Για τον συγκεκριμένο τομέα δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία με αναφορά στη διάσταση του φύλου, αλλά καταγράφονται μόνο πολιτικές δράσεις στο εθνικό πρόγραμμα για την ουσιαστική ισότητα των φύλων.