ΝΟΜΟΣ
4002
Έτος
2011
ΦΕΚ
Α' 180
Σχετικά Άρθρα
Άρθρο 2 παρ. 5α, 9,14α
Αντικείμενο
Συντάξεις επιζώντων, Άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες, Περικοπή ποσοστού σύνταξης άνω των 1700 ευρώ για τους συνταξιούχους που δεν έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Γυναίκες και οικονομία
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Κοινωνική ασφάλιση
Τομέας Πολιτικής
Κοινωνική αλληλεγγύη
Τομέας COFOG
Κοινωνική προστασία
Ωφελούμενοι - χρήστες
Δημόσιος λειτουργός
Συνδεδεμένες Διατάξεις
ΕΓΚ. ΟΙΚ. /2011 ΑΡ.ΠΡΩΤ.23859

Άρθρο 2 - Λοιπές συνταξιοδοτικές διατάξεις

 

  1. Οι διατάξεις της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3865/2010 αντικαθίστανται.
  2. Οι επιζώντες των συζύγων που κατ' εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 3620/2007, έχουν δικαιωθεί σύνταξη λόγω θανάτου από το Δημόσιο ή από φορέα κύριας ασφάλισης με καθεστώς εξομοιούμενο με αυτό του Δημοσίου, δικαιούνται την αντίστοιχη για την αυτή αιτία σύνταξη και από τον επικουρικό τους φορέα, ανεξάρτητα από την ημερομηνία που έχει επέλθει ο θάνατος, κατά τα οριζόμενα και με τους περιορισμούς που προβλέπονται από τον αντίστοιχο φορέα κύριας ασφάλισης. Αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί και είναι σε εκκρεμότητα κρίνονται οίκοθεν από τις αρμόδιες υπηρεσίες των φορέων και τα οικονομικά αποτελέσματα επέρχονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου.
  3. Η σύνταξη που χορηγείται στον επιζώντα σύζυγο με βάση τις οικείες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, κατά περίπτωση, περιορίζεται ως ακολούθως: Αν η διαφορά ηλικίας μεταξύ του αποβιώσαντος και της συζύγου του, αφαιρουμένου του διαστήματος του γάμου τους, είναι μεγαλύτερη από δέκα έτη, η σύνταξη του επιζώντος συζύγου, υφίσταται, για κάθε πλήρες έτος διαφοράς, μείωση που καθορίζεται σε: 1% για τα έτη που συμπεριλαμβάνονται μεταξύ του 10ου και του 20ού έτους. 2% για τα έτη από το 21 ο έως το 25ο έτος.
   • 3% για τα έτη από το 26ο έως το 30ό έτος.
   • 4% για τα έτη από το 31 ο έως το 35ο έτος.
   • 5% για τα έτη από το 36ο και άνω.

Εάν στη σύνταξη του επιζώντος συζύγου συμμετέχουν ανάπηρα ή ανήλικα τέκνα ή τέκνα που σπουδάζουν υπό τις προϋποθέσεις της περίπτωσης δ' της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 169/2007, το ποσό της σύνταξης που περικόπτεται επιμερίζεται στα τέκνα σε ίσα μέρη. Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής δεν έχουν εφαρμογή για τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα των οποίων το δικαίωμα γεννήθηκε πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού.

 1. Οι άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες των οποίων η καταβολή της σύνταξης αναστέλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 5 ή της παρ. 6 του άρθρου 31 του π.δ. 169/2007, κατά περίπτωση, υπάγονται στο καθεστώς υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του Δημοσίου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης από άλλο φορέα. Στην περίπτωση αυτή οι αναλογούσες κρατήσεις για υγειονομική περίθαλψη υπολογίζονται επί του ποσού της σύνταξης που θα τους καταβάλλονταν, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά και καταβάλλονται στον οικείο φορέα από τις ίδιες, μετά από αίτησή τους, που υποβάλλεται κατά το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους. Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων αυτών, η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται εντός δύο μηνών από την ημερομηνία ισχύος του νόμου αυτού και οι αναλογούσες εισφορές υπολογίζονται από την ημερομηνία υποβολής της και μετά.

Συνδεδεμένη διάταξη

ΕΓΚ OIK. 2011: ΕΓΓΡ.ΟΠΑΔ 20/9/11:Xορ. περίθαλψης στις άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες στις οποίες έχει ανασταλεί η χορήγηση σύνταξης 

Στην παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 4002/11 (ΦΕΚ 180/Τ’ Α’) ορίζεται ότι οι άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες των οποίων η καταβολή της σύνταξης αναστέλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 5 ή της παρ. 6 του άρθρου 31 του Π.6. 169/2007, κατά περίπτωση, υπάγονται στο καθεστώς υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του 6ημοσίου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης από άλλο φορέα. Στην περίπτωση αυτή οι αναλογούσες κρατήσεις για υγειονομική περίθαλψη υπολογίζονται επί του ποσού της σύνταξης που θα τους καταβάλλονταν, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά και καταβάλλονται στον οικείο φορέα από τις ίδιες, μετά από αίτησή τους, που θα υποβάλλεται κατά το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους. Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων αυτών, η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται εντός δύο μηνών από την ημερομηνία ισχύος του νόμου αυτού και οι αναλογούσες εισφορές υπολογίζονται από την ημερομηνία υποβολής της και μετά.

Για τη συνέχιση της παρεχόμενης από τον Οργανισμό περίθαλψης και τη θεώρηση των Βιβλιαρίων Νοσηλείας ή την έκδοση νέων Βιβλιαρίων Νοσηλείας, λόγω ακύρωσης ή κατάθεσης των παλαιών στις ανωτέρω άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες, θα πρέπει αυτές να προσκομίζουν τα κάτωθι.

 1. Βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους (6Δ/ση Μισθών και Συντάξεων) στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία της ασφαλισμένης, ο αριθμός μητρώου σύνταξης και θα βεβαιώνεται ότι το ποσό που θα παρακρατούνταν για περίθαλψη, για το έτος 2011 από τη σύνταξή της, εάν αυτή δεν είχε ανασταλεί κατά τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 5 ή της παρ. 6 του άρθρου 31 του Π.6. 169/07 θα ανερχόταν σε ………. Ευρώ.
 2. Υπεύθυνη 6ήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν έχουν δικαίωμα Υγειονομικής Περίθαλψης από άλλο φορέα.
 3. Βεβαίωση καταβολής σε δημόσιο Ταμείο, σαν έσοδο και στον κωδικό 0811 του προβλεπόμενου ποσού για Υγειονομική Περίθαλψη.

Όσες εκ των ανωτέρω έχουν παραδώσει τα Βιβλιάρια Νοσηλείας, θα πρέπει να καταβάλλουν σε 6ημόσιο Ταμείο σαν έσοδο στον κωδικό αριθμό εσόδου0811 τις αναλογούσες εισφορές κράτησης για Υγειονομική Περίθαλψη από την υποβολή της σχετικής αίτησης για έκδοση Βιβλιαρίου Νοσηλείας έως το τέλος του τρέχοντος έτους, όπως αυτές προκύπτουν από τη σχετική βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Όσες εκ των ανωτέρω κατέχουν τα Βιβλιάρια Νοσηλείας και δεν ακύρωσαν αυτά κατά το τρέχον έτος, θα πρέπει να καταβάλλουν όλο το ποσό που αναφέρεται στη Βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στο σχετικό κωδικό εσόδου 0811.

Για κάθε επόμενο έτος, θα πρέπει να καταβάλλουν εντός του μηνός Ιανουαρίου το προβλεπόμενο ποσό για Υγειονομική Περίθαλψη, όπως αυτό θα αναφέρεται στην αντίστοιχη κατ’ έτος εκδοθείσα Βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στο σχετικό κωδικό εσόδου και θα προσκομίζουν τη σχετική Βεβαίωση καταβολής στις αρμόδιες Υπηρεσίες για θεώρηση.

Επισημαίνουμε ότι ο κωδικός εσόδου 0811 θα ισχύει μέχρι αποστολής νεοτέρου εγγράφου από την αρμόδια Υπηρεσία.

Τέλος, θα πρέπει να προβείτε σε άμεση ενημέρωση (για την ανωτέρω διαδικασία) των άγαμων ή διαζευγμένων θυγατέρων που έχουν υποβάλλει σχετική αίτηση στις Υπηρεσίες σας, πριν τη δημοσίευση του ανωτέρω Νόμου ή πριν την έκδοση της παρούσης εγκυκλίου.

  1. Από 1.8.2011, από τους συνταξιούχους του Δημοσίου, που δεν έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας, παρακρατείται επιπλέον μηνιαία εισφορά ως εξής: i. για συντάξεις από 1.700,01 ευρώ έως 2.300,00 ευρώ, ποσοστό 6%, ii. για συντάξεις από 2.300,01 ευρώ έως 2.900,00 ευρώ, ποσοστό 8% και iii. για συντάξεις από 2.900,01 ευρώ και άνω, ποσοστό 10%.
  2. Για τον προσδιορισμό του συνολικού ποσού της σύνταξης της προηγούμενης περίπτωσης, λαμβάνεται υπόψη το ποσό της μηνιαίας βασικής σύνταξης, καθώς και τα συγκαταβαλλόμενα με αυτή ποσά του επιδόματος εξομάλυνσης του άρθρου 1 του ν. 3670/2008 (Α' 117) και της τυχόν προσωπικής και αμεταβίβαστης διαφοράς, αφαιρουμένου του ποσού της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων της προηγούμενης παραγράφου.
  3. Εξαιρούνται της ανωτέρω εισφοράς όσοι αποστρατεύθηκαν με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας, καθώς και όσοι λαμβάνουν με τη σύνταξή τους το επίδομα ανικανότητας του άρθρου 54 του π.δ.169/2007 ή συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις των νόμων 1897/1990 (Α' 120) και 1977/1991 ( Α' 185).
  4. Η παραπάνω παρακράτηση διακόπτεται τον επόμενο μήνα από τη συμπλήρωση του 60ού έτους ηλικίας.
  5. Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της επιπλέον εισφοράς δεν μπορεί να υπολείπεται των χιλίων επτακοσίων (1.700) ευρώ.
  6. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3865/2010.