ΝΟΜΟΣ
705
Έτος
1977
ΦΕΚ
Α’ 279
Σχετικά Άρθρα
Άρθρο 1
Αντικείμενο
Υποχρέωση στράτευσης των Ελληνίδων σε καιρό πολέμου ή επιστρατεύσεως
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Γυναίκες και Οικονομία
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Γυναίκες στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας
Τομέας Πολιτικής
Ένοπλες δυνάμεις
Τομέας COFOG
Άμυνα
Ωφελούμενοι - χρήστες
Δημόσιος λειτουργός
Συνδεδεμένες Διατάξεις
Υ.Α. Φ. 115/150/471548/1980 Υ.Α.Φ. 422/4/2442234/1980

Άρθρο 1 - Υποχρέωσις Στρατεύσεως

 

1. Απασαι αι Ελληνίδες, από της 1ης Ιανουαρίου του έτους, κατά το οποίον άγουν το εικοστόν έτος της ηλικίας των μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίον συμπληρούν το τριακοστόν δεύτερον, υπέχουν υποχρέωσιν στρατεύσεως δι' εκτέλεσιν στρατιωτικής υπηρεσίας εις τας Ενόπλους Δυνάμεις.

2. Η εκπλήρωσις της προς στράτευσιν υποχρεώσεως επιβάλλεται μόνον εν καιρώ πολέμου ή επιστρατεύσεως δια διαταγής προσκλήσεως γενικής ή μερικής κατά κατηγορίας ή περιφερείας, αναλόγως των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων.

3. Εις όλως εξαιρετικάς περιπτώσεις ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης, δύναται εν καιρώ ειρήνης, κατόπιν εισηγήσεως του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), να καλή στρατευσίμους γυναίκας εξ όλης της Χώρας ή ωρισμένων περιφερειών αυτής ή ωρισμένων κατηγοριών ή ειδικοτήτων προς εκπλήρωσιν της στρατιωτικής των υποχρεώσεως, εφ' όσον αι ανάγκαι των Ενόπλων Δυνάμεων επιβάλλουν τούτο.

4. Αριθμός εκ των στρατευομένων εν καιρώ πολέμου γυναικών, δύναται να διατίθεται δια κοινής αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Αμύνηςκαι του κατά περίπτωσιν αρμοδίου Υπουργού προς παροχήν υπηρεσιών εις ετέρας δημοσίας υπηρεσίας, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή κοινωφελή ιδρύματα, ιδία εις τους τομείς της κοινωνικής εργασίας, εκπαιδεύσεως, υγείας, προνοίας και τεχνικών υπηρεσιών. Το αυτό ισχύει και εν καιρώ ειρήνης, αλλά μόνον δι' αντιμετώπισιν επιτακτικών αναγκών εις τας παραμεθορίους περιοχάς.

Συνδεδεμένες διατάξεις:

Υ.Α. Φ. 115/150/471548 (Εθν. Αμύνης) της 18/28.3.1980: Περί εθελουσίας κατατάξεως Ελληνίδων στην Πολεμική Αεροπορία .-(ΦΕΚ Β/320).
1. Επιτρέπουμε την εθελουσία κατάταξη στην  Πολεμική  Αεροπορία Ελληνίδων  πτυχιούχων  Ανωτάτων  Εκπαιδευτικών  Ιδρυμάτων  της Χώρας ή ισοτίμων της αλλοδαπής.
2. Καθορίζονμε την αναλαμβανομένη υποχρέωση υπηρεσίας σε εξάμηνο.
3. Δεκτές για εθελουσία κατάταξη γίνονται Ελληνίδες που να έχουν τα ακόλουθα προσόντα :α) Πτυχίο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού ιδρύματος της χώρας ή ισοτίμου της αλλοδαπής. Β) Ευδόκιμη εκπλήρωση της στρατιωτικής τους υποχρεώσεως.
4. Η επιλογή αυτών θα γίνει σύμφωνα με αυτά, που  ισχύουν  για τους άρρενες υποψηφίους Εφέδρους Αξιωματικούς.
5. Η πρόσκληση για κατάταξη και ή απόλυση αυτών γίνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα για τις πρότακτες Ελληνίδες.
6. Ο αριθμός των καλουμένων για κατάταξη καθορίζεται  εκάστοτε από τη σχετική διαταγή προσκλήσεως.
7. Μετά την εκπλήρωση της ανωτέρω υποχρεώσεώς τους δύνανται να ζητήσουν την παραμονή τους στην πολεμική Αεροπορία, ανακατασσόμενες σύμφωνα με τις Ισχύουσες για τους άρρενες σχετικές διατάξεις.
Υ.Α.Φ. 422/4/2442234 (Εθν. Αμύνης) της 28.2/24.3.80: Περί εθελουσίας κατατάξεως εις τον Στρατόν Ξηράς Ελληνίδων. (ΦΕΚ Β 298).
1. Επιτρέπομεν  την  εθελουσίαν  κατάταξιν  εις  τον  Στρατόν  Ξηράς Ελληνίδων  Πτυχιούχων  Ανωτάτων  Εκπαιδευτικών  Ιδρυμάτων  της  Χώρας ή ισοτίμων τοιούτων της αλλοδαπής.
2. Καθορίζομεν την αναλαμβανομένην υπό τούτων  υποχρέωσιν  υπηρεσίας  εις εξάμηνον.
3. Γίνονται δεκταί προς εθελουσίαν κατάταξιν Ελληνίδες αι οποίαι κέκτηνται :
α) Απαντα τα απαιτούμενα δι` αξιωματικόν ηθικά και λοιπά προσόντα.
β) Πτυχίου των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας ή ισοτίμων  τοιούτων της Αλλοδαπής.
γ) Ευδόκιμον εκπλήρωσιν της στρατιωτικής των υποχρεώσεως.
4.  Η επιλογή τούτων θα ενεργείται κατά τα ισχύοντα διά τους άρρενας υποψηφίους Εφέδρους Αξιωματικούς.
5. Η πρόσκλησις προς κατάταξιν και η απολυσίς τούτων θα ενεργώνται κατά τα ισχύοντα δια τας Προτάκτους Ελληνίδας.
6. Ο αριθμός των εκάστοτε καλουμένων δεν δύναται να είναι μεγαλύτερος των δέκα (10).
7. Μετά  την εκπλήρωσιν της ως άνω υποχρεώσεώς των, αύται δύνανται να ζητήσουν την παραμονήν των εις τον Στρατόν Ξηράς, ανακατατασσόμεναι κατά τα οριζόμενα υπό των ισχυουσών δια τους αρρενας  σχετικών διατάξεων.