Έτος
2010
ΦΕΚ
EE C 83
Σχετικά Άρθρα
9
Αντικείμενο
Σεβασμός ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, δικαίωμα γάμου και οικογένειας, απαγόρευση διακρίσεων, ισότητα ανδρών και γυναικών, οικογενειακή και επαγγελματική ζωή, κοινωνική ασφάλιση
Αρμόδιο υπουργείο
Όλα τα υπουργεία
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Δικαιώματα Γυναικών Γυναίκες και Οικονομία
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Γενικές νομοθετικές ρυθμίσεις για την προώθηση της ισότητας
Τομέας Πολιτικής
Γενικές νομοθετικές ρυθμίσεις για την προώθηση της ισότητας
Τομέας COFOG
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
Ωφελούμενοι - χρήστες
Άνδρες και γυναίκες που αντιμετωπίζουν διακρίσεις
Άρθρο 9 - Δικαίωμα γάμου και δικαίωμα δημιουργίας οικογένειας

 

Το δικαίωμα γάμου και το δικαίωμα δημιουργίας οικογένειας διασφαλίζονται σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες που διέπουν την άσκησή τους.