ΝΟΜΟΣ
Απόφαση Νομαρχιακού Συμβουλίου Μεσσηνίας 104
Έτος
2009
ΦΕΚ
Β΄ 1863
Σχετικά Άρθρα
Άρθρο 15, παρ.5β, 6
Αντικείμενο
Μεσσηνία - Διάρθρωση και αρμοδιό-τητες Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Εσωτερικών
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Γυναίκες και αγροτική ανάπτυξη
Τομέας Πολιτικής
Γεωργία
Τομέας COFOG
Τομεακά οικονομικά θέματα
Ωφελούμενοι - χρήστες
Αγρότισσες

ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Α. Ψηφίζει τον Εσωτερικό Οργανισμό Οργανώσεως και Λειτουργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, του οποίου οι διατάξεις τροποποιημένες και κωδικοποιημένες σε ενιαίο κείμενο έχουν ως κατωτέρω.

Β. Εξουσιοδοτεί το Νομάρχη για τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Άρθρο 15 - Διάρθρωση και Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μεσσηνίας

5. Οι αρμοδιότητες της Δ/νσεως Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μεσσηνίας κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων και γραφείων της, ως εξής:

Β. Το τμήμα Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάπτυξης

6. Στο τμήμα υπάγεται το γραφείο Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας το οποίο έχει τις εξής αρμοδιότητες:

− Η εφαρμογή του προγράμματος Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας, δηλαδή:

Η ενημέρωση – εκπαίδευση των αγροτισσών σε θέματα διατροφής, κατοικίας, αγωγής καταναλωτή, οικογενειακών σχέσεων, διαχείρισης οικονομικών, υγιεινής, οργάνωσης και διαχείρισης οικοτεχνικών ή αγροτουριστικών γυναικείων συνεταιρισμών, ενδυματολογίας – οικοτεχνίας και αγροτουρισμού – αγροβιοτεχνίας.

− Η εξωγεωργική επαγγελματική κατάρτιση των αγροτισσών με συνδρομή κοινοτικών προγραμμάτων με

σκοπό την απόκτηση και άσκηση εξωγεωργικού επαγγέλματος για την συμπληρωματικότητα του γεωργικού εισοδήματος.

− Η εφαρμογή του προγράμματος Αγροτουρισμού – Αγροβιοτεχνίας στα πλαίσια Κοινοτικών Κανονισμών καθώς και η εφαρμογή κάθε κοινοτικού προγράμματος που αφορά τις αγρότισσες.