Σχετικά Άρθρα
Άρθρο 323Α
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιώματων,Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Γυναίκες στην εξουσία και στα κέντρα λήψης αποφάσεων, Γυναίκες και ένοπλες συγκρούσεις,
Τομέας Πολιτικής
Ένοπλες Δυνάμεις
Τομέας COFOG
Δημόσια Τάξη και Ασφάλεια
Ωφελούμενοι - χρήστες
Άνδρες και Γυναίκες που αντιμετωπίζουν διακρίσεις

Άρθρο 323Α - Εμπορία ανθρώπων

1. Όποιος με τη χρήση βίας, απειλής ή άλλου εξαναγκαστικού μέσου ή την επιβολή ή κατάχρηση εξουσίας προσλαμβάνει, μεταφέρει, προωθεί εντός ή εκτός της επικράτειας, κατακρατεί, υποθάλπει, παραδίδει με ή χωρίς αντάλλαγμα σε άλλον ή παραλαμβάνει από άλλον πρόσωπο με σκοπό την αφαίρεση "κυττάρων" ιστών ή οργάνων του σώματος του ή για να εκμεταλλευτεί ο ίδιος ή άλλος την εργασία ή την επαιτεία του, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών και με χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων έως πενήντα χιλιάδων ευρώ.

 

2. Με την ποινή της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται ο υπαίτιος αν, για να επιτύχει τον ίδιο σκοπό, αποσπά τη συναίνεση προσώπου με τη χρήση απατηλών μέσων ή το παρασύρει, εκμεταλλευόμενος την ευάλωτη θέση του, με υποσχέσεις, δώρα, πληρωμές ή παροχή άλλων ωφελημάτων.

3. Όποιος εν γνώσει δέχεται την εργασία προσώπου, το οποίο τελεί υπό τις συνθήκες που περιγράφονται στις παραγράφους 1 και 2, ή τα έσοδα από την επαιτεία του προσώπου αυτού, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.

4. Με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων έως εκατό χιλιάδων ευρώ τιμωρείται ο υπαίτιος σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, αν η πράξη:

«α) στρέφεται κατά ανηλίκου ή ατόμου σωματικώς ή διανοητικώς ανάπηρου,».

β) τελείται κατ' επάγγελμα,

γ) τελείται από υπάλληλο ο οποίος κατά την άσκηση της υπηρεσίας του ή επωφελούμενος από την ιδιότητά του αυτή διαπράττει ή συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην πράξη ή

δ) είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη του παθόντος.

5. Όποιος χρησιμοποιεί τα μέσα των παραγράφων 1 και 2 για να στρατολογήσει ανήλικο με σκοπό τη χρησιμοποίησή του σε ένοπλες συγκρούσεις τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων έως εκατό χιλιάδων ευρώ.

6. Με ισόβια κάθειρξη τιμωρείται ο υπαίτιος σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο.

Όπως το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3064/2002 (Α΄ 248/15.10.2002), η  παρ. 6 προστέθηκε με την παρ. 4 του ν. 3625/2007 (ΦΕΚ Α 290/24.12.2007), οι παρ. 1 και 3 αντικαταστάθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου δεύτερου του ν. 3875/2010 (Α΄ 158/20.9.2010) και  η περ. α της παρ. 4 αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου δεύτερου του ν. 3875/2010 (Α΄ 158/20.9.2010).

Στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μετά τις λέξεις «με σκοπό την αφαίρεση» προστίθεται η λέξη «κυττάρων» σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 3984/2011 (ΦΕΚ Α 150/27.6.2011).