ΝΟΜΟΣ
4015
Έτος
2011
ΦΕΚ
Α΄ 210
Σχετικά Άρθρα
Άρθρο 18, παρ.3
Αντικείμενο
Γυναικείοι συνεταιρισμοί
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Γυναίκες και αγροτική ανάπτυξη
Τομέας Πολιτικής
Γεωργία
Τομέας COFOG
Τομεακά οικονομικά θέματα
Ωφελούμενοι - χρήστες
Επιχειρήσεις και εργοδοτικές οργανώσεις

Άρθρο 18

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

3. Οι γυναικείοι συνεταιρισμοί (αγροτουριστικοί, αγροβιοτεχνικοί, οικοτεχνικοί), αν δεν συγχωνευθούν ή δεν συστήσουν ΑΕΣ, συνεχίζουν να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2810/2000. Στους συνεταιρισμούς αυτούς δεν εφαρμόζονται η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του ν. 2810/2000, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ. 6 του νόμου αυτού.