για θέματα Ισότητας

Απ. ΥΦ 1001 ΦΕΚ Β/557/1994) Τροποποίηση.ΥΑ ΓΥΦ 803/1994 (κανονισμός ΚΕΘΙ)