ΝΟΜΟΣ
4002
Έτος
2011
ΦΕΚ
Α' 180
Σχετικά Άρθρα
Άρθρο 3
Αντικείμενο
Συντάξεις επιζώντων, Άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες, Περικοπή ποσοστού σύνταξης άνω των 1700 ευρώ για τους συνταξιούχους που δεν έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Γυναίκες και οικονομία
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Κοινωνική ασφάλιση
Τομέας Πολιτικής
Κοινωνική αλληλεγγύη
Τομέας COFOG
Κοινωνική προστασία
Ωφελούμενοι - χρήστες
Δημόσιος λειτουργός
Συνδεδεμένες Διατάξεις
ΕΓΚ. ΟΙΚ. /2011 ΑΡ.ΠΡΩΤ.23859
Άρθρο 3

Σύνταξη διαζευγμένων

1.Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3232/2004 (Α` 48) τροποποιείται ως εξής: "1. Ο/η διαζευγμένος/η, σε περίπτωση θανάτου του/της πρώην συζύγου δικαιούται σύνταξη λόγω θανάτου του/της πρώην συζύγου από το Δημόσιο, τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και το NAT εφόσον πληροί αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις:".

 

 2.Το στοιχείο γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3232/2004 (Α` 48) τροποποιείται ως εξής:"γ. Δέκα (10) έτη εγγάμου βίου μέχρι τη λύση του γάμου με αμετάκλητη δικαστική απόφαση."

 3.Το στοιχείο ε` της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3232/2004 (Α` 48) τροποποιείται ως εξής:"ε. Συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα το οποίο να μην υπερβαίνει το διπλάσιο του ποσού των εκάστοτε καταβαλλόμενων από τον Ο.Γ.Α. ετήσιων συντάξεων στους ανασφάλιστους υπερήλικες."

 4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν. 3232/2004 (Α` 48) τροποποιείται ως εξής: "2. Το ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που δικαιούται ο/η διαζευγμένος/η καθορίζεται ως εξής:α. Σε περίπτωση θανάτου του/της πρώην συζύγου, εφόσον ο γάμος είχε διαρκέσει δέκα (10) έτη έως τη λύση του με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, το ποσό σύνταξης που δικαιούται ο χήρος ή η χήρα επιμερίζεται κατά 75% στο χήρο ή χήρα και 25% στο/στη διαζευγμένο/η. Για κάθε έτος εγγάμου βίου πέραν του δεκάτου (10ου) και μέχρι το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος διάρκειας του γάμου, το ποσοστό σύνταξης που δικαιούται ο χήρος ή η χήρα μειώνεται κατά 1% στο χήρο ή χήρα και αυξάνεται αντίστοιχα κατά 1% στο/στη διαζευγμένο/η. Προκειμένου περί εγγάμου βίου που διήρκησε πλέον των τριάντα πέντε (35) ετών έως τη λύση του κατά τα ανωτέρω, το ποσό σύνταξης που δικαιούται ο χήρος ή η χήρα επιμερίζεται κατά 50% στο χήρο ή χήρα και 50% στο/στη διαζευγμένο/η. Στις ανωτέρω περιπτώσεις εάν ο θανών ή η θανούσα δεν καταλείπει χήρα ή χήρο

σύζυγο, ο διαζευγμένος ή η διαζευγμένη δικαιούται το αυτό σύμφωνα με τα ανωτέρω, κατά περίπτωση, ποσοστό της σύνταξης που θα εδι-καιούτο ο χήρος ή η χήρα σύζυγος.

 β. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός δικαιούχων διαζευγμένων το αναλογούν για τον/την διαζευγμένο/η κατά τα ως άνω ποσοστά ποσό σύνταξης κύριας και επικουρικής επιμερίζεται εξίσου μεταξύ αυτών."

 5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που ο

θάνατος επέρχεται μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού.