ΝΟΜΟΣ
Απόφαση Νομαρχιακού Συμβουλίου Σάμου 166
Έτος
2008
ΦΕΚ
Β΄ 1619
Σχετικά Άρθρα
Άρθρο 30.Β
Αντικείμενο
Νομαρχια-κής Αυτό-διοίκησης Σάμου - Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Εσωτερικών
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Γυναίκες και αγροτική ανάπτυξη
Τομέας Πολιτικής
Γεωργία
Τομέας COFOG
Τομεακά οικονομικά θέματα
Ωφελούμενοι - χρήστες
Αγρότισσες

ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΜΟΥ

Εγκρίνει τον Εσωτερικό Οργανισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου, του οποίου οι διατάξεις τροποποιημένες και κωδικοποιημένες με την παρούσα απόφαση είναι οι ακόλουθες.

 

Άρθρο 30 - Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης

Η Διεύθυνση συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα:

Β) Τμήμα Διαρθρωτικών Προγραμμάτων, Ενημέρωσης και Περιβάλλοντος

Στον τομέα των Διαρθρωτικών Προγραμμάτων:

Η εκπόνηση γεωργοοικονομικών μελετών, η κατάρτιση προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής τους, καθώς και η αξιολόγηση των εφαρμοζομένων μέτρων γεωργικής πολιτικής, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Οργάνωσης.

Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των διαφόρων προγραμμάτων και των εφαρμοζόμενων μέτρων γεωργικής πολιτικής.

Η εφαρμογή προγραμμάτων για την ίδρυση και τον εκσυγχρονισμό μονάδων παραγωγής, τυποποίησης, μεταποίησης συσκευασίας, διακίνησης και εμπορίας γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

Η παρακολούθηση εφαρμογή και έλεγχος των επενδύσεων στη γεωργία για τον εκσυγχρονισμό των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων με εφαρμογή Σχεδίων Βελτίωσης.

Η εφαρμογή και παρακολούθηση του Κανονισμού 1257/1999 (επενδύσεις στις Γεωργικές εκμεταλλεύσεις) και η αξιοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων στη γεωργία μέσω των Π.Ε.Π., του LEADER και άλλων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η υλοποίηση των επενδυτικών Κανονισμών της Ε.Ε για τη μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων (ΚΑΝ 866).

Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων και επενδύσεων αγροτοτουρισμού ή αγροτοβιοτεχνικού χαρακτήρα σε εκμεταλλεύσεις που θα ενταχθούν στα σχέδια βελτίωσης στα πλαίσια του Καν. ΕΟΚ 2328 791.

Τα Αγροτοπεριβαλλοντικά προγράμματα:

− Πρόγραμμα αποκατάστασης αναβαθμίδων

− Μακρόχρονη παύση χρήσης γεωργικών γαιών.

Η εγκατάσταση δοκιμαστικών και αποδεικτικών αγρών.

Η παρακολούθηση, εφαρμογή και έλεγχος όλων των μέτρων για τους νέους αγρότες.

Η υλοποίηση του ν. 2520/1997 Κίνητρα νέων γεωργών.

Στον τομέα της Ενημέρωσης:

Η μέριμνα για την εφαρμογή της πρόωρης συνταξιοδότησης των αγροτών.

Η εξυπηρέτηση των θεμάτων Αγροτικού Συνεργατισμού και ομαδικών δραστηριοτήτων.

Η συνεργασία με ενώσεις, συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών για την προώθηση των προγραμμάτων και την παρακολούθηση της δράσης των ομάδων παραγωγών.

Η παροχή τεχνικών γνώσεων και συμβουλών στους αγρότες.

Η ενημέρωση και επιμόρφωση του αγροτικού πληθυσμού για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων εργασίας, καλύτερη οργάνωση γεωργικών εκμεταλλεύσεων, βελτίωση διαβίωσης της γεωργικής οικογένειας και η υποστήριξη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την αγρότισσα, την οικογένεια, την προστασία καταναλωτή, την προστασία περιβάλλοντος και την υγιεινή διατροφή.

Η ενημέρωση και επιμόρφωση των παραγωγών που εισπράττουν άμεσες ενισχύσεις για τους κανόνες που ισχύουν σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, ασφάλειας και ποιότητας των τροφίμων, δημόσιας υγείας, υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και φυτοπροστασίας.

Η ενημέρωση και η παροχή οδηγιών στα πλαίσια του προγράμματος Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Η οργάνωση Γεωργικών Εκθέσεων και η χορήγηση Γεωργικών Βραβείων.

Η άμεση ενημέρωση των αγροτών για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους από τα αρμόδια όργανα της Δ/νσης.

Η σύνταξη και διανομή του οδηγού του αγρότη και η σύνταξη και διανομή ενημερωτικών εντύπων.

Η οργάνωση και ενημέρωση των αγροτών από τα Μ.Μ.Ε.

Στον τομέα της Προστασίας του Περιβάλλοντος:

Η ενημέρωση και η παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των Καλών Γεωργικών και Περιβαλλοντικών Συνθηκών, οι οποίες αποσκοπούν κυρίως στην προστασία του εδάφους και των οικοσυστημάτων και αποτελούν προϋπόθεση για την καταβολή των άμεσων ενισχύσεων.

Τα θέματα που αφορούν στους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής που αφορούν στα προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης (πρόσθετες ενισχύσεις) και αποτελούν πρότυπα πέραν των καλών γεωργικών και περιβαλλοντικών συνθηκών που απαιτούνται για τις άμεσες ενισχύσεις .

Η εφαρμογή των προγραμμάτων χορήγησης εξισωτικών αποζημιώσεων.

Τα θέματα Ν.Ε.ΧΩ.Π.

Η υλοποίηση αγροτικών προγραμμάτων με σκοπό τη διατήρηση και βελτίωση της οικολογικής ισορροπίας.

Η συμμετοχή με συναρμόδιες υπηρεσίες σε επιτροπές και ομάδες εργασίας για δράσεις που έχουν σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος.

Η μέριμνα για την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του δασικού περιβάλλοντος σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες (Το Τμήμα συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Δασών, παρακολουθεί τη σχετική νομοθεσία και αποτελεί το σύνδεσμο της ΝΑ με αυτή για την δασοπροστασία και την δασοπυρόσβεση)