ΝΟΜΟΣ
3518
Έτος
2006
ΦΕΚ
Α' 272
Σχετικά Άρθρα
Άρθρο 29, παρ. 4
Αντικείμενο
Προσαύξηση της σύνταξης για το σύζυγο ή τη σύζυγο
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Γυναίκες και οικονομία
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Κοινωνική ασφάλιση - πρόνοια Γάμος - οικογένεια
Τομέας Πολιτικής
Κοινωνική αλληλεγγύη
Τομέας COFOG
Κοινωνική προστασία
Ωφελούμενοι - χρήστες
Επιχειρήσεις κι εργοδοτικές οργανώσεις Συνδικαλιστικές οργανώσεις
Άρθρο 29 - Συνταξιοδοτικά θέματα

4. Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 29 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 825/1978 (ΦΕΚ 189 Α΄), αντικαθίστανται ως εξής:

 

«3. Το ποσό της σύνταξης λόγω αναπηρίας ή γήρατος προσαυξάνεται για το σύζυγο ή τη σύζυγο κατά το ποσό του ενός και μισού ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, εφόσον ο σύζυγος ή η σύζυγος δεν ασκεί επάγγελμα ή δεν είναι συνταξιούχος ασφαλιστικού οργανισμού ή Ν.Π.Δ.Δ. ή του Δημοσίου. Η ανωτέρω προσαύξηση μετά τη χορήγηση της αποτελεί τμήμα του συνολικά καταβαλλόμενου ποσού σύνταξης και αναπροσαρμόζεται εφεξής κατά το ποσοστό αύξησης των συντάξεων του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ..»