Έτος
1995
Σχετικά Άρθρα
Όλο το κείμενο
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Εσωτερικών
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Δικαιώματα Γυναικών
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Γενικές νομοθετικές ρυθμίσεις για την προώθηση της ισότητας
Τομέας Πολιτικής
Δικαιοσύνη
Τομέας COFOG
Κοινωνική προστασία
Ωφελούμενοι - χρήστες
Άνδρες και γυναίκες που αντιμετωπίζουν διακρισεις

Η Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες,

Έχοντας συνεδριάσει στο Πεκίνο από τις 4 έως τις 15 Σεπτεμβρίου 1995,

1. Εγκρίνει την Διακήρυξη του Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης, τα οποία επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα
2. Συνιστά στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών κατά την πεντηκοστή σύνοδο, όπως εγκρίνει τη Διακήρυξη του Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης, όπως αυτή εγκρίθηκε από τη Διάσκεψη.


Παράρτημα Ι

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΚΙΝΟΥ

 1. Εμείς, οι κυβερνήσεις που συμμετέχουν στην Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες,
 2. Συγκεντρωθήκαμε εδώ στο Πεκίνο τον Σεπτέμβριο του 1995, το έτος της πεντηκοστής επετείου της ίδρυσης των Ηνωμένων Εθνών,
 3. Αποφασισμένοι να προωθήσουμε τους στόχους της ισότητας, της ανάπτυξης και της ειρήνης για όλες τις γυναίκες παντού, προς το συμφέρον όλης της ανθρωπότητας,
 4. Αναγνωρίζοντας τις φωνές όλων των γυναικών παντού, και λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία των γυναικών και των ρόλων και συνθηκών ζωής τους, τιμώντας τις γυναίκες που άνοιξαν το δρόμο και εμπνεόμενοι από την ελπίδα που σήμερα είναι παρούσα μέσα από τη νεολαία παγκοσμίως,
 5. Αναγνωρίζουμε πως η θέση των γυναικών έχει προαχθεί σε ορισμένες σημαντικές πτυχές κατά την τελευταία δεκαετία, αλλά ότι η πρόοδος ήταν άνιση, οι ανισότητες μεταξύ γυναικών και ανδρών εξακολουθούν να υφίστανται και σημαντικά εμπόδια παραμένουν, με σοβαρές συνέπειες για την ευημερία όλων των ανθρώπων,
 6. Επίσης, αναγνωρίζουμε πως η κατάσταση αυτή επιτείνεται από την αυξανόμενη φτώχεια που πλήττει την πλειοψηφία των ανθρώπων παγκοσμίως, ιδίως γυναικών και παιδιών, με αναγωγή τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο
 7. Δηλώνουμε την ανεπιφύλακτη προσήλωσή μας την αντιμετώπιση αυτών των περιορισμών και εμποδίων και στην εκ τούτου περαιτέρω ενίσχυση της προαγωγής και της ενδυνάμωσης των γυναικών σε όλο τον κόσμο, και συμφωνούμε πως αυτό απαιτεί επείγουσα δράση με πνεύμα αποφασιστικότητας, ελπίδας, συνεργασίας και αλληλεγγύης, επί του παρόντος και να μας προωθήσει στον επόμενο αιώνα.

Επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας:

8.     Στα ίσα δικαιώματα και την έμφυτη ανθρώπινη αξιοπρέπεια γυναικών και ανδρών καθώς και σε άλλους σκοπούς και αρχές που κατοχυρώνονται στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και σε άλλα διεθνή όργανα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως της Σύμβασης για την Εξάλειψη Όλων των Μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών και τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, καθώς και τη Διακήρυξη για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών και τη Διακήρυξη για το Δικαίωμα στην Ανάπτυξη

9.     Στην διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών ως αναφαίρετο, αναπόσπαστο και αδιαίρετο μέρος του συνόλου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών

10.   Στην περαιτέρω αξιοποίηση της συναίνεση και της προόδου που έχει σημειωθεί σε προηγούμενες συνδιασκέψεις των Ηνωμένων Εθνών - για τις γυναίκες στο Ναϊρόμπι το 1985, για τα παιδιά στη Νέα Υόρκη το 1990, για το περιβάλλον και την ανάπτυξη στο Ρίο ντε Τζανέιρο το 1992, για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βιέννη το 1993, για τον πληθυσμό και την ανάπτυξη στο Κάιρο το 1994 και για την κοινωνική ανάπτυξη στην Κοπεγχάγη το 1995, με στόχο την επίτευξη ισότητας, ανάπτυξης και ειρήνης

11.   Στην επίτευξη της πλήρους και αποτελεσματικής εφαρμογής των Μακρόπνοων Στρατηγικών του Ναϊρόμπι για την Πρόοδο των Γυναικών

12.   Στην ενδυνάμωση και προαγωγή των γυναικών, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης, θρησκείας και πεποιθήσεων, συμβάλλοντας έτσι στην κάλυψη των ηθικών, πνευματικών και διανοητικών αναγκών των γυναικών και των ανδρών, μεμονωμένα ή από κοινού με άλλους και έτσι να διασφαλιστεί η δυνατότητα να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους στην κοινωνία και να διαμορφώσουν τη ζωή τους σύμφωνα με τις δικές τους φιλοδοξίες.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι:

13.   Η ενδυνάμωση των γυναικών και η πλήρης συμμετοχή τους στη βάση της ισότητας σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την πρόσβαση στην εξουσία, είναι θεμελιώδους σημασίας για την επίτευξη της ισότητας, της ανάπτυξης και της ειρήνης

14.   Τα δικαιώματα των γυναικών είναι ανθρώπινα δικαιώματα

15.   Η ισότητα στα δικαιώματα, τις ευκαιρίες και την πρόσβαση σε πόρους, η ίση κατανομή των οικογενειακών ευθυνών σε άνδρες και γυναίκες, και η αρμονική μεταξύ τους συνεργασία είναι κρίσιμης σημασίας για την ευημερία τόσο τη δική τους όσο και των οικογενειών τους καθώς και για την εδραίωση της δημοκρατίας

16.   Η εξάλειψη της φτώχειας με βάση τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική δικαιοσύνη, προϋποθέτει τη συμμετοχή των γυναικών στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, προϋποθέτει ίσες ευκαιρίες και την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή ανδρών και γυναικών ως φορείς και ως δικαιούχους της βιώσιμης, ανθρωποκεντρικής ανάπτυξης

17.   Η ρητή αναγνώριση και επιβεβαίωση του δικαιώματος όλων των γυναικών να ελέγχουν όλες τις πτυχές της υγείας τους, ιδίως τη γονιμότητά τους, είναι βασική για την ενδυνάμωσή τους

18.   Η τοπική, εθνική, περιφερειακή και παγκόσμια ειρήνη είναι εφικτή και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πρόοδο των γυναικών, που αποτελούν βασική δύναμη για την ηγεσία, την επίλυση συγκρούσεων και την προώθηση της διαρκούς ειρήνης σε όλα τα επίπεδα

19.   Είναι απαραίτητο να σχεδιαστούν, να υλοποιηθούν και να ελέγχονται, με την πλήρη συμμετοχή των γυναικών, αποτελεσματικές, αποδοτικές και αμοιβαίως ενισχυτικές πολιτικές και προγράμματα που εμπεριέχουν τη διάσταση του φύλου, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών πολιτικών και προγραμμάτων, σε όλα τα επίπεδα που θα προωθήσουν την ενδυνάμωση και προώθηση των γυναικών

20.   Η συμμετοχή και συμβολή όλων των παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών, ιδιαίτερα των ομάδων και δικτύων γυναικών και άλλων μη-κυβερνητικών οργανώσεων και οργανώσεων τοπικών κοινοτήτων, με πλήρη σεβασμό της αυτονομίας τους, σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, είναι σημαντική για την αποτελεσματική εφαρμογή και παρακολούθηση της Πλατφόρμας για Δράση

21.   Η εφαρμογή της πλατφόρμας δράσης απαιτεί δέσμευση από τις κυβερνήσεις και από τη διεθνή κοινότητα. Προβαίνοντας σε εθνικές και διεθνείς δεσμεύσεις για την ανάληψη δράσης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της Διάσκεψης, οι κυβερνήσεις και η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζουν την ανάγκη να αναλάβουν κατά προτεραιότητα δράση για την ενδυνάμωση και προώθηση των γυναικών

Είμαστε αποφασισμένοι να:

22.   Να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες και οι δράσεις για την επίτευξη των στόχων των Μακρόπνοων Στρατηγικών του Ναϊρόμπι για την Πρόοδο των Γυναικών έως το τέλος αυτού του αιώνα

23.   Να διασφαλιστεί η πλήρης απόλαυση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών από τις γυναίκες και τα κορίτσια, καθώς και να ληφθεί αποτελεσματική δράση κατά των παραβιάσεων αυτών των δικαιωμάτων και ελευθεριών

24.   Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών και των κοριτσιών και να αρθούν όλα τα εμπόδια στην ισότητα των φύλων και την πρόοδο και την ενδυνάμωση των γυναικών

25.   Να ενθαρρυνθεί η πλήρης συμμετοχή των ανδρών σε όλες τις δράσεις προς την κατεύθυνση της ισότητας

26.   Να προωθηθεί η οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης, και να εξαλειφθεί το συνεχιζόμενο και αυξανόμενο βάρος της φτώχειας για τις γυναίκες αντιμετωπίζοντας τα διαρθρωτικά αίτια της φτώχειας μέσω αλλαγών στις οικονομικές δομές, διασφάλισης της ίσης πρόσβασης για όλες τις γυναίκες στους παραγωγικούς πόρους, τις ευκαιρίες και τις δημόσιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών σε αγροτικές περιοχές, ως παράγοντες ανάπτυξης ζωτικής σημασίας

27.   Να προωθηθεί η ανθρωποκεντρική βιώσιμη ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, μέσω της παροχής βασικής εκπαίδευσης, δια βίου εκπαίδευσης, παιδείας και κατάρτισης, και την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για τα κορίτσια και τις γυναίκες

28.   Να ληφθούν θετικά μέτρα για τη διασφάλιση της ειρήνης για την πρόοδο των γυναικών και, αναγνωρίζοντας τον ηγετικό ρόλο που έχουν διαδραματίσει οι γυναίκες στο κίνημα ειρήνης, να ληφθεί ενεργός δράση προς την κατεύθυνση γενικού και πλήρους αφοπλισμού υπό αυστηρό και αποτελεσματικό διεθνή έλεγχο, και να υποστηριχθούν οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη, χωρίς καθυστέρηση, καθολικής και πολυμερώς και αποτελεσματικώς επαληθεύσιμης ολοκληρωμένης συνθήκης απαγόρευσης πυρηνικών δοκιμών, η οποία θα συμβάλλει στον πυρηνικό αφοπλισμό και την πρόληψη της διάδοσης των πυρηνικών όπλων σε όλες τις πτυχές της

29.   Να ενισχυθεί η πρόληψη και εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών

30.   Να εξασφαλισθεί η ισότιμη πρόσβαση και η ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην εκπαίδευση και την περίθαλψη και να ενισχυθεί η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και εκπαίδευση των γυναικών

31.   Να ενισχυθεί η προώθηση και προστασία όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών

32.   Να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η ίση απόλαυση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών για όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια που αντιμετωπίζουν πολλαπλά εμπόδια όσον αφορά την ενδυνάμωση και την πρόοδό τους εξαιτίας παραγόντων όπως η φυλή, η ηλικία τους, η γλώσσα, η εθνότητα, ο πολιτισμός, η θρησκεία, ή λόγω αναπηρίας, ή επειδή είναι ιθαγενείς

33.   Να διασφαλιστεί ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του ανθρωπιστικού δικαίου, προκειμένου να προστατευθούν ιδίως οι γυναίκες και τα κορίτσια

34.   Να αναπτυχθούν πλήρως οι δυνατότητες των κοριτσιών και των γυναικών όλων των ηλικιών, να εξασφαλισθεί η πλήρης και ισότιμη συμμετοχή τους στην οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου για όλους και να ενισχυθεί ο ρόλος τους στην αναπτυξιακή διαδικασία.

Είμαστε αποφασισμένοι να:

 1. Να διασφαλισθεί η ίση πρόσβαση των γυναικών στους οικονομικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένων  γης, πίστωσης, επιστήμης και τεχνολογίας, επαγγελματικής κατάρτισης, ενημέρωσης, επικοινωνίας και αγορών, ως μέσο για την περαιτέρω πρόοδο και ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των ικανοτήτων τους να απολαμβάνουν τα οφέλη της ισότιμης πρόσβασης στους πόρους αυτούς, μεταξύ άλλων, μέσω της διεθνούς συνεργασίας
 2. Να εξασφαλισθεί η επιτυχία του Προγράμματος Δράσης, η οποία θα απαιτήσει ισχυρή δέσμευση από την πλευρά κυβερνήσεων, διεθνών οργανισμών και θεσμών σε όλα τα επίπεδα. Είμαστε βαθιά πεπεισμένοι ότι η οικονομική ανάπτυξη, η κοινωνική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος είναι αλληλένδετες και αλληλοενισχυόμενες συνιστώσες της βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία αποτελεί το πλαίσιο των προσπαθειών μας για επίτευξη υψηλότερης ποιότητας ζωής για όλους τους ανθρώπους. Η ισόνομη κοινωνική ανάπτυξη που αναγνωρίζει την ενδυνάμωση των φτωχών, ιδίως των γυναικών που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, για την βιώσιμη αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πόρων, είναι απαραίτητη βάση για την βιώσιμη ανάπτυξη. Αναγνωρίζουμε επίσης ότι η ευρεία και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της κοινωνικής ανάπτυξης και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η επιτυχία του Προγράμματος Δράσης θα απαιτήσει επίσης επαρκή κινητοποίηση πόρων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο καθώς και νέων και πρόσθετων πόρων προς τις αναπτυσσόμενες χώρες από όλους τους διαθέσιμους μηχανισμούς χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των πολυμερών, διμερών και ιδιωτικών πηγών, για την πρόοδο των γυναικών; χρηματικών πόρων για την ενίσχυση της ικανότητας των εθνικών, υποπεριφερειακών, περιφερειακών και διεθνών οργανισμών; δέσμευση για ίσα δικαιώματα, ίσες ευθύνες και ίσες ευκαιρίες και ίση συμμετοχή γυναικών και ανδρών σε όλους τους εθνικούς, περιφερειακούς και διεθνείς φορείς και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων; και η ενίσχυση των μηχανισμών σε όλα τα επίπεδα με σκοπό την διαφάνεια προς όλες τις γυναίκες του κόσμου
 3. Να διασφαλισθεί επίσης η επιτυχία του Προγράμματος Δράσης στις χώρες με μεταβατικές οικονομίες, οι οποίες θα απαιτήσουν συνεχιζόμενη διεθνή συνεργασία και αρωγή
 4. Με την παρούσα υιοθετούμε και να δεσμευόμαστε ως κυβερνήσεις να εφαρμόσουμε το ακόλουθο Πρόγραμμα Δράσης, διασφαλίζοντας ότι η διάσταση του φύλου αντανακλάται σε όλες τις πολιτικές και τα προγράμματά μας. Καλούμε το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, τα περιφερειακά και διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, άλλα σχετικά περιφερειακά και διεθνή θεσμικά όργανα και όλες τις γυναίκες και τους άνδρες, καθώς και τις μή κυβερνητικές οργανώσεις, με πλήρη σεβασμό της αυτονομίας τους, καθώς και όλους τους τομείς της κοινωνίας των πολιτών, σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, να δεσμευτούν πλήρως και να συμβάλουν στην υλοποίηση αυτού του προγράμματος δράσης.

Παράρτημα ΙΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Κεφάλαιο Παράγραφοι Σελίδα

Ι. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

II. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

III. ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

IV. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

Α. Γυναίκες και φτώχεια

Β. Εκπαίδευση και κατάρτιση των γυναικών

Γ. Γυναίκες και υγεία

Δ. Η βία κατά των γυναικών

Ε. Γυναίκες και ένοπλες συγκρούσεις

ΣΤ. Γυναίκες και οικονομία

Γ. Γυναίκες στην εξουσία και στη λήψη αποφάσεων

Η. Θεσμικοί μηχανισμοί για την προώθηση των γυναικών

Ι. Ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών

Ι. Γυναίκες και μέσα ενημέρωσης

Κ. Γυναίκες και περιβάλλον

Λ. Το παιδί κορίτσι

V. ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Α. Εθνικό επίπεδο

Β. Υποπεριφερειακό / περιφερειακό επίπεδο

Γ. Διεθνές επίπεδο

VI. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Α. Εθνικό επίπεδο

Β. Περιφερειακό επίπεδο

Γ. Διεθνές επίπεδο

Πρόγραμμα Δράσης του Πεκίνου, Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών [1]

Η 4η Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο το χρονικό διάστημα 4-15 Σεπτεμβρίου 1995.

Το Πρόγραμμα Δράσης εστιάζεται σε δώδεκα στρατηγικούς στόχους με επιμέρους δράσεις :

  Α.         Γυναίκες και φτώχεια

Α.1       Υιοθέτηση  μακροοικονομικών  πολιτικών  και    αναπτυξιακών στρατηγικών για την αντιμετώπιση των αναγκών των γυναικών σε  συνθήκες  φτώχειας

Α.2       Αναθεώρηση νόμων και διοικητικών πρακτικών για τη διασφάλιση των ίσων δικαιωμάτων των γυναικών και της πρόσβασής τους σε οικονομικούς πόρους

Α.3       Πρόσβαση  σε  αποθεματικά  κεφάλαια  και  σε  πιστωτικούς μηχανισμούς

Α.4       Ανάπτυξη  μεθοδολογιών  με  βάση  το  φύλο  και έρευνας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της αυξανόμενης φτώχειας των γυναικών

Β.         Εκπαίδευση και κατάρτιση γυναικών

            Β.1       Διασφάλιση ίσης πρόσβασης στην εκπαίδευση

            Β.2       Εξάλειψη του αναλφαβητισμού των γυναικών

Β.3       Βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην επαγγελματική εκπαίδευση,  την επιστήμη, την  τεχνολογία  και  την συνεχιζόμενη  εκπαίδευση

            Β.4       Ανάπτυξη της εκπαίδευσης και της κατάρτισης χωρίς διακρίσεις

            Β.5       Διάθεση επαρκών πόρων και παρακολούθηση της υλοποίησης εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων

            Β.6       Προώθηση δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης για κορίτσια και γυναίκες

Γ.         Γυναίκες και υγεία

Γ.1       Αύξηση της πρόσβασης των γυναικών σ΄όλη τη ζωή τους σε κατάλληλη οικονομική και ποιοτική υγειονομική  περίθαλψη, ενημέρωση και σχετικές υπηρεσίες

            Γ.2       Ενίσχυση προγραμμάτων πρόληψης που προωθούν την υγεία των γυναικών

Γ.3       Ανάληψη  πρωτοβουλιών  με  ευαισθησία για  το  φύλο προς αντιμετώπιση σεξουαλικώς μεταδιδόμενων ασθενειών, HIV/ AIDS και για θέματα σεξουαλικής υγιεινής και αναπαραγωγής

            Γ.4       Προώθηση έρευνας και διάχυση της πληροφόρησης για  την υγεία των γυναικών

            Γ.5       Αύξηση πόρων και παρακολούθηση της προσπάθειας για την υγεία των γυναικών

Δ.         Βία εναντίον των γυναικών

            Δ.1      Λήψη συνολικών μέτρων για την πρόληψη και εξάλειψη της βίας σε βάρος των γυναικών

            Δ.2      Μελέτη των αιτιών & των επιπτώσεων της βίας κατά των γυναικών και της αποτελεσματικότητας των προληπτικών μέτρων.

Δ.3      Καταπολέμηση της διακίνησης γυναικών  και βοήθεια  προς τα θύματα εξαναγκασμού σε πορνεία και σωματεμπορία

Ε.         Γυναίκες και ένοπλες συγκρούσεις

Ε.1       Αύξηση της συμμετοχής γυναικών στην επίλυση συγκρούσεων στα επίπεδα λήψης  αποφάσεων και  προστασία των γυναικών που ζουν σε κατάσταση ένοπλης ή άλλης σύγκρουσης ή κάτω από ξένη κατοχή

            Ε.2       Μείωση υπερβολικών στρατιωτικών δαπανών και έλεγχος της διαθεσιμότητας των εξοπλισμών

Ε.3       Προώθηση   ειρηνικών  μορφών  επίλυσης  συγκρούσεων και μείωση των περιστατικών παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμά των σε καταστάσεις συγκρούσεων

            Ε.4       Προώθηση της συμβολής των γυναικών στην καλλιέργεια κλίματος ειρήνης

Ε.5       Παροχή  προστασίας, βοήθειας και κατάρτισης σε γυναίκες πρόσφυγες, άλλες εκτοπισμένες γυναίκες που χρειάζονται διεθνή προστασία και εσωτερικά εκτοπισμένες γυναίκες

            Ε.6      Παροχή βοήθειας στις γυναίκες των αποικιών και των εξαρτημένων εδαφών

ΣΤ.       Γυναίκες και οικονομία

Στ.1     Προώθηση των οικονομικών δικαιωμάτων και της ανεξαρτησίας των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην απασχόληση, τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας και τον έλεγχο των οικονομικών πόρων

Στ.2     Διευκόλυνση της ίσης πρόσβασης των γυναικών στους πόρους, την απασχόληση, τις αγορές και το εμπόριο.

Στ.3     Παροχή υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, κατάρτιση και πρόσβαση στις αγορές, στην πληροφόρηση και την τεχνολογία, ιδιαίτερα σε γυναίκες  χαμηλού εισοδήματος

            Στ.4     Ενίσχυση της οικονομικής δυνατότητας των γυναικών  και  των εμπορικών δικτύων

            Στ.5     Εξάλειψη του επαγγελματικού  διαχωρισμού  και  κάθε μορφής διάκρισης στην απασχόληση

Στ.6     Προώθηση  της  εναρμόνισης  των  επαγγελματικών και οικογενειακών ευθυνών μεταξύ γυναικών και ανδρών

Ζ.         Γυναίκες στην εξουσία και στη λήψη αποφάσεων

 Ζ.1     Λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της ίσης πρόσβασης των  γυναικών και της πλήρους συμμετοχής 

                       σε  δομές  εξουσίας  και  στη  λήψη   αποφάσεων

            Ζ.2      Αύξηση της ικανότητας των γυναικών να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων και στην εξουσία

Η.         Θεσμικοί μηχανισμοί για την προώθηση γυναικών

            Η.1       Δημιουργία ή ενίσχυση εθνικών μηχανισμών και άλλων κυβερνητικών φορέων

            Η.2       Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου  στη νομοθεσία και την πολιτική

Η.3       Δημιουργία και διάδοση στοιχείων ταξινομημένων κατά φύλο και πληροφορίες για σχεδιασμό και αξιολόγηση

Θ.         Ανθρώπινα Δικαιώματα των Γυναικών

Θ.1      Προώθηση  και  προστασία  των  ανθρωπίνων δικαιωμάτων  των γυναικών, μέσω της πλήρους εφαρμογής όλων των διατάξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα

            Θ.2      Διασφάλιση  ισότητας και απουσίας  διακρίσεων  σε νομοθετικό και πρακτικό επίπεδο

            Θ.3      Επίτευξη στοιχειώδους νομικής παιδείας

Ι.          Γυναίκες και Μ.Μ.Ε.

 Ι.1       Αύξηση της συμμετοχής και της πρόσβασης των γυναικών στην έκφραση και τη λήψη αποφάσεων εντός  και  μέσω  των  Μ.Μ.Ε. και των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας

 Ι.2       Κατάργηση της στερεότυπης εικόνας των γυναικών στα  Μ.Μ.Ε και προώθηση μιας ισορροπημένης εικόνας τους με σεβασμό στην αξιοπρέπεια των γυναικών

ΙΑ        Γυναίκες και Περιβάλλον

            ΙΑ.1     Ενεργή εμπλοκή των  γυναικών   στη   λήψη   αποφάσεων  για  το περιβάλλον σε όλα τα επίπεδα

            ΙΑ.2     Ενσωμάτωση ζητημάτων και  οπτικής του φύλου σε πολιτικές και προγράμματα για βιώσιμη ανάπτυξη

ΙΑ.3     Ενίσχυση  ή εγκαθίδρυση μηχανισμών σε εθνικό,  περιφερειακό και διεθνές επίπεδο για  την αξιολόγηση της επίπτωσης της αναπτυξιακής και της περιβαλλοντικής πολιτικής στις γυναίκες

ΙΒ.       Το κορίτσι

            ΙΒ.1     Εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης σε βάρος των κοριτσιών

            ΙΒ.2     Εξάλειψη αρνητικών πολιτισμικών συμπεριφορών και πρακτικών σε βάρος των κοριτσιών

ΙΒ.3     Προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων των κοριτσιών και αύξηση της επίγνωσης των αναγκών τους και των δυνατοτήτων τους

ΙΒ.4     Εξάλειψη των διακρίσεων κατά των κοριτσιών στην εκπαίδευση, στην ανάπτυξη ικανοτήτων και στην κατάρτιση.

            ΙΒ.5     Εξάλειψη  των διακρίσεων  κατά  των  κοριτσιών στην υγεία και  τη διατροφή.

ΙΒ.6     Εξάλειψη της οικονομικής εκμετάλλευσης και της παιδικής εργασίας και προστασία των νέων κοριτσιών στην εργασία

            ΙΒ.7     Εξάλειψη της βίας ενάντια στα κορίτσια

            ΙΒ.8     Προώθηση  της  συμμετοχής των κοριτσιών στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή

            ΙΒ.9     Ενίσχυση του ρόλου της οικογένειας στη βελτίωση της θέσης των κοριτσιών


[1] Πηγή της σύνοψης στα ελληνικά του περιεχομένου του Προγράμματος Δράσης είναι η ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, http://www.isotita.gr/index.php/docs/166