ΝΟΜΟΣ
3896
Έτος
2010
ΦΕΚ
Α’ 44
Σχετικά Άρθρα
Άρθρο 337 ΠΚ,338 ΟΚ, 339 ΠΚ
Αντικείμενο
Σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας, Κατάχρηση σε ασέλγεια, Αποπλάνηση παιδιών
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιώματων
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Γυναίκες και οικονομία (οικονομία και επιχειρηματικότητα),Γυναίκες και κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, Κορίτσι-παιδί
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Εγκληματικότητα
Τομέας Πολιτικής
Απασχόληση, Δικαιοσύνη
Τομέας COFOG
Κοινωνική Προστασία
Ωφελούμενοι - χρήστες
Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας, ΑμεΑ Κοινωνικά ευπαθείς ομάδες

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ

 

Άρθρο 337 - Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας

1. Όποιος με ασελγείς χειρονομίες ή προτάσεις που αφορούν ασελγείς πράξεις, προσβάλλει βάναυσα την αξιοπρέπεια άλλου στο πεδίο της γενετήσιας ζωής του τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή χρηματική ποινή.

2. Με φυλάκιση τριών μηνών μέχρι δύο ετών τιμωρείται η πράξη της προηγούμενης παραγράφου, αν ο παθών είναι νεότερος από 12 ετών.

3. Ενήλικος, ο οποίος μέσω διαδικτύου ή άλλου μέσου επικοινωνίας, αποκτά επαφή με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε τα δεκαπέντε έτη και, με χειρονομίες ή προτάσεις ασελγείς, προσβάλλει την αξιοπρέπεια του ανηλίκου στο πεδίο της γενετήσιας ζωής του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Αν η πράξη τελείται κατά συνήθεια ή αν επακολούθησε συνάντηση, ο ενήλικος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών.

4. Ενήλικος, ο οποίος μέσω διαδικτύου ή άλλου μέσου επικοινωνίας, αποκτά επαφή με πρόσωπο που εμφανίζεται ως ανήλικο κάτω των δεκαπέντε ετών και, με χειρονομίες ή προτάσεις ασελγείς, προσβάλλει την αξιοπρέπειά του στο πεδίο της γενετήσιας ζωής του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Αν η πράξη τελείται κατά συνήθεια ή αν επακολούθησε συνάντηση με το εμφανιζόμενο ως ανήλικο πρόσωπο, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών.

5. Όποιος τελεί την πράξη της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, εκμεταλλευόμενος την εργασιακή θέση του παθόντος ή τη θέση προσώπου που έχει ενταχθεί σε διαδικασία αναζήτησης θέσης εργασίας διώκεται κατ' έγκληση και τιμωρείται με φυλάκιση από έξι (6) μήνες μέχρι τρία (3) έτη και με χρηματική ποινή τουλάχιστον χιλίων (1.000) ευρώ.

Όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 1419/1984 (Α' 28/14.3.1984), οι παρ. 3 και 4 προστέθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3727/2008 (Α΄ 257/18.12.2008) και η παρ. 5 προστέθηκε με το άρθρο 23 παρ. 4 του ν. 3896/2010 ΦΕΚ Α 207/8.12.2010.

Άρθρο 338 - Κατάχρηση σε ασέλγεια

1. Όποιος με κατάχρηση της παραφροσύνης άλλου ή της από οποιαδήποτε αιτία προερχόμενης ανικανότητας του να αντισταθεί, ενεργεί επ' αυτού συνουσία ή άλλη ασελγή πράξη τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.

Αν ο παθών είναι ανήλικος, τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών.

2. Όποιος με κατάχρηση των παραπάνω καταστάσεων προσβάλλει την αξιοπρέπεια άλλου στο πεδίο της γενετήσιας ζωής του με ασελγείς χειρονομίες ή προτάσεις που αφορούν σε ασελγείς πράξεις, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών». «Αν ο παθών είναι ανήλικος, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.

3. Αν η πράξη της παραγράφου 1 έγινε από δύο ή περισσότερους που ενεργούσαν από κοινού, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών.

Όπως η παρ. 1 αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3500/2006 (Α΄ 232/24.10.2006), η παρ. 2 αντικαταστάθηκε και η παρ. 3 προστέθηκε με την παρ. 6 του δεύτερου άρθρου του ν. 3625/2007 ΦΕΚ Α 290/24.12.2007, το  δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3727/2008 (Α΄ 257/18.12.2008) και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3727/2008 (Α΄ 257/18.12.2008).

 Άρθρο 339 - Αποπλάνηση παιδιών

1. Όποιος ενεργεί ασελγή πράξη με πρόσωπο νεότερο από 15 ετών ή το παραπλανά με αποτέλεσμα να ενεργήσει ή να υποστεί τέτοια πράξη τιμωρείται,«αν δεν υπάρχει περίπτωση να τιμωρηθεί βαρύτερα για το έγκλημα του άρθρου 351 Α,» ως εξής:

α) αν ο παθών δεν συμπλήρωσε τα δώδεκα έτη, με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών, β) αν ο παθών συμπλήρωσε τα δώδεκα αλλά όχι τα δεκατέσσερα έτη, με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών και γ) αν συμπλήρωσε τα δεκατέσσερα και μέχρι τα δεκαπέντε έτη, με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.

2. Οι ασελγείς πράξεις μεταξύ ανηλίκων κάτω των δεκαπέντε ετών δεν τιμωρούνται, εκτός αν η μεταξύ τους διαφορά ηλικίας είναι μεγαλύτερη των τριών ετών, οπότε επιβάλλονται μόνο αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα.

3. Αν μεταξύ του υπαιτίου και του παθόντος τελέστηκε γάμος, δεν ασκείται ποινική δίωξη, και αν τυχόν είχε ασκηθεί δεν συνεχίζεται, αλλά κηρύσσεται απαράδεκτη. Η ποινική δίωξη ασκείται ή συνεχίζεται μετά την ακύρωση του γάμου.

4. Όποιος εξωθεί ή παρασύρει ανήλικο, που δεν συμπλήρωσε τα δεκαπέντε έτη, να παρίσταται σε ασελγή μεταξύ άλλων πράξη, έστω και αν δεν συμμετέχει σε αυτήν, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.

Όπως οι περ. α, β και γ  της παρ. 1 αντικαταστάθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3727/2008 (Α΄ 257/18.12.2008), η παρ. 2 αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3727/2008 (Α΄ 257/18.12.2008) και η παρ. 4 προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 3727/2008 (Α΄ 257/18.12.2008).