ΝΟΜΟΣ
1469
Έτος
1984
ΦΕΚ
Α' 111
Σχετικά Άρθρα
Άρθρο 30
Αντικείμενο
Επιδότηση από τον ΟΑΕΔ μητέρων ασφαλισμένων του ΙΚΑ
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Υπουργείο υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Γυναίκες και οικονομία Γυναίκες και υγεία
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Κοινωνική ασφάλιση – πρόνοια Άγαμη μητέρα,Εργαζόμενη μητέρα Γάμος - οικογένεια
Τομέας Πολιτικής
Κοινωνική αλληλεγγύη
Τομέας COFOG
Κοινωνική προστασία
Ωφελούμενοι - χρήστες
Γονείς
Συνδεδεμένες Διατάξεις
ΠΔ 276/1987 (ΦΕΚ Α’140)
Άρθρο 30

1. Ο ανασφάλιστος διαζευγμένος σύζυγος (άνδρας ή γυναίκα) μπορεί να διατηρήσει σαν άμεσα ασφαλισμένος το δικαίωμα παροχών ασθενείας σε είδος, που είχε κατά το χρόνο λύσης του γάμου στο Δημόσιο ή στον ασφαλιστικό οργανισμό αρμοδιότητας του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που ήταν ασφαλισμένος για παροχές ασθενείας ο άλλος σύζυγος, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

 

α) Ο γάμος λύθηκε μετά τη συμπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας. β) Δεν καλύπτει άμεσα ή έμμεσα για παροχές ασθενείας από το Δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό φορέα.

2. Για τη διατήρηση του δικαιώματος των παροχών ασθενείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών για τον κλάδο ασθενείας του φορέα που υπάγεται, λόγω της ιδιότητας του διαζευχθέντος συζύγου, ως εξής:

α) Οι ασφαλισμένοι στο Δημόσιο καταβάλλουν εισφορά σε ποσοστό 5% που υπολογίζεται στο σύνολο των μηνιαίων αποδοχών του εισαγωγικού βαθμού του τακτικού δημοσίου υπαλλήλου Κλάδου ΜΕ, που στερείται οικογενειακών βαρών.

β) Οι ασφαλισμένοι στον κλάδο ασθενείας ασφαλιστικών οργανισμών ή ταμείων υγείας, που ασφαλίζουν αυτοτελώς απασχολούμενα πρόσωπα ή ελεύθερους ή ανεξάρτητους επαγγελματίες καταβάλλουν τις εισφορές που αντιστοιχούν στην κατώτερη ασφαλιστική κλάση ή τη μηνιαία ασφαλιστική εισφορά όπου δεν προβλέπονται ασφαλιστικές κλάσεις ή κατηγορίες.

3. Το ασφαλιστικό δικαίωμα ασκείται από τον ενδιαφερόμενο εντός έτους από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου.

Στην περίπτωση που το διαζύγιο εκδοθεί μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, το ασφαλιστικό δικαίωμα ασκείται εντός έτους από την ημερομηνία της τελεσίδικης έκδοσης της απόφασης του διαζυγίου.

4. Επέκταση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου και σε άλλες περιπτώσεις διαζευγμένων προσώπων ρυθμίζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού".