ΝΟΜΟΣ
1835
Έτος
1989
ΦΕΚ
Α’ 76
Σχετικά Άρθρα
Άρθρο 5
Αντικείμενο
Ίδρυση Κέντρου Ερευνών για θέματα ισότητας
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Δικαιώματα Γυναικών
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Γενικές νομοθετικές ρυθμίσεις για την προώθηση της ισότητας
Τομέας Πολιτικής
Εθνικός μηχανισμός για την ισότητα των δύο φύλων
Τομέας COFOG
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
Ωφελούμενοι - χρήστες
Άνδρες και γυναίκες που αντιμετωπίζουν διακρίσεις
Συνδεδεμένες Διατάξεις
ΠΔ 42 /1994 ΦΕΚ Α/33 Y.A348/2010 (ΦΕΚ Β-657-2010) ΥΑ 229/2004 (ΦΕΚ Β/1622/2004), ΥΑ 1047/1995 ΥΑ ΑΠ/1995 (ΦΕΚ Β/638/1995) ΥΑ Γ.Υ./1994 (ΦΕΚ Β 557/1994)

Άρθρο 5 - Ίδρυση Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας

1. Ιδρύεται ερευνητικό - επιμορφωτικό κέντρο, ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) με έδρα την Αθήνα, που υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

2. Το Κ.Ε.Θ.Ι. έχει ως κύριο σκοπό τη διεξαγωγή επιστημονικών μελετών και ερευνών για θέματα ισότητας των φύλων, καθώς και την προαγωγή της ισότητας ευκαιριών στην απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη με το σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση γενικά προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ιδίως για γυναίκες και γενικά τη διάδοση και εφαρμογή της πολιτικής ισότητας ευκαιριών και για τα δύο φύλα.

 

3. Ειδικότεροι σκοποί του Κ.Ε.Θ.Ι. είναι:

α. Η πραγματοποίηση επιστημονικών μελετών και ερευνών για θέματα ισότητας των δύο φύλων.

β. Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η εκτέλεση, παρακολούθηση και αξιολόγηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, επιμόρφωσης και ενημέρωσης, ιδίως γυναικών, με στόχο την ένταξή τους στην αγορά εργασίας και γενικά τη συμμετοχή τους στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

γ. Η συλλογή, η αξιολόγηση και περαιτέρω αξιοποίηση στοιχείων και πορισμάτων μελετών, ερευνών και λοιπών δραστηριοτήτων περιλαμβανομένων των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών μεθόδων που σχετίζονται με την πολιτική ισότητας ευκαιριών των φύλων.

δ. Η συνεργασία με εθνικούς, αλλοδαπούς και διεθνείς οργανισμούς, εκπαιδευτικά, επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα που σχετίζονται με την πραγματοποίηση των σκοπών του.

ε. Η διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, διασκέψεων και κάθε είδους εκδηλώσεων δημόσιου διαλόγου και προβολής θεμάτων σχετικά με την ισότητα ευκαιριών.

στ. Η ενημέρωση για θέματα που σχετίζονται με τις πολιτικές ισότητας ευκαιριών, με την έκδοση και δημοσίευση μελετών και ερευνών, καθώς και αλλού προσφόρου ενημερωτικού υλικού, με την έκδοση εντύπων ή και την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού.

ζ. Με αποφάσεις του Υπουργού Προεδρίας, που εκδίδονται έπειτα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν να ορίζονται και άλλοι ειδικοί σκοποί του Κ.Ε.Θ.Ι. στο πλαίσιο του γενικού σκοπού της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου.

4. Οι πόροι του Κ.Ε.Θ.Ι. είναι οι ακόλουθοι:

α. Η τακτική επιχορήγηση που εγγράφεται κατ' έτος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης.

β. Πρόσθετη κατ' έτος επιχορήγησης από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης ή άλλου φορέα.

γ. Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών στο Δημόσιο σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ιδιώτες.

δ. Έσοδα από την εκμετάλλευση της περιουσίας του

ε. Έσοδα από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία τις Υπηρεσίες και τους Οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και από κάθε άλλο Διεθνές Ταμείο.

στ. Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και κάθε είδους επιχορηγήσεις προς αυτό.

ζ. Έσοδα από οποιαδήποτε άλλη πηγή, συμπεριλαμβανομένων ειδικών επιχορηγήσεων και χρηματοδοτήσεων δημόσιων υπηρεσιών, και φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

5. α. Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζει με απόφασή του ο Υπουργός Εσωτερικών. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν επιστήμονες με κύρος, εμπειρία και ευρύτερη επιστημονική και κοινωνική δράση σε θέματα ισότητας των φύλων, ενώ δύο από τα μέλη του μπορεί να είναι προσωπικότητες κύρους με δράση σε θέματα πολιτικών ισότητας των φύλων. Με την έκδοση της παραπάνω απόφασης λήγει αυτοδικαίως και αζημίως η θητεία του επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Ε.Θ.Ι.

β. Το Κ.Ε.Θ.Ι. εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Γενικός Διευθυντής προΐσταται όλων των υπηρεσιών του, στα πλαίσια των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ. Με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα αποφασιστικά, συλλογικά και μονομελή όργανα διοίκησης, οι αρμοδιότητες, η σύνθεσή τους, η νόμιμη συγκρότηση και απαρτία των συλλογικών οργάνων καθώς και τα ειδικότερα προσόντα των προσώπων που διορίζονται σε αυτά. Με όμοιες αποφάσεις μπορούν να ανακατανέμονται οι αρμοδιότητες των ανωτέρω οργάνων.

δ. Ο Γενικός Διευθυντής και τα πρόσωπα που ορίζονται σε θέσεις μονομελών οργάνων διοίκησης απασχολούνται στο Κ.Ε.Θ.Ι. με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών με δυνατότητα ανανέωσης. Οι κάθε είδους αποδοχές και αποζημιώσεις των ανωτέρω, καθώς και οι αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, έπειτα από έγκριση του Υπουργού Προεδρίας.

6. Η πλήρωση των θέσεων των μονομελών οργάνων διοίκησης του Κ.Ε.Θ.Ι. και του λοιπού προσωπικού του μπορεί να γίνει και με απόσπαση από θέση του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή με παράλληλη άσκηση των καθηκόντων τους, εφόσον πρόκειται για καθηγητές και κάθε είδους διδακτικό και επιστημονικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.

Η απόσπαση, από θέση του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.I.Δ., προϊσταμένων τμημάτων, γίνεται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Ο χρόνος υπηρεσίας συνυπολογίζεται και προσμετράται για την προαγωγή του υπαλλήλου στον επόμενο βαθμό. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από την 1η Νοεμβρίου 2002.

7. Με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας, έπειτα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την εσωτερική οργάνωση τη λειτουργία και την οικονομική διαχείριση του Κ.Ε.Θ.Ι. στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας και καταρτίζονται οι ακόλουθοι κανονισμοί:

α. Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας και οικονομικών.

Με τον κανονισμό αυτόν ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας των διοικητικών και γνωμοδοτικών οργάνων του και των λοιπών υπηρεσιών του, καθώς και θέματα κατάστασης προσωπικού, οικονομικής διαχείρισης, σύναψης δανείων, εκτέλεσης προμηθειών.

β. Κανονισμός ανάθεσης μελετών, εκτέλεσης προγραμμάτων και λοιπών δράσεων.

Με τον κανονισμό αυτόν ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την ανάθεση, αξιολόγηση και παρακολούθηση μελετών, ερευνών, προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης επιμόρφωσης, ενημέρωσης και μέτρων για την προώθηση της ισότητας ευκαιριών και την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων για την προώθηση των σκοπών του, όπως εκδόσεις, συνέδρια. Με τον ίδιο κανονισμό καθορίζονται και τα θέματα που σχετίζονται με τους όρους και προϋποθέσεις ανάθεσης υπηρεσιών σε τρίτους με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, καθώς και κάθε είδους συνεργασίας και αναθέσεις παροχής υπηρεσιών σε κατάλληλα φυσικά και νομικά πρόσωπα".

Όπως αντικαταστάθηκε από το την παρ. 1 άρθρου 15 του Ν. 2266/1994 (ΦΕΚ Α'/218).

Όπως το εδάφιο στο τέλος της παρ. 5 προστέθηκε με την παρ. 4 άρθρου 26 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ Α 180).

Οι φράσεις στο τέλος της παρ. 6 προστέθηκαν με το άρθρο 8 του ν. 3094/2003 (Α΄10/22.1.2003), ισχύoυν, όμως, από 1.11.2002.

Στη παρ. 5 εδάφιο α προστέθηκε εδάφιο με το άρθρο 21 παρ. 11 του ν. 3801/2009 ΦΕΚ Α 163

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 3858/2010 ΦΕΚ Α 102/1.7.2010 εποπτεύεται από τόν Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όπου στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που διέπει το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας αναφέρεται ο Υπουργός Προεδρίας, νοείται ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 3858/2010 ΦΕΚ Α 102/1.7.2010.

Όπως η  περ. α της παρ. 5 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 4018/2011 ΦΕΚ Α 215/30.9.2011

Συνδεδεμένη Διάταξη: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 42/1994 (ΦΕΚ Α/33/1994) Σύσταση Kέντρου Ερευνών για θέματα ισότητας

Άρθρο 1
Συνιστάται Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Ερευνών για θέματα Ισότητας" (Κ Ε Θ Ι), με έδρα την Αθήνα, το οποίο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης. (άρθρο 5 παρ. 1Ν. 1835/89).
Άρθρο 2 Σκοποί του Κ Ε Θ Ι
Το Κ Ε Θ Ι έχει τους σκοπούς που καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 1835/89.
Άρθρο 3 `Οργανα Διοίκησης του Κέντρου
Οργανα Διοίκησης του Κέντρου είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, η Εκτελεστική Επιτροπή και ο Γενικός Διευθυντής (άρθρο 5 παρ. 3 Ν.1835/89)
Άρθρο 4 Διοικητικό Συμβούλιο
1. Το Κ Ε Θ Ι διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και επτά ακόμη μέλη.
2. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα λοιπά επτά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, και επιλέγονται από επιστήμονες και προσωπικότητες με κύρος, εμπειρία σε διοικητικά θέματα και γνώσεις και εμπειρία σχετικές με θέματα ισότητας των δύο φύλων.
3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.
4. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του κέντρου που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
5. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., μετέχουν χωρίς ψήφο ο Γενικός Διευθυντής και ο Νομικός Σύμβουλος του Κ Ε Θ Ι
Άρθρο 5 Αρμοδιότητες - Λειτουργία Δ.Σ.
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί το Κ Ε Θ Ι και έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) Προτείνει στον Υπουργό Προεδρίας τον κανονισμό οργάνωσης, διάρθρωσης, στελέχωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Κέντρου.
β) Με εισήγηση του Γενικού Διευθυντή καταρτίζει και εγκρίνει τον ετήσιο προυπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό και προβαίνει στις απαραίτητες τροποποιήσεις που γίνονται στον προυπολογισμό κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης του.
γ) Αποφασίζει για τη σύναψη συμβάσεων αγορών, πωλήσεων μισθώσεων κινητών και ακινήτων.
δ) Αποφασίζει την πρόσληψη του Γενικού Διευθυντή και ερευνητικού, διοικητικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού του Κέντρου.
ε) Παρακολουθεί και ελέγχει το Γενικό Διευθυντή στην εκτέλεση των καθηκόντων του.
στ) Αποφασίζει τη διοργάνωση συμποσίων, συνεδρίων και σεμιναρίων για θέματα ισότητας.
ζ) Συνιστά, προς υποβοήθηση της εκπλήρωσης του σκοπού του Κέντρου, Επιτροπές που αποτελούνται από μέλη του ή υπαλλήλους του Κέντρου ή τρίτους και αναθέτει σ` αυτές συγκεκριμένα έργα και καθορίζει τις αρμοδιότητές τους.
η) Αποφασίζει για την αποστολή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
θ) Αποφασίζει για τη σύσταση παραρτημάτων του Κ Ε Θ Ι σε διάφορες περιοχές της χώρας.
ι) Ορίζει τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.
ια) Αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα που δεν προβλέπεται ειδικά απά το παρόν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικώς κάθε μήνα και εκτάκτως όταν παραστεί ανάγκη, ή το ζητήσουν τουλάχιστον πέντε από τα  μέλη του.
το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα 5 από τα μέλη του και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων  μελών.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Κ Ε Θ Ι σ` όλες τις σχέσεις ενώπιον κάθε Αρχής και δικαστηρίου και ακόμη έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου.
Άρθρο 6 Εκτελεστική Επιτροπή
1. Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από τον Αντιπρόεδρο και 2 μέλη που εκλέγονται μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Της Εκτελεστικής Επιτροπής προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος του Κέντρου.
3. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνέρχεται τακτικώς μια φορά την εβδομάδα και εκτάκτως όταν παρίσταται ανάγκη.
Άρθρο 7 
Η Εκτελεστική Επιτροπή του Κ Ε Θ Ι έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Επεξεργάζεται και υποβάλλει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο  το πρόγραμμα δράσης του Κέντρου για το επόμενο έτος.
β) Επιλαμβάνεται και αποφασίζει για κάθε θέμα της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν εξουσιοδότησης υπό τούτου.
γ) Αποφασίζει και εισηγείται στο Δ.Σ. για τον τρόπο εκτέλεσης του προγράμματος δράσης και έχει την ευθύνη της παρακολούθησης των διαφόρων  ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιεί το Κέντρο καθώς επίσης και των διαφόρων μελετών - ερευνών που αναλαμβάνει το Κέντρο.
δ) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα σχετικά με την έκδοση και δημοσίευση των διαφόρων μελετών και ερευνών καθώς και για την έκδοση και διακίνηση άλλων Εντύπων.
ε) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα σχετικά με διοργάνωση συνεδρίων, διεθνών συναντήσεων και συνδιασκέψεων που αφορούν την ισότητα.
στ) Συντάσσει ετήσια έκθεση για την εξέλιξη των ερευνητικών προγραμμάτων.
ζ) Γνωμοδοτεί σε ειδικά ερωτήματα και σε κάθε άλλο θέμα που παραπέμπει σε αυτό το Δ.Σ.
η) Καθορίζει τη διαδικασία σύνταξης, έγκρισης και χρηματοδότησης των ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και τη διαδικασία πληρωμής των δαπανών και παραλαβής των ερευνητικών έργων.
θ) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα σχετικά με ανάθεση μελετών με αμοιβή, σε ερευνητές και επιστήμονες που δεν ανήκουν στο Κ Ε Θ Ι εφ` όσον η πραγματοποίηση των μελετών αυτών δεν είναι δυνατή από το ερευνητικό προσωπικό του Κέντρου.
ι) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα σχετικά με την ανάληψη και τους όρους εκτέλεσης ερευνητικών προγραμμάτων και παροχής υπηρεσιών για λογαριασμό τρίτων.
Άρθρο 8 Γενικός Διευθυντής
1. Ο Γενικός Διευθυντής των υπηρεσιών του Κ Ε Θ Ι προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου που μπορεί να ανανεώνεται.
2. Ο Γενικός Διευθυντής πρέπει να είναι πτυχιούχος εκπαιδευτικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου της αλλοδαπής με μεταπτυχιακούς τίτλους και να έχει ευρεία γενική μόρφωση και πείρα σε θέματα που σχετίζονται με την ισότητα των  δύο φύλων και να έχει διοικητικές ικανότητες καθώς και επαρκή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης Γλώσσας.
3. Σε περίπτωση απουσίας τού ή κωλύματος, τα καθήκοντά του θα ασκούνται με απόφαση του Δ.Σ. από υπάλληλο του Κ Ε Θ Ι αναλόγων προσόντων.
Άρθρο 9 Αρμοδιότητες Γενικού Διευθυντή 
1. Ο Γενικός Διευθυντής του Κ Ε Θ Ι έχει τις παρακάτω αρμοδιότες:
α) Διευθύνει τις υπηρεσίες του Κ Ε Θ Ι είναι προϊστάμενος του προσωπικού και ευθύνεται για την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους.
β) Επιμελείται και παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του  Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής.
γ) Παρίσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής και εισηγείται τα θέματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές του καθώς και λαμβάνει κάθε μέτρο ικανό να συμβάλλει στην
    καλή λειτουργια των υπηρεσιών, και την εκπλήρωση του σκοπού του Κ Ε Θ Ι.
δ) Υπογράφει την τρέχουσα αλληλογραφία και τα προπαρασκευαστικά ή διαβιβαστικά έγγραφα του Κ Ε Θ Ι και προσυπογράφει τα έγγραφα που υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
ε) Εντέλλεται την εκτέλεση των σχετικών δαπανών μέσα στα όρια του προϋπολογισμού και των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλιου περί διαθέσεως πιστώσεων.
στ) Υπογράφει τις επιταγές, τα εντάλματα πληρωμής τα γραμμάτια εισπράξεων και τα δελτία συμψηφιστικών λογιστικών πράξεων.
ζ) Φροντίζει για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού του Κ Ε Θ Ι.
2. Με έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Γενικός Διευθυντής μπορεί να εκχωρεί το δικαίωμα υπογραφής εγγράφων που αφορούν θέματα της αρμοδιότητάς του σε υπαλλήλους του Κέντρου.
 
Κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 του Νόμου 1835/1989 έχουν εκδοθεί και οι ακόλουθες Υπουργικές Αποφάσεις:
ΥΑ 34826 οικ. (ΦΕΚ Β/675/18-05-2010) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Στο Γενικό Γραμματέα Ισότητας των Φύλων και στους Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων

ΥΑ 22935 (ΦΕΚ Β/1622/2004)Συμπλήρωση ΥΑ 219/1995(Όργανα Διοίκησης Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας)

Αριθ. 1047/Β` 664/1995. Τροποποίηση και συμπλήρωση της Υ.Α. 219/6.2.1995 (ΦΕΚ 798/7.2.1995) για τον καθορισμό Αποφασιστικών, συλλογικών και Μονομελών Οργάνων     Διοίκησης του Κέντρου Ερευνών Ισότητας

Απ.ΥΦ 963 ΦΕΚ Β/638/1995 Παραρτήματα του Κέντρου Ερευνών για θέματα Ισότητας

Απ. ΥΦ 1001 ΦΕΚ Β/557/1994) Τροποποίηση.ΥΑ ΓΥΦ 803/1994 (κανονισμός ΚΕΘΙ)