Έτος
2001
Νόμος / διάταξη που αφορά
350 ΠΚ
Αντικείμενο/ Βασικοί Ωφελούμενοι
ΟΛΟΙ
Σημασία απόφασης
Χαρακτηριστικό παράδειγμα του εγκλήματος του 350 ΠΚ

 

Παρατίθεται απόσπασμα της με αρ. 428/2001 απόφασης του Αρείου Πάγου:

Ότι ο αναιρεσείων κατά το από αρχών Απριλίου 1993 έως 18 Μαρτίου 1996 χρονικό διάστημα, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, παρέβη το άρθρο 350 ΠΚ και ειδικότερα, ενώ ήταν πωλητής κοσμημάτων σε φανερούς και κρυφούς οίκους ανοχής και εστερείτο περιουσιακών στοιχείων  συνεδέθη ερωτικώς από  το έτος 1991 με την εγκαλούσα .............. , η οποία εκπορνεύετο κατ` επάγγελμα, ως εκδιδόμενη προς βιοπορισμό επί χρήμασι εις αόριστο και ανεπίλεκτο αριθμό ανδρών, αφού την διαβεβαίωνε ότι θα έπαιρνε διαζύγιο από την σύζυγό  του και υπόσχετο σ`αυτήν (εγκαλούσα) ότι πρόθεσή του ήταν  να την νυμφευθεί πράγμα που και η σύζυγος εβεβαίωνε την εγκαλούσα με την οποία είχε φιλικές  σχέσεις επετύγχανε καθόλο  το προαναφερόμενο  χρονικό διάστημα να διατρέφεται και να  διαβιώνει  πολυτελέστατα  από τα πορνικά της κέρδη λαμβάνοντας προς τούτο καθημερινά  τις εισπράξεις αυτής εκ του ως άνω επαγγέλματός της, ενώ γνώριζε την προέλευσή τους.  Από την  εκμετάλλευση των ανήθικων αυτών  κερδών της, εκτός από τη συντήρησή του και την παντελή διαβίωσή του προέβη και στην αγορά των παρακάτω αυτοκινήτων: α) του με αριθμό κυκλοφ. .... ταξί, μάρκας MERCEDES, το οποίο αγόρασε στο όνομά του δυνάμει της με αριθμό 31962/27-12-1994 συμβ/κής πράξης της συμβ/φου Αθηνών ............ , Β) Του με αρ. κυκλ. ..... ταξί, μάρκας MERCEDES που αγόρασε στ` όνομά του δυνάμει της με αριθμό 150/18-3-1996 συμβ/κής πράξης της συμβ/φου Αθηνών ........ , γ) του με αρ. κυκλοφ. .... ταξί μάρκας  MERCEDES που αγόρασε στο όνομα της συζύγου του ............... δυνάμει της με αρ. 37961/23-2-1995 συμβ/κής πράξεως της συμβ/φου  Αθηνών .......... και δ) του με αριθμό κυκλοφορίας  ...... ΙΧΕ αυτ/του, μάρκας MERCEDES 190, που αγόρασε στο όνομά του  αντί του ποσού των 20.000.000 δρχ. κατά το μήνα Ιούνιο του 1993.Επομένως ο κατηγορούμενος πρέπει να κηρυχθεί ένοχος. Με  τις παραδοχές αυτές που είναι σαφείς και πλήρεις, το Τριμελές Εφετείο αφενός διέλαβε στην προσβαλλομένη την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία και αφετέρου υπήγαγε σωστά τα πιο πάνω πραγματικά περιστατικά στη διάταξη του άρθρου 350 ΠΚ, την οποία δεν παραβίασε ούτε ευθέως ούτε εκ πλαγίου. Επομένως οι πρώτος και δεύτερος λόγοι αναιρέσεως, που αναφέρονται στις πλημμέλειες του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Δ`και Ε` ΚΠοινΔ  και με τους οποίους υποστηρίζονται τα αντίθετα, πρέπει να απορριφθούν, ως αβάσιμοι.

Επειδή, κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ` Θ` περίπτ. στ` ΚΠολΔ, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως, για υπέρβαση εξουσίας, όταν το δικαστήριο καταδίκασε για έγκλημα, για το οποίο δεν υποβλήθηκε νόμιμα η απαιτούμενη έγκληση. Όμως το έγκλημα του άρθρου 350 ΠΚ, για το οποίο καταδικάστηκε ο αναιρεσείων, διώκεται αυτεπαγγέλτως. Κατά συνέπεια ο τρίτος λόγος αναιρέσεως, με τον οποίο προβάλλεται  αιτίαση για υπέρβαση εξουσίας, για το λόγο ότι το Τριμελές Εφετείο, που καταδίκασε τον αναιρεσείοντα για πράξη, που τελέστηκε μέχρι το Μάρτιο 1996, ενώ η έγκληση της ............... υποβλήθηκε το Σεπτέμβριο 1997, δηλαδή μετά την παρέλευση τριμήνου, στηρίζεται σε εσφαλμένη προϋπόθεση και πρέπει να απορριφθεί, ως αβάσιμος.