ΝΟΜΟΣ
3227
Έτος
2004
ΦΕΚ
Α' 31
Σχετικά Άρθρα
Άρθρο 2, παρ.7
Αντικείμενο
Κίνητρα για την αύξηση της απασχόλησης γυναικών
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Εργασία και Κοινωνικής Ασφάλισης
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Γυναίκες και Οικονομία (ανεργία και επιχειρηματικότητα)
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Εργατικού Δίκαιο-Νομοθεσία για την κοινωνική ασφάλιση
Τομέας Πολιτικής
Κοινωνική αλληλεγγύη (κοινωνική πρόνοια-προστασία)
Τομέας COFOG
Κοινωνική προστασία
Ωφελούμενοι - χρήστες
Γονείς (έγγαμος/ άγαμος γονέας/ μονογονείς κ.α.)
Άρθρο2 - Κίνητρα για την αύξηση της απασχόλησης των γυναικών, των νέων και των ηλικιωμένων

 

7. Αγρότισσες ασφαλισμένες στον κλάδο κύριας ασφάλισης αγροτών του Ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15 Α'), όπως ισχύει, απαλλάσσονται για κάθε τέκνο που αποκτούν πλέον του ενός από την υποχρέωση καταβολής εισφορών υπέρ Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) για τους κλάδους σύνταξης ασθενείας και για το Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας επί ένα έτος από τη γέννηση κάθε τέκνου από το δεύτερο τέκνο και μετά. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προσδιορίζεται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την απαλλαγή και κάθε άλλο σχετικό θέμα.