ΝΟΜΟΣ
3016
Έτος
2002
ΦΕΚ
Α’ 110
Σχετικά Άρθρα
άρθρο 4 παρ. 1 -2
Αντικείμενο
Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Γυναίκες στην εξουσία και στα κέντρα λήψης αποφάσεων
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Απασχόληση – Επαγγελματική Κατάρτιση
Τομέας Πολιτικής
Απασχόληση
Τομέας COFOG
Γενικα οικονομικά θέματα
Ωφελούμενοι - χρήστες
Λοιποί επαγγελματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες Επιχειρήσεις κι εργοδοτικές οργανώσεις
Άρθρο 4 - Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

1. «Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει κατά τη διάρκεια της θητείας τους να μην κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και να μην έχουν σχέση εξάρτησης με την εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα»

 

Σχέση εξάρτησης υπάρχει όταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου:

α. Διατηρεί επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την εταιρία ή με συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/ 1920, η οποία σχέση από τη φύση της επηρεάζει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, όταν ιδίως είναι σημαντικός προμηθευτής ή πελάτης της εταιρείας.

β. Είναι πρόεδρος του Δ.Σ. ή διευθυντικό στέλεχος της εταιρίας, καθώς και εάνέχει τις ως άνω ιδιότητες ή είναι εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίουσε συνδεδεμένη με την εταιρία επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 ή διατηρεί σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την εταιρία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις,

γ. Εχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού ή είναι σύζυγος εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους ή μετόχου που συγκεντρώνει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρησης κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920,

δ. 'Εχει διοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Τα ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να υποβάλλουν, ο καθένας ή από κοινού, αναφορές και ξεχωριστές εκθέσεις από αυτές του διοικητικού συμβουλίου προς την τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρίας, εφόσον κρίνουν τούτο αναγκαίο.

- Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 αντικαταστάθηκε με την παρ. 1α του άρθρου 26 του ν. 3091/2002 (Α΄330/24.12.2002), ενώ η παρ. 3 αντικαταστάθηκε με την παρ. 1γ του ίδιου άρθρου και νόμου.