ΝΟΜΟΣ
ΠΔ 90
Έτος
2003
ΦΕΚ
Α’ 82
Σχετικά Άρθρα
Άρθρο 1
Αντικείμενο
Προσόντα εισαγωγής στις σχολές αξιωματικών και αστυφυλάκων.
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Γυναίκες και Οικονομία
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Γυναίκες στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας
Τομέας Πολιτικής
Ένοπλες δυνάμεις
Τομέας COFOG
Δημόσια τάξη και ασφάλεια
Ωφελούμενοι - χρήστες
Δημόσιος λειτουργός
Άρθρο 1

 

1. Το εδάφιο στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 4/1995 (Α' 1) αντικαθίσταται.

«1. Οι ιδιώτες υποψήφιοι για τις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Αστυνομικής Ακαδημίας πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:

στ. Να έχουν ανάστημα (άνδρες και γυναίκες) τουλάχιστον 1,70 μ., χωρίς υποδήματα».