ΝΟΜΟΣ
Τροποποίηση και Κωδικοποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ευρυτανίας 8128
ΦΕΚ
Β΄ 2610
Σχετικά Άρθρα
Άρθρο 13, παρ.5.1.9
Αντικείμενο
Νομαρχιακή Αυτοδιοί-κηση Ευρυτανίας - Δ/νση Γεωργίας και Αλιείας -Γραφείο Οικιακής Οικονομίας
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Εσωτερικών
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Γυναίκες και αγροτική ανάπτυξη
Τομέας Πολιτικής
Γεωργία
Τομέας COFOG
Τομεακά οικονομικά θέματα
Ωφελούμενοι - χρήστες
Αγρότισσες

ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

(Αριθμ. αποφ. 82/2009)

Ψηφίζει ομόφωνα την τροποποίηση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Οργανισμού Εσωτερικής υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ευρυτανίας.

 

Άρθρο 13

5.1. Δ/νση Γεωργίας και Αλιείας

5.1.9. Γραφείο Οικιακής Οικονομίας Αρμοδιότητες του γραφείου είναι:

Διάδοση και ενημέρωση του γυναικείου πληθυσμού επί θεμάτων που αφορούν τη συγκρότηση της Αγροτικής οικογένειας, τη θέση της αγρότισσας στο κοινωνικό σύνολο και ειδικότερα σε θέματα υγιεινής αγροτικών νοικοκυριών, διατροφής οικογενειών, συντήρησης και μεταποίησης τροφίμων κ.λπ.

Εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης αγροτισσών σε θέματα μεταποίησης τροφίμων και αγροτικού τουρισμού.