ΝΟΜΟΣ
2818
Έτος
2000
ΦΕΚ
Α΄ 83
Σχετικά Άρθρα
Άρθρο 1
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Γυναίκες και αγροτική ανάπτυξη
Τομέας Πολιτικής
Γεωργία
Τομέας COFOG
Τομεακά οικονομικά θέματα
Ωφελούμενοι - χρήστες
Αγρότισσες

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν για οικονομική, επιστημονική και τεχνική συνεργασία στον τομέα της γεωργίας, η οποία υπογράφηκε στην Τεχεράνη την 1η Μαΐου 1999, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ - 1.5.1999 - 1999

Άρθρο 1

Η συνεργασία στον τομέα της γεωργίας θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής:

- φυτική παραγωγή, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής οπωροκηπευτικών - ζωϊκή παραγωγή και πτηνοτροφία

- παραγωγή και επεξεργασία ζωοτροφών

- μετασυλλεκτική επεξεργασία και μεταποίηση

- γεωργική έρευνα

- γεωργικές εφαρμογές και εκπαίδευση

- αποθήκευση γεωργικών προϊόντων

- βιοτεχνολογία

- φυτοϋγειονομικό έλεγχο

- κτηνιατρικές υπηρεσίες

- διαχείριση του εδάφους και χαρτογράφηση

- εκμηχάνιση της γεωργίας

- έγγειες βελτιώσεις

- προστασία των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος

- ιχθυοκαλλιέργειες και εμπορία των προϊόντων αυτής

- κοινά προγράμματα στον τομέα του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων δένδρων και ειδικότερα της ελιάς και της καρυδιάς

- κοινά προγράμματα σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες των αγροτισσών - παραγωγή, μεταποίηση και μάρκετινγκ σταφυλιών

- παραγωγή ελαιόλαδου και τεχνολογίες επεξεργασίας αυτού

- τεχνολογία παραγωγής τυριού

- ανταλλαγή πληροφοριών για τη διαχείριση των μεσογειακών δασών - ανταλλαγή σπόρων

- εκπαίδευση Ιρανών τεχνικών σε κέντρο των Χανίων για θέματα αξιοποίησης δασικών προϊόντων.