Νομολογία Ευρωπαϊκού Δικαίου

 • ΑΠ 417

  Η ονοματοδοσία αποτελεί περιεχόμενο της γονικής μέριμνας και είναι ανεξάρτητο από το δικαίωμα της επιμέλειας. Επί διαφωνίας των γονέων ως προς το όνομα του ανηλίκου, αποφασίζει το δικαστήριο με γνώμονα το συμφέρον του τέκνου. 

 • ΑΠ 428/2001

  Εκμετάλλευση πόρνης. Καταδίκη του κατηγορούμενου ο οποίος διαβίωνε από τα πορνικά κέρδη.

 • ΑΠ 430

  Αγωγή για συμμετοχή στα αποκτήματα κατά τη διάρκεια γάμου. Προϋποθέσεις. Απαραίτητα στοιχεία για το ορισμένο της αγωγής. Το ζήτημα άν επήλθε ή όχι από της τελέσεως του γάμου αύξηση της περιουσίας, εκτιμάται κατά το χρόνο άσκησης της αγωγής. Στον ίδιο χρόνο γίνεται και η αναγωγή σε χρήμα

 • ΑΠ 447

  Προϋποθέσεις αξίωσης του συζύγου προς συμμετοχή στα αποκτήματα του άλλου. Συμβολή συνιστάμενη και στην ανατροφή των ανήλικων τέκνων.

 • ΑΠ 481

  Διαζύγιο. Ισχυρός κλονισμός. Περιστατικά, διαφορετικά από τα της αγωγής, προβαλλόμενα από τον εναγόμενο προς απόκρουση της υπαιτιότητας  αποτελούν αιτιολογημένη άρνηση της αγωγής. Ανταπόδειξη αυτών χωρίς ιδιαίτερη δικαστική επιταγή. Κατοικία συζύγων. Κρίση εφετείας για εξαναγκασμό της συζύγου προς διαμονή σε ορισμένη οικία.

 • ΑΠ 497/2000

  Βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών που έκρινε ότι οι προσκύψασες ενδείξεις σε βάρος των κατηγορουμένων για ομαδικό βιασμό ήσαν επαρκείς για να στηρίξουν κατηγορίες εις βάρος τους για το ανωτέρω αδίκημα. 

 • ΑΠ 531/2003

  Αποπλάνηση παιδιού. Για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση. Ανάκληση της έγκλησης και οριστική παύση της ποινικής δίωξης.

 • ΑΠ 547

  Υπόσταση πολιτικού γάμου από αναρμόδιο δήμαρχο.

 • ΑΠ 560/2010

  Διαφορά εγκλήματος πρόκλησης σκανδάλου με ακόλαστες πράξεις από αυτό της αποπλάνησης παιδιών. Καταδικαστική απόφαση για αποπλάνηση παιδιών που είχαν συμπληρώσει το 10°, όχι, όμως, και το 13° έτος της ηλικίας τους, κατά συρροή. Η επισκόπηση και λήψη υπόψη φωτογραφικών αποτυπώσεων από βιντεοκασέτα που κατασχέθηκε δεν προσκρούει στο ν. 2225/1994 "απόρρητο επικοινωνιών κ.λπ.". Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα από τη χρησιμοποίηση του ως άνω αποδεικτικού μέσου.

 • ΑΠ 57/2007

  Καταδίκη για βιασμό

 • ΑΠ 588/1995

  Ψευδορκία για εγκατάλειψη εγκύου

 • ΑΠ 595/1996

  Νοητή και η απόπειρα του εγκλήματος διευκόλυνσης αλλότριας ακολασίας. Για την πραγμάτωση του εγκλήματος δεν απαιτείται κατά την κρατήσασα γνώμη και η πραγμάτωση της ασέλγειας.

 • ΑΠ 631

  Γονική μέριμνα. Ασκείται και από τους δύο γονείς. Σε περίπτωση διαφωνίας αποφασίζει το δικαστήριο. Ονοματοδοσία. Διαφωνία γονέων που βρίσκονταν σε διάσταση. Αγωγές για καθορισμό ονόματος τέκνου. Απόφαση Εφετείου με την οποία δέχτηκε ότι ο συνδυασμός των ονομάτων των πάππων της πατρικής και της μητρικής γραμμής εξασφαλίζει το συμφέρον του τέκνου. Το Εφετείο  δεν παραβίασε το έθιμο, κατά το οποίο στο πρώτο τέκνο δίνεται το όνομα του εκ του πατρός πάππου ή μάμμης.

 • ΑΠ 633/2007

  Αιτιολογημένη καταδίκη για βιασμό κατά συρροή και κατ` εξακολούθηση εις βάρος ανηλίκων 11-14 ετών. Εν μέρει αναίρεση απόφασης όσον αφορά την καταδικαστική διάταξη της περί αποπλάνησης παιδιού κατ` εξακολούθηση, λόγω υπέρβασης εξουσίας, εφόσον, αν και ο παθών προέβη σε δήλωση ανάκλησης της έγκλησης για την ως άνω πράξη, το δικαστήριο, αντί να παύσει την ποινική δίωξη, κήρυξε ένοχο τον κατηγορούμενοΜη επέλευση ακυρότητας από την παράσταση μάρτυρος κατά την εξέταση άλλου μάρτυρος.

 • ΑΠ 634

  Διάσταση συζύγων. Άσκηση της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων τους. Αναίρεση της υπ αριθμόν 1438/1993 αποφάσεως του Εφετείου Θεσσαλονίκης γιατί ενώ δέχεται ότι ο πατέρας τρέφει στοργή και αγάπη για τα τέκνα του αναθέτει αποκλειστικά την άσκηση της γονικής μέριμνας στην μητέρα τους και γιατί η άνω απόφαση στερείται νόμιμης βάσης όσον αφορά το θέμα της προσωπικής επικοινωνίας του πατέρα με τα τέκνα του.

 • ΑΠ 639

  Αναγνωρίζεται το δικαίωμα στον άνδρα να ελέγχει την αλληλογραφία της γυναίκας του ή ακόμη να διαβάζει το ημερολόγιό της εάν προκύπτουν υπόνοιες για τη συζυγική πίστη.

 • ΑΠ 655

  Δικαίωμα της συζύγου για συμμετοχή στα αποκτήματα κατά τη διάρκεια του γάμου κατ' ΑΚ 1400, έστω και αν το απόκτημα είναι προγενέστερο του ν. 1329/1983, υφίσταται και στην περίπτωση που αυτό είναι "λαϊκή κατοικία" που παραχωρήθηκε από το κράτος στο σύζυγο, ως "αρχηγό της οικογένειας", σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 775/1964, δεδομένου ότι η παραχώρηση αυτή έγινε με "χρέωση της τρέχουσας αξίας του" κατά το χρόνο της παραχώρησης και δεν συνιστά δωρεά. Ως εκ τούτου τίθεται θέμα συμβολής της συζύγου στην απόκτηση της κατοικίας, που τεκμαίρεται στο 1/3 της αξίας της ή σε περίπτωση εκποίησής της λόγω πωλήσεως και απόκτησης με το εντεύθεν τίμημα άλλου περιουσιακού στοιχείου στο 1/3 της αξίας του νέου αυτού περιουσιακού στοιχείου κατά το χρόνο της αμετάκλητης λύσης του γάμου.

 • ΑΠ 658/2006

  Παραπομπή για μαστροπεία

 • ΑΠ 668

  Νομική φύση αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα του γάμου. Χρονικό σημείο    από το οποίο μπορεί να ζητηθεί αυτή η αξίωση. Συμφωνία μεταξύ των συζύγων για την τύχη της εν λόγω αξιώσεως εξαρτώμενη απότην αίρεση του  λόγου του διαζυγίου, δυνάμει του οποίου θα λυθεί ο γάμος.

 • ΑΠ 671/1999

  Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ποινής για βιασμό εναντίον παθόντα με μυοτονική δυστροφία.