ΝΟΜΟΣ
283 ΠΔ
Έτος
1985
ΦΕΚ
Α’ 106
Σχετικά Άρθρα
Άρθρο 341
Αντικείμενο
Απατηλή επίτευξη συνουσίας
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιώματων
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Δικαιώματα Γυναικών
Τομέας Πολιτικής
Δικαιοσύνη
Τομέας COFOG
Κοινωνική Προστασία
Ωφελούμενοι - χρήστες
Άνδρες και Γυναίκες που αντιμετωπίζουν διακρίσεις
Άρθρο 341 - Απατηλή επίτευξη συνουσίας

Όποιος επιτύχει να έλθει σε συνουσία με γυναίκα προκαλώντας ή χρησιμοποιώντας πλάνη εξαιτίας της οποίας η παθούσα θεώρησε ότι η συνουσία πραγματοποιήθηκε σε γάμο, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.