ΝΟΜΟΣ
3454
Έτος
2006
ΦΕΚ
Α' 75
Σχετικά Άρθρα
Άρθρα 1 - 12
Αντικείμενο
Ενίσχυση οικογενειών με τρία παιδιά, Στήριξη πολύτεκνης οικογένειας
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Γυναίκες και οικονομία
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Κοινωνική ασφάλιση - πρόνοια, Γάμος - οικογένεια
Τομέας Πολιτικής
Κοινωνική αλληλεγγύη
Τομέας COFOG
Κοινωνική προστασία
Ωφελούμενοι - χρήστες
Γονείς
Συνδεδεμένες Διατάξεις
ΥΑ Π1α/ Γ.Π.οικ.60227 (ΦΕΚ Β’645 /2006)
Άρθρο 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

1. Στη μητέρα που αποκτά τρίτο τέκνο από την 1η Ιανουαρίου 2006 και μετά, καθώς και για κάθε τέκνο μετά από το τρίτο, καταβάλλεται από το Δημόσιο εφάπαξ παροχή ύψους 2.000 ευρώ, ανεξάρτητα από κάθε άλλο επίδομα, μισθό, σύνταξη, αμοιβή, αποζημίωση ή εισόδημα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ο τρόπος πληρωμής, ο φορέας καταβολής της παροχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης. Με όμοια απόφαση, μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ανωτέρω ποσό. Το ποσό αυτό απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου. Σε περίπτωση θανάτου της μητέρας ή υπαίτιας εγκατάλειψης των παιδιών της από τη μητέρα και οριστικής διακοπής της συγκατοίκησης της με αυτά, η παροχή καταβάλλεται σε όποιον έχει την ευθύνη διατροφής των παιδιών.

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 12 του ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15 Α') απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκίνητων οχημάτων επεκτείνεται και χορηγείται αναλογικά και στους γονείς ή γονέα με τρία ανήλικα τέκνα από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους για τα οποία έχουν με νόμο ή δικαστική απόφαση τη γονική μέριμνα και επιμέλεια ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα ή εκτός γάμου γεννηθέντα, τα οποία είναι άγαμα ή προστατευόμενα, σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) κατά το έτος 2006, εβδομήντα τοις εκατό (70%) κατά το έτος 2007 και εκατό τοις εκατό (100%) κατά το έτος 2008 και εντεύθεν. Για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 12 του ν. 3220/2004, ως προστατευόμενα νοούνται τα τέκνα που φοιτούν σε αναγνωρισμένες σχολές και εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους, καθώς και τα ανάπηρα τέκνα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ηλικίας από τεσσάρων (4) ετών και άνω, άγαμα, διαζευγμένα ή σε κατάσταση χηρείας, εφόσον δεν εμπίπτουν στις άλλες κατηγορίες ατόμων που δικαιούνται παραλαβής επιβατικού αυτοκίνητου οχήματος με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης. Η απαλλαγή του τέλους ταξινόμησης χορηγείται στις περιπτώσεις α', β', γ' και στ' του άρθρου 4 του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη χορήγηση της ανωτέρω απαλλαγής.

Άρθρο 2

1. α. Το εδάφιο 2 της περ. Δ' της παρ. 2 του άρθρου 43 του β.δ. 775/1964 (ΦΕΚ 254 Α') αντικαθίσταται.

Λαϊκή Κατοικία

Διαδικασία κατατάξεως δικαιούχων κατά σειράν προτεραιότητος

Δ. Οικογενειακή κατάστασις (εννοίας της οικογενείας καθοριζομένης δια του άρθρου 35 του παρόντος).

Βαθμοί

1. Δι' έκαστον μέλος, από του τετάρτου συμπεριλαμβανομένου και άνω 10 «2. Για κάθε παιδί, από του τρίτου περιλαμβανομένου και άνω, ηλικίας μέχρι 18 ετών, για τα μη φοιτούντα σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και μέχρι 25 ετών για τα φοιτούντα στα ιδρύματα αυτά, βαθμοί 30»

β. Η παρ. Ε' της παρ. 2 του άρθρου 43 του β.δ. 775/ 1964 αντικαθίσταται.

Ε. Ιδιότης αρχηγού ή ετέρου μέλους φερομένου ως προστάτου της οικογενείας:

1. Οικογένεια χωρίς γονέα ή προστάτη ή οικογένεια με έναν γονέα, βαθμοί 60.

2. Οικογένεια στην οποία υπάρχει ένα ανάπηρο μέλος με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, βαθμοί 60.

3. Οικογένεια στην οποία υπάρχουν παραπάνω από ένα ανάπηρα μέλη με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, βαθμοί 80.

4. Οικογένεια της οποίας ο αρχηγός ή ο προστάτης τυγχάνει δημόσιος υπάλληλος, βαθμοί 30.

5. Οικογένεια της οποίας ο αρχηγός ή ο προστάτης τυγχάνει εργάτης, αγρότης ή ιδιωτικός υπάλληλος, βαθμοί 40.

4. α. Στην παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α') προστίθεται περίπτωση γ'.

γ) Από την έναρξη του σχολικού έτους 2006 - 2007 και εφεξής, κατά την πρόσληψη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από τον πίνακα που συντάσσεται με βάση την περίπτωση α' της παρούσας παραγράφου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) κατά κλάδο και ειδικότητα επί των εκάστοτε προσλαμβανόμενων αναπληρωτών, προσλαμβάνεται από τους εγγεγραμμένους στον πίνακα εκπαιδευτικούς που έχουν τρία τέκνα. Οι υπαγόμενοι στις ρυθμίσεις της παρούσας περίπτωσης, για το διορισμό των οποίων απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 8 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α'), προσλαμβάνονται εφόσον κατέχουν το πτυχίο αυτό ή πτυχίο ισοδύναμο προς αυτό. Η πρόσληψη γίνεται με βάση τη σειρά εγγραφής στον ανωτέρω πίνακα και εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη στις περιοχές που πραγματοποιούνται οι προσλήψεις. Αν οι εγγεγραμμένοι στον ανωτέρω πίνακα δεν επαρκούν, τότε για τη συμπλήρωση του ποσοστού προσλαμβάνονται υποψήφιοι χωρίς προϋπηρεσία από συμπληρωματικό πίνακα στον οποίο κατατάσσονται οι αιτούντες με βάση την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου τους και σε περίπτωση σύμπτωσης της ημερομηνίας αυτής με το βαθμό του πτυχίου τους. Κατά τον προσδιορισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στο ανωτέρω ποσοστό, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη.»

γ. Στο άρθρο 9 του ν. 3369/2005 προστίθεται παράγραφος 4.

Ινστιτούτα Δια βίου Εκπαίδευσης

«4. α) Εκπαιδευτές γονείς τριών τέκνων και άνω, κατά τη μοριοδότησή τους με τα κριτήρια που ισχύουν εκάστοτε για όλους, λαμβάνουν προσαύξηση δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνόλου των μορίων που έχουν συγκεντρώσει, β) Εκπαιδευόμενοι γονείς τριών τέκνων και άνω, μετά τη σχετική αξιολόγηση επάρκειας στα «Τμήματα Μάθησης», εντάσσονται, μαζί με τους ανέργους, κατά προτεραιότητα.»

5. Κατά την εφαρμογή των κριτηρίων επιλογής των εκπαιδευομένων ή των καταρτιζομένων στις εκπαιδευτικές μονάδες αρχικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και ειδικότερα κατά τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητας αυτών με μοριοδότηση βάσει της υπ' αριθ. 3304/2004 απόφασης του Υφυπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ 855 Β'), η ιδιότητα γονέα ή τέκνου οικογένειας με τρία παιδιά λαμβάνει την αυτή μοριοδότηση με την ιδιότητα γονέα ή τέκνου πολύτεκνης οικογένειας.

6. Δικαιούχοι της «Κάρτας Πολιτισμού», που προβλέπεται από την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15055/ 2004 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 423 Β'), είναι, πέραν των προβλεπομένων στην απόφαση αυτή, οι γονείς και τα τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά.

Άρθρο 3

1. Οι παροχές του άρθρου 1, πλην των παραγράφων 1 και 2 αυτού, και του άρθρου 2, πλην της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 αυτού, η οποία ισχύει ανεξαρτήτως αριθμού και ηλικίας τέκνων, χορηγούνται στις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων: Σε γονέα ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και στα τέκνα αυτών, όπου αυτό προβλέπεται. Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

2. Η ιδιότητα του δικαιούχου των παροχών των άρθρων 1 και 2 αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ενδιαφερομένου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής.

Άρθρο 4

Οι παροχές της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος χορηγούνται στις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:

α) Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,

β) ομογενείς αλλοδαπούς που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν δελτίο ομογενούς,

γ) πολίτες Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,

δ) πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ελβετία και Λιχτενστάιν) και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,

ε) 1) αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α'), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α'), 2) ανιθαγενείς, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών (ν. 139/1975, ΦΕΚ 176 Α') και 3) δικαιούχους του ανθρωπιστικού καθεστώτος, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από το άρθρο 8 του π.δ. 61/1999 (ΦΕΚ 63 Α'), που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και για όσο χρόνο διαρκούν οι ως άνω ιδιότητές τους,

στ) πολίτες άλλων Κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.

«Οι παροχές καταβάλλονται, εφόσον οι δικαιούχοι έχουν μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και τα ανήλικα τέκνα τους ευρίσκονται στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα στάδια ελέγχου και το χρονικό διάστημα ελέγχου των δικαιολογητικών από τον ΟΓΑ και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

Συνδεδεμένη διάταξη
ΥΑ Π1α/Γ.Π. οικ. 60227 (ΦΕΚ Β/645/2006): Εφάπαξ παροχή τρίτου τέκνου Ν. 3454/06 -Δικαιολογητικά, διαδικασία χορήγησης

Καθορίζουμε το φορέα καταβολής της παροχής, τον τρόπο πληρωμής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3454/2006 ως εξής:

Άρθρο 1

Αρμόδιος Φορέας

1. Αρμόδιος Φορέας για τη χορήγηση της εφάπαξ παροχής ύψους 2000,00 Ευρώ, στη μητέρα που αποκτά τρίτο τέκνο από την 1η Ιανουαρίου 2006 και μετά, καθώς και για κάθε τέκνο μετά από το τρίτο, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 4 του ν. 3454/2006, ορίζεται ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α) που ενεργεί ως εντολοδόχος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το ποσό αυτό καταβάλλεται στους δικαιούχους ανεξάρτητα από κάθε άλλο επίδομα, μισθό, σύνταξη, αμοιβή, αποζημίωση ή εισόδημα. Επιπλέον απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου και μπορεί να αναπροσαρμόζεται με όμοια απόφαση.

2. Για την αντιμετώπιση των δαπανών που προκαλούνται από την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων και των εξόδων διοικήσεως που θα προκύπτουν από την υλοποίηση αυτών τα οποία θα καθορίζονται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Γ.Α., επιχορηγείται ο Ο.Γ.Α., από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, με την εγγραφή σ` αυτόν σχετικής πίστωσης. Το ποσό της επιχορήγησης κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό που αποτελεί ανεξάρτητο τμήμα του προϋπολογισμού του Ο.Γ.Α., η διαχείριση του οποίου ενεργείται σύμφωνα με την νομοθεσία που διέπει κάθε φορά τον Ο.Γ.Α.

Άρθρο 3

Όργανα αναγνώρισης δικαιώματος

Αρμόδιο Όργανο για την αναγνώριση του δικαιώματος στην εφάπαξ παροχή που θεσπίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3454/2006 καθώς και την ανάκληση της πράξης αναγνώρισης, ορίζεται ο Προϊστάμενος του Κλάδου Οικογενειακών Επιδομάτων του Ο.Γ.Α. ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

Άρθρο 4

Αίτηση - Δήλωση και περιεχόμενο αυτής

1. Για την αναγνώριση του δικαιώματος καταβολής της εφάπαξ παροχής υποβάλλεται αίτηση-δήλωση, σε ειδικό έντυπο του Ο.Γ.Α, το περιεχόμενο της οποίας προσδιορίζεται στο επόμενο άρθρο.

2. Η αίτηση - δήλωση υποβάλλεται από τη δικαιούχο μητέρα των παιδιών. Στην περίπτωση θανάτου της μητέρας, αφάνειας, δικαστικής συμπαράστασης, ή καταδίκης με δικαστική αμετάκλητη απόφαση ή υπαιτίας εγκατάλειψης των παιδιών της και οριστικής διακοπής της συγκατοίκησής της με αυτά η αίτηση υποβάλλεται από αυτόν που έχει την ευθύνη διατροφής των παιδιών.

3. Η αίτηση - δήλωση παραδίδεται στον Ανταποκριτή Ο.Γ.Α στο Δήμο ή την Κοινότητα του τόπου κατοικίας του αιτούντος προσώπου και καταχωρείται στο ειδικό πρωτόκολλο Ο.ΓΑ. που τηρούν οι Ανταποκριτές.

Άρθρο 5

Δικαιολογητικά

Μαζί με την αίτηση - δήλωση, πρέπει να υποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α. Πιστοποιητικό ή απόσπασμα δημοτολογίου για την οικογενειακή κατάσταση που εκδίδεται από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας στα δημοτολόγια της οποίας είναι εγγεγραμμένη η οικογένεια, από το οποίο προκύπτουν τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των γονέων και των τέκνων και αν αυτά βρίσκονται στη ζωή. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου για το οποίο θα χορηγηθεί η εφάπαξ παροχή. Εάν συντρέχει περίπτωση από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης, αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου της μητέρας ή απόφαση δικαστηρίου περί αφάνειας ή δικαστικής συμπαράστασης της μητέρας, ή αμετάκλητη δικαστική περί καταδίκης της μητέρας ή δικαστική απόφαση ανάθεσης επιτροπείας σε φυσικό πρόσωπο ή οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο να φαίνεται ποιος έχει αναλάβει την ευθύνη διατροφής των τέκνων.

Β. Προκειμένου για δικαιούχους αλλοδαπής υπηκοότητας ή ανιθαγενείς, τα στοιχεία των προηγουμένων εδαφίων παρέχονται από τις αρχές της Χώρας, της οποίας είναι υπήκοοι και αν αυτό είναι δύσκολο τα γεγονότα τα οποία θα βεβαιώνονται από αυτά αποδεικνύονται από άλλα πρόσφορα έγγραφα κατά τη κρίση του οργάνου αναγνώρισης του δικαιώματος.

Τα αλλοδαπά έγγραφα θα πρέπει να είναι νόμιμα μεταφρασμένα και επικυρωμένα.

Γ. Προκειμένου για δικαιούχους Ομογενείς-αλλοδαπούς που διαμένουν στην Ελλάδα χορηγείται τίτλος διαμονής από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες που χειρίζονται θέματα αλλοδαπών από το οποίο αποδεικνύεται η μόνιμη διαμονή του στη χώρα. Ως τίτλοι διαμονής είναι το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, ή Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου, ή Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού, ή Άδεια Παραμονής Αλλοδαπού.

Δ. Προκειμένου για δικαιούχους Πολίτες κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολίτες χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής.

Ε. Προκειμένου για δικαιούχους αλλοδαπούς πρόσφυγες στους οποίους έχει αναγνωριστεί η προσφυγική ιδιότητα και έχει χορηγηθεί άσυλο, οι αρμόδιες υπηρεσίες χορηγούν στον αλλοδαπό "Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού Πολιτικού Φυγάδα" και " Άδεια Παραμονής Αλλοδαπού", η οποία ισχύει για πέντε (5) χρόνια και ανανεώνεται για όσο χρόνο εξακολουθεί να έχει την ιδιότητα του πρόσφυγα. Αρμόδιες υπηρεσίες για τη χορήγηση των εγγράφων αυτών είναι τα Τμήματα Ασύλου των Διευθύνσεων Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης και οι Υποδιευθύνσεις ή τα Τμήματα Ασφαλείας των Αστυνομικών Διευθύνσεων της Χώρας.

ΣΤ΄. Προκειμένου για δικαιούχους αλλοδαπούς στους οποίους δεν έχει αναγνωριστεί η προσφυγική ιδιότητα και έχει χορηγηθεί άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, οι Αρμόδιες υπηρεσίες χορηγούν στον αλλοδαπό "Ειδικό Δελτίο υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωρισθεί ως Πρόσφυγας", το οποίο ισχύει για ένα έτος και με δυνατότητα ισόχρονης παράτασής του σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του π.δ. 61/1999. Αρμόδιες υπηρεσίες για την επικύρωση των φωτοαντιγράφων των ως άνω τίτλων,

είναι αυτές που ορίζονται στο ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3345/2005.

Ζ. Προκειμένου για πολίτες άλλων Κρατών (εκτός Ε.Ε.) που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων Ελληνικής Υπηκοότητας επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής που θα πρέπει να είναι σε ισχύ. Το αρμόδιο όργανο για την αναγνώριση του δικαιώματος στην εφάπαξ παροχή όσον αφορά στις περιπτώσεις των αναγνωρισμένων προσφύγων, των δικαιούχων ανθρωπιστικού καθεστώτος και των ανιθαγενών απευθύνει ερώτημα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης για τα στοιχεία οικογενειακής κατάστασης των δικαιούχων αυτών των κατηγοριών.

Άρθρο 6

Βοηθητικά Όργανα - Προδικασία

1. Αρμόδια Όργανα σε κάθε Δήμο και Κοινότητα για τη διεξαγωγή των προπαρασκευαστικών και λοιπών εργασιών, που αφορούν στη χορήγηση της παροχής που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3454/2006 είναι οι κατά τη σχετική Νομοθεσία του Ο.Γ.Α. όπως κάθε φορά ισχύει, Ανταποκριτές του Οργανισμού αυτού.

2. Ο Ανταποκριτής του Ο.Γ.Α μόλις παραλάβει την αίτηση-δήλωση με τα δικαιολογητικά εξετάζει αν αυτά πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις των προηγουμένων άρθρων και εφόσον κατά την εκτίμησή του υπάρχουν ελλείψεις καλεί τον αιτούντα να συμπληρώσει τα ελλείποντα στοιχεία μπορεί δε και αυτεπάγγελτα να ζητήσει από τις δημόσιες, δημοτικές κοινοτικές ή άλλες αρχές που υποχρεούνται να απαντήσουν, κάθε πληροφορία ή στοιχείο απαραίτητο για την συμπλήρωση των δικαιολογητικών.

Μετά τις παραπάνω ενέργειες τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Διοίκηση του Ο.Γ.Α ή στα κατά τόπους Περιφερειακά Υποκαταστήματα του Ο.Γ.Α., έστω και αν κατά την κρίση του ανταποκριτή του Ο.Γ.Α. υπάρχουν ελλιπή στοιχεία.

Άρθρο 7

Έκδοση πράξης χορήγησης της παροχής

1. Οι κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 της Απόφασης αυτής αρμόδιο όργανο για την αναγνώριση του δικαιώματος στην εφάπαξ παροχή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3454/2006, εξετάζει τις αιτήσεις-δηλώσεις και τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και εφόσον κρίνει ότι δεν αποδεικνύεται πλήρως η ύπαρξη των νομίμων προϋποθέσεων, μπορεί να ζητήσει τα δικαιολογητικά που λείπουν ή να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία και πληροφορίες από οιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή, ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Οργανισμό ή Ίδρυμα, τα οποία υποχρεούται σε άμεση απάντηση.

2. Το όργανο που έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα εκτιμά τα πραγματικά και νόμιμα περιστατικά και δεν δεσμεύεται από οποιοδήποτε τύπο μπορεί δε για ανεύρεση της αλήθειας να λάβει υπόψη το οιοδήποτε έγγραφο χωρίς να δεσμεύεται από ένορκες δηλώσεις τα έγγραφα που έχουν υποβληθεί.

Δεν δεσμεύεται από ένορκες δηλώσεις, ή βεβαιώσεις οι οποίες σε ουδεμία περίπτωση αποτελούν τυπική απόδειξη.

3. Εφόσον κατά την κρίση του αρμόδιου οργάνου συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη χορήγηση της εφάπαξ παροχής, το όργανο αυτό εκδίδει σχετική πράξη, στην οποία απαραίτητα να αναγράφονται:

α) Ο αριθμός της πράξης και η χρονολογία έκδοσής της. β) Τα στοιχεία του δικαιούχου της παροχής, γ) Το ποσό της παροχής.

4. Η πράξη με την οποία απορρίπτεται η αίτηση για χορήγηση της παροχής πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη.

5. Αντίγραφο της πράξης με την οποία απορρίπτεται η αίτηση για χορήγηση της παροχής κοινοποιείται στον Ανταποκριτή του Ο.Γ.Α όπου είχε υποβληθεί η αίτηση, ο οποίος και την επιδίδει στον ενδιαφερόμενο.

6. Το αρμόδιο για τη χορήγηση της εφάπαξ παροχής όργανο μπορεί να τάξει στον ενδιαφερόμενο ορισμένη προθεσμία για τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή το Όργανο επιλαμβάνεται της εξέτασης της υπόθεσης με βάση τα δικαιολογητικά που υπάρχουν στον οικείο φάκελο.

Άρθρο 8

Ένδικα Μέσα

1. Κατά της πράξης του αρμοδίου για τη χορήγηση της παροχής Οργάνου επιτρέπεται η άσκηση ένστασης από τον ενδιαφερόμενο, ενώπιον της Επιτροπής που προβλέπεται από το άρθρο 11 της κοινής υπουργικής απόφασης υπ` αριθμ. Γ1α/440/7.2.1991 (ΦΕΚ 90/τ.Β΄/21.2.1991).

2. Η ένσταση ασκείται μέσα σε προθεσμία (2) μηνών από τη ημερομηνία της κοινοποιήσεως της προσβαλλόμενης πράξης, παραδίνεται δε ή στέλνεται στον Ανταποκριτή του Ο.Γ.Α, όπου υποβλήθηκε η αρχική αίτηση για τη χορήγηση της παροχής.  Ο Ανταποκριτής του Ο.Γ.Α. αφού παραλάβει την ένσταση την καταχωρεί αυθημερόν στο βιβλίο πρωτοκόλλου Ο.Γ.Α που τηρεί και στη συνέχεια εντός πέντε ημερών (5) τη στέλνει στη Διοίκηση του Ο.Γ.Α μαζί με τυχόν δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί.

3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ως άνω άρθρου 11 της κοινής

υπουργικής.

Άρθρο 9

Καταβολή της παροχής

1. Για την καταβολή της παροχής ακολουθείται η διαδικασία καταβολής των επιδομάτων του άρθρου 63 του ν. 1892/1990.

2. Η πληρωμή της παροχής ενεργείται οπό τα Ε.Λ.Τ.Α με ταχυδρομική επιταγή ή με ειδικές αποδείξεις.

Άρθρο5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Η παρ. 5 του άρθρου 39 του ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α') αντικαθίσταται.

«5. Η ιδιότητα πολυτέκνου αναγνωρίζεται στις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:

α) Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,

β) ομογενείς αλλοδαπούς που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν δελτίο ομογενούς,

γ) πολίτες Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,

δ) πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ελβετία και Λιχτενστάιν) και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,

ε) 1) αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α'), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α'), 2) ανιθαγενείς, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών (ν. 139/1975, ΦΕΚ 176 Α') και 3) δικαιούχους του ανθρωπιστικού καθεστώτος, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από το άρθρο 8 του π.δ. 61/1999 (ΦΕΚ 63 Α'), που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και για όσο χρόνο διαρκούν οι ως άνω ιδιότητες τους,

στ) πολίτες άλλων Κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.»

Άρθρο 6

1. Το άρθρο πρώτον του ν. 1910/1944 αντικαθίσταται.

«1. Πολύτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι γονείς οι έχοντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από έναν ή περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

2. Ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετημένα ή εκτός γάμου γεννηθέντα, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.

3. Αν ο ένας από τους γονείς κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, αυτός θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα εκ των υπαγομένων σε μία από τις περιπτώσεις της πρώτης παραγράφου.

4. Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, τα απορφανισθέντα τέκνα αποτελούν ιδίαν οικογένεια και, αν είναι τουλάχιστον δύο, απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων, υπό τους περιορισμούς της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου.»

2. Το άρθρο δεύτερον του ν. 1910/1944 αντικαθίσταται.

«1. Η ιδιότητα του πολυτέκνου αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό της οικογενειακής του κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.

2. Η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος απονέμει την πολυτεκνική ιδιότητα. Η θεώρηση των πολυτεκνικών ταυτοτήτων γίνεται ανά τριετία ατελώς σύμφωνα με τις ισχύουσες μέχρι σήμερα διατάξεις από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος. Η παρούσα διάταξη ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2007.

3. Ενστάσεις κατά των αποφάσεων απονομής ή μη της πολυτεκνικής ιδιότητας από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος υποβάλλονται, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο, στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εκδικάζονται από την Επιτροπή της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του παρόντος.»

3. Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2 Α'), όπως και εκείνοι που την αποκτούν βάσει των διατάξεων του παρόντος, τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα.

Άρθρο 7

1. Η πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου ορίζεται ως Ημέρα της Πολύτεκνης Οικογένειας.

2. Η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχεδιάζει και οργανώνει δράσεις και εκδηλώσεις εορτασμού της Ημέρας της Πολύτεκνης Οικογένειας, οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. "Στη σχεδίαση και οργάνωση των δράσεων και εκδηλώσεων αυτών συμμετέχει και η Ομοσπονδία Πολυμελών Οικογενειών με τρία τέκνα Ελλάδος." Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με το πρόγραμμα εορτασμού.

Άρθρο 8

1. Η ιδιότητα του πολυτέκνου και τα κάθε είδους πολυτεκνικά ευεργετήματα δεν χορηγούνται στους γονείς που καταδικάζονται με αμετάκλητη απόφαση για κακούργημα ή εκ προθέσεως τελούμενο πλημμέλημα, κατά της ζωής, της υγείας, της προσωπικής ή γενετήσιας ελευθερίας, σε βάρος τέκνου τους ή του άλλου γονέα. Σε περίπτωση τέτοιας καταδίκης, τα τέκνα διατηρούν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων πολυτέκνων.

2. Οι παροχές των άρθρων 1 και 2 του παρόντος δεν χορηγούνται στους δικαιούχους γονείς σε περίπτωση αμετάκλητης καταδίκης τους για κακούργημα ή για εκ προθέσεως τελούμενο πλημμέλημα σε βάρος τέκνου τους ή του άλλου γονέα. Σε περίπτωση τέτοιας καταδίκης, τις ανωτέρω παροχές λαμβάνουν τα τέκνα των δικαιούχων.

3. Η απώλεια της πολυτεκνικής ιδιότητας και της ιδιότητας του δικαιούχου των παροχών προς τις οικογένειες τριών τέκνων, σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους, συντελείται με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης "από πενταμελή επιτροπή" που συγκροτείται, με τριετή θητεία, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγύης. Μέλη της επιτροπής είναι:

α. Ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ως Πρόεδρος, ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με αποφασιστική ψήφο σε περίπτωση ισοψηφίας.

β. Ένας ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

γ. Ένας υπάλληλος του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό του Συμβούλιο.

δ. Ένας εκπρόσωπος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο.

Η γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής παρέχεται από υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που ορίζεται με την ίδια απόφαση. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες λειτουργίας της επιτροπής και οι όροι και η διαδικασία διαπίστωσης της απώλειας της πολυτεκνικής ιδιότητας και της ιδιότητας του δικαιούχου των παροχών προς τις οικογένειες τριών τέκνων, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος. "ε. ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με τρία τέκνα Ελλάδος (Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε.), ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο."

Άρθρο 9

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις που διέπουν την απόκτηση της πολυτεκνικής ιδιότητας και τα πλεονεκτήματα υπέρ των πολυτέκνων, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις που προβλέπουν τα πλεονεκτήματα υπέρ των οικογενειών τριών τέκνων. Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται, χωρίς αλλοίωση των διατάξεων αυτών, η νέα διάρθρωση τους, η απάλειψη όσων έχουν καταργηθεί και των μεταβατικών διατάξεων, η διόρθωση παραπομπών σε καταργημένους κανόνες, καθώς και κάθε αναγκαία φραστική διόρθωση ή γλωσσική προσαρμογή.

Άρθρο 10

1. Η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, σε συνεργασία με τις οργανώσεις πολυτέκνων, υποβάλλει στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ετήσια έκθεση για την πολιτική στήριξης της πολύτεκνης οικογένειας, η οποία περιλαμβάνει και προτάσεις εισαγωγής νέων πολιτικών και μέτρων.

2. Οι οργανώσεις πολυτέκνων και τριτέκνων μπορεί να ενισχύονται, για την εκπλήρωση των στόχων τους, από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, από το καθαρό προϊόν του Ειδικού Κρατικού Λαχείου και μέχρι ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

Άρθρο 11

1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ινστιτούτο Κοινωνικής Δημογραφίας και Έρευνας» (Ι.Κ.Δ.Ε.), με έδρα την Αθήνα, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

2. Το Ι.Κ.Δ.Ε. αποτελεί ερευνητικό φορέα, αναλύει, παρακολουθεί και αξιολογεί τα μέτρα δημογραφικής πολιτικής και παρέχει επιστημονική υποστήριξη σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Ειδικότερα μελετά την επίδραση οικονομικών και άλλων παροχών στην άσκηση δημογραφικής πολιτικής, τις επιπτώσεις των ειδικών μέτρων για τις πολύτεκνες οικογένειες και τις συνέπειες της δημογραφικής γήρανσης, της εξωτερικής μετανάστευσης, των μέτρων περιφερειακής πολιτικής, της προνομιακής μεταχείρισης και της κοινωνικής εξέλιξης.

3. Το Ι.Κ.Δ.Ε. διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), με τριετή θητεία, που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος του Δ.Σ.. Το Συμβούλιο αποτελείται από:

α) τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών,

β) έναν υπάλληλο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,

γ) ένα μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου ή Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με εξειδίκευση στους τομείς της δημογραφίας ή των οικονομικών της κοινωνικής προστασίας,

δ) τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

ε) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,

στ) έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών,

ζ) έναν εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Τα μέλη των περιπτώσεων α', β' και γ' ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Το μέλος της περίπτωσης δ' ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το μέλος της περίπτωσης ε' ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, το μέλος της περίπτωσης στ' ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών και το μέλος της περίπτωσης ζ' ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος.

4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τον οργανισμό, την οργάνωση και λειτουργία, τη διοίκηση, την άσκηση και κατανομή αρμοδιοτήτων, τον τρόπο λήψης των αποφάσεων, τους πόρους, τη διαχείριση, τον αριθμό και τα προσόντα του προσωπικού κατά κλάδο και ειδικότητα, τη διάρθρωση των υπηρεσιών, τα θέματα της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού και κάθε ζήτημα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία του Ι.Κ.Δ.Ε.. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα μπορούν να συνιστώνται μέχρι δέκα (10) θέσεις προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται το ύψος της αμοιβής και η αποζημίωση για έξοδα παράστασης του Προέδρου του Δ.Σ. του Ι.Κ.Δ.Ε., καθώς και η αποζημίωση για τα μέλη και το γραμματέα του Δ.Σ., για κάθε συνεδρίαση στην οποία μετέχουν.

Άρθρο 12

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

1. Η παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α') καταργείται.

2. Η παρ. 7 του άρθρου 47 του ν. 2956/2001 αντικαθίσταται.

7. Η εφάπαξ και η μηνιαία οικονομική ενίσχυση που παρέχεται στους ενοίκους και ιδιοκτήτες των πολυκατοικιών Βαρβασίου Χίου καταβάλλονται αφότου θα αποδώσουν ελεύθερη την οριζόντια ιδιοκτησία όπου διαμένουν και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί μέχρι να διατεθούν για τη μετεγκατάσταση τους νέες κατοικίες.