ΝΟΜΟΣ
Απόφαση Νομαρχιακού Συμβουλίου Χανίων 10113
ΦΕΚ
Β΄ 2337
Σχετικά Άρθρα
Άρθρο 4.IV.11, B.11.2
Αντικείμενο
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων - Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Εσωτερικών
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Γυναίκες και αγροτική ανάπτυξη
Τομέας Πολιτικής
Γεωργία
Τομέας COFOG
Τομεακά οικονομικά θέματα
Ωφελούμενοι - χρήστες
Αγρότισσες

 

 TΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

(Αριθμ. απόφ. 91/2009)

Άρθρο 4

 

IV. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ν.Α.

11. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

(με έδρα την Αγιά Κυδωνίας)

 

Β. Η Διεύθυνση έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες κατά Τμήμα ή Γραφείο:

11.2. Τμήμα Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάπτυξης

Στις αρμοδιότητες του τμήματος ανήκουν:

• Η διάδοση στον αγροτικό κόσμο, με κατάλληλες μεθόδους και εκπαιδευτικά προγράμματα, των αναγκαίων γνώσεων για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων εργασίας, την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την υποβοήθηση της συνεργασίας και της ομαδικής δράσης για την αντιμετώπιση των τεχνικών οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων των στα πλαίσια του νομαρχιακού προγράμματος γεωργικής ανάπτυξης.

• Ο συντονισμός, η οργάνωση και εφαρμογή του προγράμματος εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης των αγροτών και αγροτισσών του Νομού.

• Η οργάνωση σεμιναρίων βραχείας και μακράς διάρκειας τόσο στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Γεωργικής

Εκπαίδευσης (ΚΕΓΕ), όσο και στα διάφορα δημοτικά διαμερίσματα του Νομού.

• Η παροχή οδηγιών, η ενημέρωση και η εκπαίδευση των αγροτισσών σε θέματα διατροφής, κατοικίας, χειροτεχνίας και αγροτουρισμού, στα πλαίσια του προγράμματος της Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας.

• Η σύνδεση και η συνεργασία της Δ/νσης Γεωργίας με τις άλλες υπηρεσίες, με τους Οργανισμούς και με τα ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό χώρο σε επίπεδο Νομού.

• Ο συντονισμός και ο έλεγχος στην υλοποίηση του προγράμματος των νέων αγροτών όπως αυτό διαμορφώνεται στα πλαίσια της Κοινοτικής και Εθνικής Αγροτικής Πολιτικής.

• Ο συντονισμός και ο έλεγχος των σχεδίων βελτίωσης για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Για την υποστήριξη του Τμήματος συστήνονται Γραφεία Αγροτικής Ανάπτυξης ύστερα από πρόταση του τμήματος και απόφαση του Νομάρχη με περιοχή δικαιοδοσίας, διάρθρωση και αρμοδιότητες που ορίζονται ως εξής:

Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης Χανίων με έδρα την πόλη των Χανίων.

Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης Καλυβών με έδρα τις Καλύβες.

Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης Κολυμβαρίου με έδρα το Κολυμβάρι.

Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης Κισάμου με έδρα το Καστέλι Κισάμου._

Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης Παλαιόχωρας με έδρα την Παλαιόχωρα.

Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης Κανδάνου με έδρα την Κάνδανο.

Στις αρμοδιότητες των Γραφείων Γεωργικής Ανάπτυξης περιλαμβάνονται:

• Η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων της περιοχής ευθύνης του κάθε Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης για την σύνταξη γεωργο−οικονομικών μελετών της περιοχής και αναδιάρθρωσης καλλιεργειών, στα πλαίσια των στόχων και των επιδιώξεων της Αγροτικής Πολιτικής τόσο της Εθνικής όσο και της Κοινοτικής.

• Η μεθόδευση της ευρύτερης διάδοσης στον αγροτικό πληθυσμό του Νομού των απαραίτητων τεχνικοοικονομικών γνώσεων με σκοπό την καλύτερη και οικονομικότερη αντιμετώπιση των τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσα στα πλαίσια των προγραμμάτων γεωργικής ανάπτυξης του Νομού.

• Η αξιοποίηση των αναπτυξιακών και διαρθρωτικών προγραμμάτων που προβλέπονται από τους διάφορους κοινοτικούς κανονισμούς και την Εθνική Νομοθεσία σε επίπεδο γεωργικών εκμεταλλεύσεων για τον εκσυγχρονισμό τους, για την βελτίωση των υποδομών και για την προσαρμογή τους στην σύγχρονη τεχνολογία με στόχο την παραγωγή αγροτικών προϊόντων καλύτερης ποιότητας με μειωμένο κόστος και αυξημένη ανταγωνιστικότητα, εφαρμόζοντας τις απαραίτητες προδιαγραφές και απαιτήσεις της αγοράς όσον αφορά την τυποποίηση και εμπορία των αγροτικών προϊόντων.

• Η συμμετοχή στους ελέγχους, διοικητικούς και εποπτικούς καθώς και σε επιτροπές για την διαπίστωση των πραγματικών στοιχείων των παραγωγών, για επιδοτήσεις – ενισχύσεις από τα διάφορα προγράμματα που υλοποιούνται από τη Δ/νση Γεωργίας.