ΝΟΜΟΣ
3865
Έτος
2010
ΦΕΚ
Α’ 120
Σχετικά Άρθρα
Άρθρο 6, 8, 9
Αντικείμενο
Εξίσωση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών υπαλλήλων του Δημοσίου, Όροι συνταξιοδότησης επιζώντος συζύγου, Συνταξιοδότηση μελών οικογένειας
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Γυναίκες και οικονομία
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Κοινωνική ασφάλιση - πρόνοια
Τομέας Πολιτικής
Κοινωνική αλληλεγγύη
Τομέας COFOG
Κοινωνική προστασία
Ωφελούμενοι - χρήστες
Δημόσιος λειτουργος
Συνδεδεμένες Διατάξεις
ΑΠ. ΥΦ. 132/2010

Άρθρο 6 -Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης - Εξίσωση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών υπαλλήλων του Δημοσίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. α. Το δεύτερο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (ΦΕΚ 210 Α’), καταργείται από 1.1.2011 και οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της της περίπτωσης αντικαθίστανται, από 1.1.2011.

β. Το δεύτερο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 26 του π.δ. 169/2007 (ΦΕΚ 210 Α’) καταργείται από 1.1.2011 και οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της της περίπτωσης αντικαθίστανται, από 1.1.2011.

2. α. Οι διατάξεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 αντικαθίστανται, από 1.1.2011.

β. Οι διατάξεις του πρώτου και δευτέρου εδαφίου της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007, αντικαθίστανται, από 1.1.2011.

3. Οι διατάξεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 αντικαθίστανται, από 1.1.2011.

4. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 αντικαθίστανται, από 1.1.2011.

«5. Οι διατάξεις της περίπτωσης ε’ της παρ. 2 και της περίπτωσης στ’ της παρ. 3 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 καταργούνται από 1.1.2011.»

6. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης ζζ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 αντικαθίστανται από 1.1.2011.

7. α. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α’) αντικαθίστανται από 1.1.2013.

β. Από 1.1.2013 καταργούνται:

- το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 2084/1992, - η παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 2084/1992, που προστέθηκε με της διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 160 Α’), - το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 2084/1992, - το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2084/1992, - το πέμπτο και έκτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2084/1992, τα οποία προστέθηκαν με της διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 3029/ 2002. γ. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 2084/1992, της αυτό αντικαταστάθηκε με της διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 3029/ 2002 (ΦΕΚ 160 Α’), αντικαθίσταται από 1.1.2011.

8. Από 1.1.2011 το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3660/2008 (ΦΕΚ 78 Α’), διαμορφώνεται στο πεντηκοστό τέταρτο (54ο) έτος, αυξανόμενο από 1ης Ιανουαρίου 2012 και μετά κατά δύο (2 ) έτη για κάθε ημερολογιακό έτος και μέχρι τη συμπλήρωση του πεντηκοστού ογδόου (58ου) έτους της ηλικίας της.

9. Από 1.1.2013 τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που προβλέπονται, κατά περίπτωση, από της διατάξεις του άρθρου αυτού για της τακτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου, έχουν εφαρμογή για της δικαστικούς λειτουργούς, καθώς και για το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Ειδικά για τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των στρατιωτικών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος νόμου. Από την ανωτέρω ημερομηνία καταργούνται οι διατάξεις της περίπτωσης α’ της παρ. 3 του άρθρου 56 του π.δ. 169/ 2007.

10. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, η ενηλικίωση των τέκνων θεωρείται ότι γίνεται την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας της.

11. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 9 του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρμογή για όσα από τα πρόσωπα που αναφέρονται σε αυτές θα έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010, σύμφωνα με της οικείες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, της αυτές ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού σε συνδυασμό με της διατάξεις της παραγράφου 10. Για τα πρόσωπα αυτά εξακολουθούν να ισχύουν όσα προβλέπονται από της αντικαθιστώμενες ή καταργούμενες διατάξεις, κατά περίπτωση, τόσο για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης όσο και για τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, καθώς και για τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξής της. Οι διατάξεις της περίπτωσης της δεν έχουν εφαρμογή για όσους θεμελιώνουν, κατά παρέκκλιση, συνταξιοδοτικό δικαίωμα, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 2084/1992, με εξαίρεση όσους έχουν αποχωρήσει μέχρι την 31.12.2010.

12. Στο τέλος του άρθρου 11 του π.δ. 169/2007 προστίθεται παράγραφος 15.

Όπως η παρ. 5 αντικαταστάθηκε με την παρ. 3δ του άρθρου 2 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180/22.8.2011), το εδάφιο στο τέλος της παρ. 9 προστέθηκε με την παρ. 3ε του άρθρου 2 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180/22.8.2011) και το εδάφιο στο τέλος της παρ. 11 προστέθηκε με την παρ. 4α του άρθρου 2 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180/22.8.2011).

Άρθρο 8 - Όροι συνταξιοδότησης επιζώντος συζύγου

1. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α’) σχετικά με το κριτήριο της διάρκειας του έγγαμου βίου, προκειμένου να δικαιωθεί σύνταξη ο επιζών σύζυγος, έχουν εφαρμογή και για της υπαγόμενους της διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου. Κατά τα λοιπά για τη συνταξιοδότηση των επιζώντων συζύγων εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 167/2007, 168/2007, 169/2007 και του ν. 2084/1992.

«2. α. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α’ , β’ και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 2676/1999 (Α’ 1), της ισχύουν, έχουν ανάλογη εφαρμογή και για της επιζώντες συζύγους με εξαίρεση όσους έχουν αναπηρία κατά ποσοστό 67% και άνω, που λαμβάνουν κατά μεταβίβαση ή εξ ιδίου δικαιώματος σύνταξη από το Δημόσιο. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν έχουν εφαρμογή για όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα λαμβάνουν πολεμική σύνταξη, γενικά, ή σύνταξη με βάση της διατάξεις των νόμων 1897/1990 (Α’ 120) και 1977/1991 (Α’ 185), καθώς και για όσα από αυτά υπάγονται της διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν. 2592/1998. Η σύνταξη που καταβάλλεται μειωμένη κατά 75% σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 3620/2007 δεν λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου της.» β. Εάν στην κατά τα ανωτέρω μειωμένη σύνταξη του επιζώντος συζύγου συμμετέχουν ανάπηρα ή ανήλικα τέκνα ή τέκνα που σπουδάζουν υπό της προϋποθέσεις της περίπτωσης δ’ της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 169/2007, ο επιζών σύζυγος μπορεί να ζητήσει την αναστολή καταβολής του μεριδίου του, οπότε αυτό επιμερίζεται στα τέκνα σε ίσα μέρη.

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 2, καθώς και αυτές της παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 3620/2007 (ΦΕΚ 276 Α’), έχουν ανάλογη εφαρμογή και για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα συνταξιοδοτούνται με βάση της διατάξεις του π.δ. 167/2007 (ΦΕΚ 208 Α’).

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν έχουν εφαρμογή για τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα των οποίων το δικαίωμα γεννήθηκε πριν την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού.

Όπως η περ. α της παρ. 2 αντικαταστάθηκε με την παρ. 5α του άρθρου 2 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180/22.8.2011).

Άρθρο 9 - Συνταξιοδότηση μελών οικογένειας

1. α. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του π.δ. 169/2007, αντικαθίστανται.

β. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 31 του π.δ. 169/2007, αντικαθίστανται.

γ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή και για όσα από τα πρόσωπα που αναφέρονται σε αυτές υπάγονται στις διατάξεις του π.δ. 167/2007 και του π.δ. 168/2007.

δ. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ' της παρ. 1 των άρθρων 5 και 31 του π.δ. 169/2007, της περίπτωσης γ' της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 167/2007, καθώς και της περίπτωσης γ' της παρ. 1 του άρθρου 35 του π.δ. 168/2007 (ΦΕΚ 209 Α') καταργούνται.

ε. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή για τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα, των οποίων το δικαίωμα συνταξιοδότησης γεννήθηκε πριν την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού.

2. α. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 5 του π.δ. 169/2007 αντικαθίστανται .

β. Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 31 του π.δ. 169/2007 αντικαθίστανται

γ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται με βάση τις οικείες διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 167/2007 και 168/2007, κατά περίπτωση.

δ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή και για τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα, των οποίων το δικαίωμα συνταξιοδότησης γεννήθηκε πριν την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού.

3. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3620/2007 (ΦΕΚ 276 Α') έχουν ανάλογη εφαρμογή και για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του π.δ. 168/2007.

Συνδεδεμένη διάταξη

ΑΠ.ΥΦ. 132//2010: Περί συνταξιοδοτήσεως αγάμων ή διαζευγμένων θυγατέρων βάσει ά.9 Ν.3865/2010

ΥΠΟΙΚ  132438/0092/15-10-10

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 9 του ν. 3865/2010 , που αφορά τη

συνταξιοδότηση των άγαμων ή διαζευγμένων θυγατέρων.

1. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΓΑΜΩΝ Ή ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΩΝ ΘΥΓΑΤΕΡΩΝ.

Με τις διατάξεις της του άρθρου 9 του ν. 3865/2010  επέρχονται μεταβολές στο καθεστώς συνταξιοδότησης των ενήλικων άγαμων ή διαζευγμένων θυγατέρων που έλκουν το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα από γονείς που προσλήφθηκαν στο Δημόσιο μέχρι 31-12-1982. Οι άγαμες θυγατέρες που έλκουν το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα από γονείς που προσλήφθηκαν στο Δημόσιο από 1-1-1983  και μετά, ήδη με τις διατάξεις του ν. 1902/1990 έχουν εξομοιωθεί ως προς τη συνταξιοδότησή τους με τους άγαμους υιούς.

Ειδικότερα:

α) Καταργείται το δικαίωμα συνταξιοδότησης των διαζευγμένων θυγατέρων.

β) Οι άγαμες θυγατέρες συνταξιοδοτούνται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους άγαμους γιούς. Δηλαδή δικαιούνται σύνταξης εφόσον είναι ανίκανες ή ανήλικες, μετά δε την ενηλικίωσή τους, εφόσον σπουδάζουν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές ή σε δημόσια ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) μέχρι να τελειώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τα έτη φοίτησης που προβλέπει ο Οργανισμός της κάθε Σχολής και για ένα ακόμη έτος και πάντως όχι πέραν του 24ου έτους της ηλικίας τους.

Οι προαναφερόμενες διατάξεις εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που ο θάνατος του δικαιοπαρόχου (γέννηση δικαιώματος) επέρχεται από 21-7-2010 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν.3865/2010 )και μετά και αφορούν όλες τις συντάξεις του Δημοσίου (πολιτικές, στρατιωτικές, πολεμικές, συντάξεις Ο.Σ.Ε. κλπ).

2. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ.

Με τις ίδιες διατάξεις εξαιρούνται από την κατάργηση του δικαιώματος συνταξιοδότησης όσες από τις ενήλικες άγαμες θυγατέρες έλκουν το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα από γονείς που προσλήφθηκαν στο Δημόσιο μέχρι 31-12-1982, για τις οποίες όμως θεσπίστηκαν αυστηρές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και συγκεκριμένα:

α) Να έχουν συμπληρώσει το 50ό έτος της ηλικίας τους την 31-12-2010, δηλαδή να έχουν γεννηθεί μέχρι και το έτος 1960

β) Να μην έχουν μηνιαίο εισόδημα από το Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα μεγαλύτερο από το κατώτατο όριο σύνταξης του Δημοσίου, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. (σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 364,45€ μηνιαίως)

γ) Να μην έχουν φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε άλλη πηγή μεγαλύτερο από το παραπάνω καθοριζόμενο κατώτατο όριο αναγόμενο σε ετήσια βάση.

δ) Να μη λαμβάνουν άλλη σύνταξη και να μην έχουν ασφαλισθεί για σύνταξη σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας σύνταξης, για χρόνο με βάση τον οποίο, σε συνδυασμό και με την ηλικία τους, προσδοκούν να θεμελιώσουν δικαίωμα ανταποδοτικής σύνταξης από το φορέα αυτό, και

ε) Η σύνταξη των προσώπων της περίπτωσης αυτής, δε μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του κατώτατου ορίου σύνταξης του Δημοσίου όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.(σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 728,90€ μηνιαίως). Το όριο αυτό ισχύει και για τον προσδιορισμό του ποσού του μεριδίου σύνταξης της θυγατέρας στην περίπτωση που στην κατά μεταβίβαση σύνταξή της υπάρχουν συνδικαιούχα πρόσωπα (επιζών σύζυγος, άλλη θυγατέρα κλπ).

Τα ανωτέρω κριτήρια είναι παρεμφερή με αυτά που ίσχυαν μέχρι τη δημοσίευση του ν.3865/2010 , για την κρίση του δικαιώματος συνταξιοδότησης των διαζευγμένων θυγατέρων. Για το λόγο αυτό για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων θα υπάρξει ανάλογη αντιμετώπιση με αυτή που ίσχυε μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία για τη συνταξιοδότηση των διαζευγμένων θυγατέρων (σχετικές διατάξεις, νομολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου κ.λ.π.).

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΑΜΩΝ ΘΥΓΑΤΕΡΩΝ

Α. Με τις διατάξεις της παρ. 2  επιβάλλονται αυστηρότεροι περιορισμοί στο ποσό των ήδη καταβαλλομένων συντάξεων γενικά (πολιτικές, στρατιωτικές, πολεμικές, συντάξεις Ο.Σ.Ε. κλπ.) στις ενήλικες άγαμες θυγατέρες, με εξαίρεση όσες σπουδάζουν και όχι πέραν του 24ου έτους της ηλικίας τους και τις ανίκανες με ποσοστό 67% και άνω.

Ειδικότερα η σύνταξη:

α) καταβάλλεται ολόκληρη αν το συνολικό, εκτός από την κύρια και επικουρική σύνταξη, μηνιαίο πραγματικό ακαθάριστο εισόδημά τους, όπως αυτό προκύπτει από τη φορολογική τους δήλωση του προηγούμενου οικονομικού έτους, αυτού κατά το οποίο διενεργείται ο έλεγχος δεν υπερβαίνει το 30πλάσιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει κατά το έτος που αποκτήθηκαν τα εισοδήματα,

β) περιορίζεται κατά το ένα τρίτο (1/3) του ποσού της, εφόσον το εισόδημα αυτό υπερβαίνει το 30πλάσιο όχι όμως και το 40πλάσιο,

γ) περιορίζεται κατά το ένα δεύτερο (1/2) του ποσού της, εφόσον το εισόδημα αυτό υπερβαίνει το 40πλάσιο, όχι όμως και το 50πλάσιο

δ) περιορίζεται κατά τα τρία τέταρτα (3/4) του ποσού της, εφόσον το εισόδημα αυτό υπερβαίνει το 50πλάσιο όχι όμως και το 60πλάσιο,

ε) αναστέλλεται η καταβολή της εφόσον το εισόδημα αυτό υπερβαίνει 60πλάσιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

Στην έννοια του κατά τα ανωτέρω υπολογιζόμενου εισοδήματος δεν περιλαμβάνονται η σύνταξη που καταβάλλεται από το Δημόσιο και οι επικουρικές συντάξεις που απορρέουν από υπηρεσίες της κύριας αυτής σύνταξης.

Β. Επί συρροής δύο κατά μεταβίβαση συντάξεων από το Δημόσιο σε άγαμη θυγατέρα, για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Εάν το συνολικό εισόδημα, αφαιρουμένων των ποσών των δύο συντάξεων και των επικουρικών που απορρέουν από αυτές, υπερβαίνει το ανώτατο όριο εισοδήματος (60πλάσιο, σήμερα 22.550,41€), αναστέλλονται και οι δύο συντάξεις.

β) Εάν το συνολικό εισόδημα, αφαιρουμένων των ποσών των δύο συντάξεων και των επικουρικών που απορρέουν από αυτές, δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο εισοδήματος, ελέγχεται μόνο η μικρότερη σύνταξη, η οποία περιορίζεται ή αναστέλλεται, αναλόγως. Στην περίπτωση αυτή τα ποσά της μεγαλύτερης σύνταξης καθώς και των επικουρικών που απορρέουν από αυτή, λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του συνολικού εισοδήματος.

γ) Εάν το συνολικό εισόδημα προέρχεται μόνο από τα ποσά των δύο συντάξεων και των επικουρικών που απορρέουν από αυτές, ελέγχεται μόνο η μικρότερη σύνταξη, λαμβανομένου υπόψη ως εισοδήματος στην περίπτωση αυτή, των ποσών της μεγαλύτερης σύνταξης και των επικουρικών που απορρέουν από αυτή.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις (β) και (γ) η μεγαλύτερη σύνταξη καταβάλλεται στο ακέραιο χωρίς έλεγχο.

Εξυπακούεται ότι στην περίπτωση που η άγαμη θυγατέρα λαμβάνει δύο συντάξεις από το Δημόσιο, την πρώτη κατά μεταβίβαση και τη δεύτερη από ίδιο δικαίωμα ή ως μέλος πατρικής οικογένειας, το ποσό της δεύτερης σύνταξης καθώς και των τυχόν επικουρικών συντάξεων που απορρέουν από αυτή, λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του συνολικού εισοδήματος.

Στις περιπτώσεις που στη σύνταξη των ανωτέρω προσώπων συμμετέχουν και άλλα συνδικαιούχα πρόσωπα, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.3620/2007 , με βάση τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα στη θυγατέρα της οποίας η σύνταξη περικόπτεται, να ζητήσει την αναστολή του μεριδίου της. Στην περίπτωση αυτή όπως και στις περιπτώσεις αναστολής της σύνταξης λόγω υπέρβασης του ανωτάτου ορίου εισοδήματος (σήμερα 22.550,41€), αναπροσαρμόζεται αναλόγως η σύνταξη του άλλου συνδικαιούχου μέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την αναστολή της σύνταξης.

4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΓΑΜΩΝ ΘΥΓΑΤΕΡΩΝ ΑΠΟ 21-7-2010.

ΠΟΣΟ ΔΗΛΩΘΕΝΤΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ                   ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ      

έως 11.275,20                                     Αμείωτη        

από 11.275,21 έως 15.033,60              Μείωση κατά 1/3             

από 15.033,61 έως 18.792,00              Μείωση κατά 1/2             

από 18.792,01 έως 22.550,40              Μείωση κατά 3/4             

από 22.550,41 και άνω   

Αναστολή σύνταξης         

Τα ανωτέρω ποσά έχουν υπολογισθεί με βάση το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη έτους 2008 (31,32€), το οποίο θα ληφθεί υπόψη για τον έλεγχο των εισοδημάτων έτους 2008 που δηλώθηκαν το οικονομικό έτος 2009, προκειμένου να περιορισθεί η σύνταξη από 21-7-2010 και μετά.

5. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Α. Περιπτώσεις καταβολής μίας σύνταξης από το Δημόσιο.

1ο Εισόδημα έτους 2008 που δηλώθηκε το έτος 2009, αφαιρούμενου του ποσού της κατά μεταβίβαση σύνταξης του Δημοσίου και των ποσών των επικουρικών συντάξεων που απορρέουν από αυτή, 10.000€

Στην περίπτωση αυτή δεν θα υπάρξει μείωση της σύνταξης, αφού το ανωτέρω εισόδημα υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί στο 30πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (11.275,20€)

2ο Εισόδημα έτους 2008 που δηλώθηκε το έτος 2009, αφαιρούμενου του ποσού της κατά μεταβίβαση σύνταξης του Δημοσίου και των ποσών των επικουρικών συντάξεων που απορρέουν από αυτή, 16.000€

Ποσό σύνταξης Δημοσίου 1.000€. 

Στην περίπτωση αυτή η ανωτέρω σύνταξη θα περικοπεί κατά 1/2 και θα περιοριστεί στο ποσό των 500€.

3ο Εισόδημα έτους 2008 που δηλώθηκε το έτος 2009, αφαιρούμενου του ποσού της κατά μεταβίβαση σύνταξης του Δημοσίου και των ποσών των επικουρικών συντάξεων που απορρέουν από αυτή, 25.000€

Ποσό σύνταξης Δημοσίου 1.500€

Στην περίπτωση αυτή θα ανασταλεί η καταβολή της ανωτέρω σύνταξης.

Β. Περιπτώσεις καταβολής δύο κατά μεταβίβαση συντάξεων σε άγαμη θυγατέρα, από το Δημόσιο

1ο Εισόδημα έτους 2008 που δηλώθηκε το έτος 2009, αφαιρουμένων του συνολικού ποσού των δύο συντάξεων και των ποσών των επικουρικών που απορρέουν από αυτές, 31.000€

Στην περίπτωση αυτή και οι δύο συντάξεις θα ανασταλούν, αφού το εναπομείναν εισόδημα (31.000€), υπερβαίνει το ανώτατο όριο εισοδήματος (22.550,41€).

2ο Εισόδημα έτους 2008 που δηλώθηκε το έτος 2009, αφαιρουμένων του συνολικού ποσού των δύο συντάξεων και των ποσών των επικουρικών που απορρέουν από αυτές, 13.000€.

Μικρότερη σύνταξη και επικουρικά αυτής, σε ετήσια βάση, 12.500€.

Μεγαλύτερη σύνταξη και επικουρικά αυτής, σε ετήσια βάση, 17.000€.

Σύνολο εισοδήματος με βάση το οποίο θα ελεγχθεί η μικρότερη σύνταξη 30.000€ (13.000€+17.000€).

Στην περίπτωση αυτή η μικρότερη σύνταξη θα ανασταλεί.

3ο Εισόδημα έτους 2008 που δηλώθηκε το έτος 2009 29.500€, το οποίο προέρχεται από τα ποσά των δύο συντάξεων και των επικουρικών που απορρέουν από αυτές. Από το ποσό αυτό αφαιρείται το συνολικό ετήσιο ποσό της μικρότερης σύνταξης και των επικουρικών που απορρέουν από αυτή, το οποίο ανέρχεται σε 12.500€. Σύνολο εισοδήματος με βάση το οποίο θα ελεγχθεί η μικρότερη σύνταξη 17.000€ (29.500€ - 12.500€).

Μηνιαίο ποσό μικρότερης σύνταξης 750€. Το ποσό αυτό, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα περικοπεί κατά ½ και θα περιοριστεί στο ποσό των 375,00€.