Άρθρο 34

Συνδυασμοί - Αριθμός υποψηφίων βουλευτών -Ποσοστό υποψηφίων κατά φύλο

1. Οι υποψήφιοι που ανακηρύσσονται σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο παίρνουν μέρος στις εκλογές είτε σε συνδυασμό, είτε ως μεμονωμένοι.

2. Οι συνδυασμοί μπορεί να είναι είτε συνδυασμοί ενός μόνο κόμματος, είτε συνδυασμοί συνασπισμού περισσοτέρων συνεργαζομένων κομμάτων, είτε συνδυασμοί ανεξαρτήτων.

3. Κανείς δεν μπορεί να μετέχει σε περισσοτέρους από ένα συνδυασμούς. Κατ' εξαίρεση ο αρχηγός κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων μπορεί να μετέχει στους συνδυασμούς του κόμματος ή του συνασπισμού του οποίου ηγείται σε δύο εκλογικές περιφέρειες, στις οποίες έχει ανακηρυχθεί υποψήφιος.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:…

2. Την ανάγκη σύστασης Γραφείου Ισότητας των δύο φύλων στο Υπουργείο Γεωργίας, που θα βοηθήσει σημαντικά στην ενημέρωση του γυναικείου αγροτικού πληθυσμού στους γρηγορότερους ρυθμούς εξέλιξης των σχέσεων των δύο φύλων και θα διευκολύνει την άμεση παρακολούθηση εφαρμογής της Εθνικής νομοθεσίας, όσο και των κοινοτικών οδηγιών που αντιμετωπίζουν το πιο πάνω θέμα αποφασίζουμε: