ΝΟΜΟΣ
ΠΟΛ 1223
Έτος
1999
ΦΕΚ
Β' 2134
Σχετικά Άρθρα
Άρθρο 4
Αντικείμενο
Μη χορήγηση ενημερότητας στη σύζυγο για χρέη συζύγου
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Οικονομικών
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Γυναίκες και οικονομία
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Γενικές νομοθετικές ρυθμίσεις για την προώθηση της ισότητας
Τομέας Πολιτικής
Λοιποί τομείς δημόσιας δράσης
Τομέας COFOG
Γενικά οικονομικά θέματα
Ωφελούμενοι - χρήστες
Σύζυγοι

Άρθρο 4 - Προϋποθέσεις για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας

Για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας λαμβάνονται υπόψη:

 

α) όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές,

β) η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου έτους,

γ) η υποβολή της τελευταίας εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α.

δ) η διαπίστωση υποβολής όλων των περιοδικών δηλώσεων (Φ.Π.Α.) που έπονται της τελευταίας εκκαθαριστικής και που η προθεσμία υποβολής τους έχει λήξει ένα μήνα πριν την ημερομηνία αίτησης έκδοσης του αποδεικτικού ενημερότητας.

1. Για τα φυσικά πρόσωπα λαμβάνονται υπόψη τα ατομικά χρέη, καθώς και χρέη συνυποχρέωσης και συνυπευθυνότητας για τα οποία έχει το φυσικό πρόσωπο προσωπική ευθύνη για την καταβολή τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Για τα φυσικά πρόσωπα που διατελούν σε γάμο λαμβάνονται υπόψη οι προσωπικές οφειλές κάθε συζύγου χωριστά και για τις συζύγους, επιπρόσθετα, οι οφειλές που είναι βεβαιωμένες στο όνομα του συζύγου τους, αλλά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ευθύνονται οι ίδιες για την καταβολή τους.

2.Για τα νομικά πρόσωπα ή τις ενώσεις προσώπων καθώς και τις ομάδες περιουσίας λαμβάνονται υπόψη οι οφειλές τους καθώς και οι οφειλές που έχουν βεβαιωθεί σε βάρος άλλων προσώπων και για τις οποίες έχουν ευθύνη για την καταβολή τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές και άλλες διατάξεις.

3. Καταργείται η προσκόμιση δηλώσεων και δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί στη ΔΟΥ από τον φορολογούμενο προκειμένου να του χορηγηθεί πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

5. Για να χορηγηθεί πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας πρέπει να μην υπάρχει εντολή δέσμευσης χορήγησης από άλλη ΔΟΥ ή εξωτερική πηγή.

6. Ειδικά για τις οφειλές προς κοινότητες, δήμους, νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, πρέπει αυτές να λαμβάνονται υπόψη εφόσον ο δήμος, η κοινότητα ή η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση έχει αποστείλει δέσμευση για χορήγηση πιστοποιητικού σε μια ΔΟΥ TAXIS.

7. Στις περιπτώσεις που ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας Δ.Ο.Υ., δια-πιστώσει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης του, αλλά δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος και περιοδικές ή εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. προηγούμενων ετών, ή τρέχοντος έτους, στερεί τη δυνατότητα έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας, με εντολή δέσμευσης του στο Κεντρικό Σύστημα, η οποία αίρεται μετά την υποβολή των δηλώσεων.

Το  πρώτο εδάφιο της παρ.1 αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 της ΥΑ 1039503/3308-11/0016/20.04.07 (ΦΕΚ Β 752/14-5-2007) και η νέα παρ.7 προστέθηκε με την παρ.5 της ανωτέρω ΥΑ 1039503/3308-11/0016/20.04.07.