ΝΟΜΟΣ
3875
Έτος
2010
ΦΕΚ
Α' 158
Σχετικά Άρθρα
Άρθρα 2 & 9
Αντικείμενο
Πρόληψη διακίνησης προσώπων
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Βία κατά των γυναικών
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Πορνεία και Εμπορία Γυναικών
Τομέας Πολιτικής
Εσωτερικές υποθέσεις -δημόσιος τομέας
Τομέας COFOG
Δημόσια Τάξη και Ασφάλεια
Ωφελούμενοι - χρήστες
Κοινωνικά ευπαθείς ομάδες

Άρθρο 2

Δήλωση σκοπού

Σκοποί του Πρωτοκόλλου τούτου είναι:

(α) Η πρόληψη και καταπολέμηση της διακίνησης προσώπων με ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες και τα παιδιά. (β) Η προστασία και αρωγή προς τα θύματα της διακίνησης αυτής, με πλήρη σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα τους, και

(γ) Η προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των Κρατών Μερών για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών.

Άρθρο 9

Πρόληψη διακίνησης προσώπων

III. Πρόληψη, συνεργασία και άλλα μέτρα

 

1. Τα Κράτη Μέρη θεσπίζουν ολοκληρωμένες πολιτικές, προγράμματα και άλλα μέτρα: (α) Για την πρόληψη και καταπολέμηση της διακίνησης προσώπων, και (β) Για την προστασία των θυμάτων διακίνησης προσώπων, ιδιαίτερα γυναικών και παιδιών, από το να καταστούν και πάλι θύματα.

2. Τα Κράτη Μέρη προσπαθούν να λάβουν μέτρα, όπως έρευνα, πληροφόρηση και εκστρατείες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικές και οικονομικές πρωτοβουλίες για την πρόληψη και καταπολέμηση της διακίνησης προσώπων.

3. Οι πολιτικές, τα προγράμματα και άλλα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο αυτό περιλαμβάνουν τη συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις, άλλους σχετικούς οργανισμούς και κοινωνικούς φορείς.

4. Τα Κράτη Μέρη λαμβάνουν ή ενισχύουν μέτρα, ιδίως με διμερείς ή πολυμερείς συνεργασίες, για να απαλείψουν τους παράγοντες που καθιστούν τα πρόσωπα, ιδιαίτερα τις γυναίκες και τα παιδιά, ευάλωτα στη διακίνηση, όπως η φτώχεια, η υπανάπτυξη και η έλλειψη ίσων ευκαιριών.

5. Τα Κράτη Μέρη υιοθετούν ή ενισχύουν νομοθετικά ή άλλα μέτρα, όπως εκπαιδευτικά, κοινωνικά ή πολιτιστικά, ιδίως με διμερείς και πολυμερείς συνεργασίες, για να αποθαρρύνουν τη ζήτηση που υποθάλπει όλες τις μορφές εκμετάλλευσης προσώπων, ιδιαίτερα γυναικών και παιδιών, οι οποίες οδηγούν στη διακίνηση.