ΝΟΜΟΣ
3491
Έτος
2006
ΦΕΚ
Α' 207
Σχετικά Άρθρα
Άρθρα 8 & 9
Αντικείμενο
Εθνική επιτροπή για την ισότητα, ΓΓΙΦ
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Δικαιώματα γυναικών
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Εθνικός μηχανισμός για την ισότητα των φύλων
Τομέας Πολιτικής
Εσωτερικές υποθέσεις - δημόσιος τομέας
Τομέας COFOG
Κοινωνική προστασία
Ωφελούμενοι - χρήστες
Άνδρες και γυναίκες που αντιμετωπίζουν διακρίσεις
Συνδεδεμένες Διατάξεις
Π.Δ. 5/2008 (ΦΕΚ Α’ 17/ 08-02-2008)

Άρθρο 8 - Εθνική Επιτροπή για την Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΡΥΘΜΙΖΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

 

 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για την Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στη Γενική Γραμματεία Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 2. Η Επιτροπή της παραγράφου 1 αποτελείται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια του την Γενική Γραμματέα Ισότητας, η οποία συμμετέχει και ως μέλος, τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε.), της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), από τρεις (3) εκπροσώπους της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.) και της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ), από έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), τρεις (3) εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων πανελλαδικής εμβέλειας, καθώς και δύο (2) πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους με ειδική γνώση ή εμπειρία στα θέματα ισότητας των φύλων. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι διετής.
 3. Οι φορείς που εκπροσωπούνται στην Επιτροπή της παραγράφου 1 υποχρεούνται να υποδείξουν τους εκπροσώπους τους μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Αν δεν υποδειχθούν εκπρόσωποι μέσα στην προθεσμία αυτή, η Επιτροπή συγκροτείται και συνεδριάζει νομίμως με τα λοιπά μέλη έως την υπόδειξη και το διορισμό των εκπροσώπων των φορέων. Στην Επιτροπή καλούνται και συμμετέχουν, εφόσον συζητούνται θέματα της αρμοδιότητας τους, Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ή και άλλων Υπουργείων και των Περιφερειών της Χώρας. Ο ορισμός των μελών της Επιτροπής γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
 4. Έργο της Επιτροπής της παραγράφου 1 είναι η διεξαγωγή του κοινωνικού διαλόγου και του διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών για τη διαμόρφωση πολιτικών που προάγουν τη ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς, σύμφωνα και με το διεθνές και ευρωπαϊκό κεκτημένο, η υποβολή προτάσεων και μέτρων για την εφαρμογή τους, καθώς και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
 5. Η διοικητική, επιστημονική και εν γένει τεχνική υποστήριξη της Επιτροπής του άρθρου 1 ανατίθεται στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Για την επιστημονική τεκμηρίωση του έργου της Επιτροπής της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου, οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ισότητας συνεργάζονται με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) του άρθρου 1 του π.δ. 42/1994 (ΦΕΚ33 Α'), όπως ισχύει. Για την υποβοήθηση του έργου μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, να συνιστώνται επιτροπές ή ομάδες εργασίας ή έργου με πρόσωπα που ορίζονται από δημόσιες υπηρεσίες ή φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα ή είναι επιστήμονες με ειδικευμένες γνώσεις ή εμπειρία, ανάλογα με το αντικείμενο του έργου.
 6. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία της Επιτροπής της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών ορίζεται η αποζημίωση για τα μέλη των επιτροπών ή ομάδων εργασίας ή έργου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 9 - Θέματα διοικητικής υποστήριξης της Γ.Γ.Ι.

 1. Στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συνιστώνται εξήντα (60) θέσεις μόνιμου προσωπικού, από τις οποίες είκοσι πέντε (25) θέσεις κατηγορίας ΠΕ, δεκαπέντε (15) θέσεις κατηγορίας ΤΕ, δεκαπέντε (15) θέσεις κατηγορίας ΔΕ και πέντε (5) θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Συνιστώνται επίσης δέκα (10) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και τρεις (3) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή. Η κατανομή των θέσεων κατά κλάδο/ ειδικότητα, καθώς και ο καθορισμός των προσόντων τους, γίνεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Έως την έκδοση του προεδρικού διατάγματος, οι κλάδοι ή ειδικότητες των προς πλήρωση θέσεων καθορίζονται με τη σχετική προκήρυξη.
 2. Κατά την πρώτη πενταετία εφαρμογής του Οργανισμού της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, οι θέσεις του προσωπικού της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να καλύπτονται και με μετάταξη μόνιμου προσωπικού από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού. Για τις μετατάξεις αυτές εφαρμόζονται, κατά τα λοιπά, οι κείμενες διατάξεις.
 3. Το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που απασχολείται στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, εξακολουθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε αυτή ως την ημερομηνία που θα καθορισθεί με τον Οργανισμό της, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου. Το εν λόγω προσωπικό μεταφέρεται στη Γ.Γ.Ι. με τη θέση που κατέχει, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση αυτού του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η μεταφορά αυτή πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Με τις ίδιες προϋποθέσεις και την ίδια διαδικασία επιτρέπεται η μεταφορά και άλλων υπαλλήλων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ο συνολικός αριθμός του προσωπικού που μεταφέρεται με την παρούσα παράγραφο δεν μπορεί να υπερβεί τους πενήντα (50).
 4. Μόνιμοι υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούν στη Γ.Γ.Ι. με απόσπαση από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, επιτρέπεται να μετατάσσονται στη Γ.Γ.Ι., ύστερα από αίτηση τους, που υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος. Για τις μετατάξεις αυτές εφαρμόζονται, κατά τα λοιπά, οι κείμενες διατάξεις. Οι μετατασσόμενοι κατά τη διαδικασία της παραγράφου αυτής καταλαμβάνουν προσωποπαγείς θέσεις ίδιου βαθμού και κλάδου, με αυτές που κατέχουν στην υπηρεσία από την οποία προέρχονται, οι οποίες συνιστώνται με την πράξη της μετάταξης. Με την εφαρμογή του Οργανισμού της Γ.Γ.Ι. και την κατανομή των θέσεων κατά κλάδο οι υπάλληλοι που έχουν μεταταχθεί σύμφωνα με αυτήν την παράγραφο εντάσσονται σε κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχου βαθμού και κλάδου. Μετά την ένταξη αυτή καταργούνται οι προσωποπαγείς θέσεις που κατέχει το προσωπικό αυτό.
 5. Ως τη συγκρότηση νέου υπηρεσιακού συμβουλίου, για τα θέματα της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων αρμόδιο εξακολουθεί να είναι το υπηρεσιακό συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
 6. Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων εξακολουθεί να υποστηρίζεται διοικητικά και οικονομικά από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως την ημερομηνία που θα καθορισθεί με το νέο Οργανισμό της.
 7. Διατάξεις που προβλέπουν χορήγηση κάθε είδους επιδομάτων και πρόσθετων απολαβών στους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, εφαρμόζονται ανάλογα και για τους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων. Επίσης, εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. δ. 216/1974 (ΦΕΚ 367 Α'), καθώς και η διάταξη του άρθρου 18 του ν. 3345/2005.