ΝΟΜΟΣ
1835
Έτος
1989
ΦΕΚ
Α’ 76
Σχετικά Άρθρα
Άρθρο 5
Αντικείμενο
Ίδρυση Κέντρου Ερευνών για θέματα ισότητας
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Δικαιώματα Γυναικών
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Γενικές νομοθετικές ρυθμίσεις για την προώθηση της ισότητας
Τομέας Πολιτικής
Εθνικός μηχανισμός για την ισότητα των δύο φύλων
Τομέας COFOG
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
Ωφελούμενοι - χρήστες
Άνδρες και γυναίκες που αντιμετωπίζουν διακρίσεις
Συνδεδεμένες Διατάξεις
ΠΔ 42 /1994 ΦΕΚ Α/33 Y.A348/2010 (ΦΕΚ Β-657-2010) ΥΑ 229/2004 (ΦΕΚ Β/1622/2004), ΥΑ 1047/1995 ΥΑ ΑΠ/1995 (ΦΕΚ Β/638/1995) ΥΑ Γ.Υ./1994 (ΦΕΚ Β 557/1994)

Άρθρο 5 - Ίδρυση Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας

1. Ιδρύεται ερευνητικό - επιμορφωτικό κέντρο, ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) με έδρα την Αθήνα, που υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 

2. Το Κ.Ε.Θ.Ι. έχει ως κύριο σκοπό τη διεξαγωγή επιστημονικών μελετών και ερευνών για θέματα ισότητας των φύλων, καθώς και την προαγωγή της ισότητας ευκαιριών στην απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη με το σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση γενικά προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ιδίως για γυναίκες και γενικά τη διάδοση και εφαρμογή της πολιτικής ισότητας ευκαιριών και για τα δύο φύλα.

3. Ειδικότεροι σκοποί του Κ.Ε.Θ.Ι. είναι:

α. Η πραγματοποίηση επιστημονικών μελετών και ερευνών για θέματα ισότητας των δύο φύλων.

β. Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η εκτέλεση, παρακολούθηση και αξιολόγηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, επιμόρφωσης και ενημέρωσης, ιδίως γυναικών, με στόχο την ένταξή τους στην αγορά εργασίας και γενικά τη συμμετοχή τους στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

γ. Η συλλογή, η αξιολόγηση και περαιτέρω αξιοποίηση στοιχείων και πορισμάτων μελετών, ερευνών και λοιπών δραστηριοτήτων περιλαμβανομένων των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών μεθόδων που σχετίζονται με την πολιτική ισότητας ευκαιριών των φύλων.

δ. Η συνεργασία με εθνικούς, αλλοδαπούς και διεθνείς οργανισμούς, εκπαιδευτικά, επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα που σχετίζονται με την πραγματοποίηση των σκοπών του.

ε. Η διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, διασκέψεων και κάθε είδους εκδηλώσεων δημόσιου διαλόγου και προβολής θεμάτων σχετικά με την ισότητα ευκαιριών.

στ. Η ενημέρωση για θέματα που σχετίζονται με τις πολιτικές ισότητας ευκαιριών, με την έκδοση και δημοσίευση μελετών και ερευνών, καθώς και αλλού προσφόρου ενημερωτικού υλικού, με την έκδοση εντύπων ή και την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού.

ζ. Με αποφάσεις του Υπουργού Προεδρίας, που εκδίδονται έπειτα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν να ορίζονται και άλλοι ειδικοί σκοποί του Κ.Ε.Θ.Ι. στο πλαίσιο του γενικού σκοπού της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου.

4. Οι πόροι του Κ.Ε.Θ.Ι. είναι οι ακόλουθοι:

α. Η τακτική επιχορήγηση που εγγράφεται κατ' έτος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης.

β. Πρόσθετη κατ' έτος επιχορήγησης από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης ή άλλου φορέα.

γ. Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών στο Δημόσιο σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ιδιώτες.

δ. Έσοδα από την εκμετάλλευση της περιουσίας του

ε. Έσοδα από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία τις Υπηρεσίες και τους Οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και από κάθε άλλο Διεθνές Ταμείο.

στ. Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και κάθε είδους επιχορηγήσεις προς αυτό.

ζ. Έσοδα από οποιαδήποτε άλλη πηγή, συμπεριλαμβανομένων ειδικών επιχορηγήσεων και χρηματοδοτήσεων δημόσιων υπηρεσιών, και φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

5. α. Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζει με απόφασή του ο Υπουργός Εσωτερικών. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν επιστήμονες με κύρος, εμπειρία και ευρύτερη επιστημονική και κοινωνική δράση σε θέματα ισότητας των φύλων, ενώ δύο από τα μέλη του μπορεί να είναι προσωπικότητες κύρους με δράση σε θέματα πολιτικών ισότητας των φύλων. Με την έκδοση της παραπάνω απόφασης λήγει αυτοδικαίως και αζημίως η θητεία του επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Ε.Θ.Ι.

β. Το Κ.Ε.Θ.Ι. εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Γενικός Διευθυντής προΐσταται όλων των υπηρεσιών του, στα πλαίσια των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ. Με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα αποφασιστικά, συλλογικά και μονομελή όργανα διοίκησης, οι αρμοδιότητες, η σύνθεσή τους, η νόμιμη συγκρότηση και απαρτία των συλλογικών οργάνων καθώς και τα ειδικότερα προσόντα των προσώπων που διορίζονται σε αυτά. Με όμοιες αποφάσεις μπορούν να ανακατανέμονται οι αρμοδιότητες των ανωτέρω οργάνων.

δ. Ο Γενικός Διευθυντής και τα πρόσωπα που ορίζονται σε θέσεις μονομελών οργάνων διοίκησης απασχολούνται στο Κ.Ε.Θ.Ι. με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών με δυνατότητα ανανέωσης. Οι κάθε είδους αποδοχές και αποζημιώσεις των ανωτέρω, καθώς και οι αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, έπειτα από έγκριση του Υπουργού Προεδρίας.

6. Η πλήρωση των θέσεων των μονομελών οργάνων διοίκησης του Κ.Ε.Θ.Ι. και του λοιπού προσωπικού του μπορεί να γίνει και με απόσπαση από θέση του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή με παράλληλη άσκηση των καθηκόντων τους, εφόσον πρόκειται για καθηγητές και κάθε είδους διδακτικό και επιστημονικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.

Η απόσπαση, από θέση του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.I.Δ., προϊσταμένων τμημάτων, γίνεται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Ο χρόνος υπηρεσίας συνυπολογίζεται και προσμετράται για την προαγωγή του υπαλλήλου στον επόμενο βαθμό. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από την 1η Νοεμβρίου 2002.

7. Με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας, έπειτα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την εσωτερική οργάνωση τη λειτουργία και την οικονομική διαχείριση του Κ.Ε.Θ.Ι. στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας και καταρτίζονται οι ακόλουθοι κανονισμοί:

α. Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας και οικονομικών.

Με τον κανονισμό αυτόν ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας των διοικητικών και γνωμοδοτικών οργάνων του και των λοιπών υπηρεσιών του, καθώς και θέματα κατάστασης προσωπικού, οικονομικής διαχείρισης, σύναψης δανείων, εκτέλεσης προμηθειών.

β. Κανονισμός ανάθεσης μελετών, εκτέλεσης προγραμμάτων και λοιπών δράσεων.

Με τον κανονισμό αυτόν ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την ανάθεση, αξιολόγηση και παρακολούθηση μελετών, ερευνών, προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης επιμόρφωσης, ενημέρωσης και μέτρων για την προώθηση της ισότητας ευκαιριών και την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων για την προώθηση των σκοπών του, όπως εκδόσεις, συνέδρια. Με τον ίδιο κανονισμό καθορίζονται και τα θέματα που σχετίζονται με τους όρους και προϋποθέσεις ανάθεσης υπηρεσιών σε τρίτους με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, καθώς και κάθε είδους συνεργασίας και αναθέσεις παροχής υπηρεσιών σε κατάλληλα φυσικά και νομικά πρόσωπα".

Όπως αντικαταστάθηκε από το την παρ. 1 άρθρου 15 του Ν. 2266/1994 (ΦΕΚ Α'/218).

Όπως το εδάφιο στο τέλος της παρ. 5 προστέθηκε με την παρ. 4 άρθρου 26 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ Α 180).

Οι φράσεις στο τέλος της παρ. 6 προστέθηκαν με το άρθρο 8 του ν. 3094/2003 (Α΄10/22.1.2003), ισχύoυν, όμως, από 1.11.2002.

Στη παρ. 5 εδάφιο α προστέθηκε εδάφιο με το άρθρο 21 παρ. 11 του ν. 3801/2009 ΦΕΚ Α 163

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 3858/2010 ΦΕΚ Α 102/1.7.2010 εποπτεύεται από τόν Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όπου στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που διέπει το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας αναφέρεται ο Υπουργός Προεδρίας, νοείται ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 3858/2010 ΦΕΚ Α 102/1.7.2010.

Όπως η  περ. α της παρ. 5 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 4018/2011 ΦΕΚ Α 215/30.9.2011