ΝΟΜΟΣ
229
Έτος
2009
ΦΕΚ
Β΄ 93
Σχετικά Άρθρα
Άρθρο 19, παρ. 14 εδ. α & παρ. 18
Αντικείμενο
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου - Διεύθυνση αγροτικής ανάπτυξης
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Εσωτερικών
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Γυναίκες και αγροτική ανάπτυξη
Τομέας Πολιτικής
Γεωργία
Τομέας COFOG
Τομεακά οικονομικά θέματα
Ωφελούμενοι - χρήστες
Αγρότισσες

(Πρακτικό Νο 17/3−03−2009)

Τροποποίηση – Κωδικοποίηση του Εσωτερικού Οργανισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου.

ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

Άρθρο 19 - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έργο της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης είναι:

14. Η καταβολή των πάσης φύσεως εισοδηματικών ενισχύσεων.

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων όπως παρακάτω περιγράφονται. Με απόφαση του Διευθυντή μπορούν να κατανέμονται στα τμήματα και πρόσθετες συναφείς αρμοδιότητες

α. Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών, Γεωργικών Εφαρμογών και Ενημέρωσης

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος ενδεικτικά ανήκουν τα παρακάτω:

18. Η κατάρτιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων βραχείας ή μακράς διάρκειας (ΕΚΤ, INTERREG) για την εκπαίδευση των αγροτισσών:

− ως καταναλωτών

− στην προβολή και ανάδειξη των τοπικών γεωργικών προϊόντων και την αξιοποίησή τους

− στην αξιοποίηση δεξιοτεχνιών (ραπτική, κέντημα, κεραμική κ.τ.λ.

− στην οργάνωση μικρών χειροτεχνικών και βιοτεχνικών μονάδων

− στην οργάνωση συλλογικών δράσεων για την καλύτερη αξιοποίηση των δεξιοτεχνιών

− στην παροχή οδηγιών για τις λειτουργικές ανάγκες του νοικοκυριού

− στην παροχή διαφόρων μορφών υπηρεσιών (περιποίηση υπερηλίκων, μικρών παιδιών κ.λ.π.).