Νομολογία Ευρωπαϊκού Δικαίου

 • ΑΠ 1722/2005

  Ασέλγεια παρά φύση αρρένων που τελέστηκε με κατάχρηση μιας σχέσης εξάρτησης που στηρίζεται σε οποιαδήποτε υπηρεσία.

 • ΑΠ 1744/1993

  Ο αιτών την επανάληψη της διαδικασίας καταδικάσθηκε σε ποινή φυλακίσεως για παρά φύση ασέλγεια κατ` εξακολούθηση. Η διαφοροποίηση της κατάθεσης του παθόντος δεν καθιστά, από μόνη της, φανερό ότι ο καταδικασθείς είναι αθώος, για την πράξη, που καταδικάστηκε.

 • ΑΠ 1775/2008

  Ανθρωποκτονία από πρόθεση, ακούσια απαγωγή και βιασμός κατ΄εξακολούθηση, παράνομη κατακράτηση της παθούσας χωρίς τη θέλησή της με σκοπό την ακολασία και τον εξαναγκασμό της σε εξώγαμη συνουσία. Συστηματικός βασανισμός της με ιδιαίτερη σκληρότητα και πρόκληση σωματικών κακώσεων με τον ανωτέρω σκοπό από τον οποίο επήλθε τελικά ο θάνατος.

 • ΑΠ 1780

  Διαζύγιο. Η καθιέρωση αναίτιων λόγων διαζυγίου (π.χ. τετραετής  διάσταση) δεν αντίκειται στη συνταγματική αρχή της ισότητας των πολιτών. Εφαρμογή άρθρου 281 ΑΚ και στην αγωγή διαζυγίου για άμβλυση εξαιρετικά επιβλαβών επιδράσεων του διαζυγίου στα συμφέροντα του αντιτιθεμένου συζύγου ή των τέκνων.

 • ΑΠ 1783/2008

  Βιασμός κατ` εξακολούθηση, αποπλάνηση παιδιού και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Δεν συντρέχει έλλειψη ακρόασης σε απόρριψη αιτήματος για την κατ` αντιπαράσταση εξέταση των μαρτύρων αφού ακόμα και μετά την παράλειψη του Προέδρου να το εξετάσει, ο αναιρεσείων δεν προσέφυγε στο δικαστήριο. Το δικαστήριο διέταξε μόνο την διεξαγωγή της αποδεικτικής διαδικασίας κεκλεισμένων των θυρών, όχι δε και την απαγγελία της αποφάσεως. Με την άσκηση σωματικής βίας, ο αναιρεσείων εξανάγκασε τα ανήλικα θύματά του να ανεχθούν πράξεις με έντονο γενετήσιο και ηδονιστικό χαρακτήρα, που κατέτειναν στην διέγερση και ικανοποίηση της γενετήσιας επιθυμίας του. Σεξουαλικές επιθέσεις του κατηγορουμένου, ανεξάρτητα από το πως χαρακτηρίζονται. Δεν εκτίθενται αρνητικά περιστατικά σε χρόνο προγενέστερο του χρόνου της τελέσεως των πράξεων που να δικαιολογούν την μη συνδρομή στο πρόσωπο του αναιρεσείοντος της ελαφρυντικής περιστάσεως της έντιμης ατομικής και οικογενειακής ζωής αφού τα ως άνω αρνητικά περιστατικά ανάγονται στο χρονικό διάστημα που ο αναιρεσείων τέλεσε τις πράξεις. 

 • ΑΠ 1801

  Διαζύγιο - διατροφή  συζύγο:  εάν η αγωγή διαζυγίου  είχε ασκηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 1329/1983, οι λόγοι  και οι συνέπεις διαζυγίου κρίνονται  κατά το δίκαιο  που ίσχυε  κατά το χρόνο  άσκησης της αγωγής.  Συνεπώς, και η αξίωση διατροφής ρυθμίζεται από τις παλαιές διατάξεις του ΑΚ  που ήσαν  ευνοικώτερες  για τη γυναίκα εφόσον ο άνδρας είχε κηρυχθεί  μόνος υπαίτιος,  η δε άνιση αυτή μεταχείριση αποτελεί  δικαιολογημένη παρέκκλιση  από την συνταγματική αρχή της ισότητας.  

 • ΑΠ 1836/1993

  Εγκατάλειψη εγκύου. Οικονομική αδυναμία της εγκυμονούσης

 • ΑΠ 1845/2006

  Τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης.

  Ιατρικά ενδεδειγμένη διακοπή της κυήσεως για λόγους ευγονικής, εξαιτίας του ότι υπήρχε σοβαρή πιθανότητα βαρύτατων συγγενών ανωμαλιών του κυοφορούμενου συνεπεία προηγηθεισών ακτινογραφιών εις την έγκυο, δεδεομένου ότι δεν αναφέρονται στην απόφαση με σαφήνεια και πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα προκύψαντα από την αποδεικτική διαδικασία πραγματικά περιστατικά, στα οποία στηρίχθηκε η απορριπτική κρίση του δικαστηρίου επί του ως άνω ισχυρισμού.

 • ΑΠ 1862/2010

  Είναι επαρκώς αιτιολογημένη η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση για βιασμό. Το δικαστήριο δέχτηκε ότι ο κατηγορούμενος κατέλαβε την παθούσα κοιμώμενη και αφενός χρησιμοποιώντας τις υπέρτερες σωματικές του δυνάμεις και αφετέρου ασκώντας σωματική βία με χτυπήματα και απειλές, έκαμψε την αντίστασή της και ήλθε σε κατά φύση συνουσία μαζί της.

 • ΑΠ 1880

  Διαζύγιο. Δυνατότητα μετά τη διακοπή της συμβίωσης να παραχωρηθεί στον έναν σύζυγο η αποκλειστική χρήση του ακινήτου που χρησίμευε ως οικογενειακή στέγη, ανεξάρτητα του ποιος είναι κύριος αυτού. Φύση της σχέσης αυτής. Η παραχώρηση αυτή της χρήσης δεν εμποδίζει την εκποίηση του ακινήτου.

 • ΑΠ 1885/2001

  Αιτιολογημένη καταδίκη για βιασμούς κατ΄ εξακολούθηση, ακούσια απαγωγή με σκοπό την εξώγαμη συνουσία κατ’ εξακολούθηση, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, παράνομη οπλοκατοχή και διάθεση σε ανηλίκους ναρκωτικών ουσιών ώστε να προκαλέσει την κάμψη της αντίστασής τους και την διευκόλυνση της ακολασίας. 

 • ΑΠ 19

  Οικογενειακό δίκαιο. Ρύθμιση της οικογενειακής στέγης σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης. Το δικαστήριο έχει το δικαίωμα να παραχωρήσει την αποκλειστική χρήση ολόκληρου ή τμήματος του ακινήτου που χρησιμεύει ως οικογενειακή στέγη στον έναν από τους συζύγους, λαμβάνοντας υπόψη τις συντρέχουσες ειδικές συνθήκες, το συμφέρον των τέκνων και τις αρχές της επιείκειας, ανεξάρτητα από το ποιος είναι κύριος του ακινήτου, ή έχει απέναντι στον κύριο δικαίωμα χρήσης. Η παραχώρηση μπορεί να γίνει με ή χωρίς αντάλλαγμα το οποίο μπορεί να υπολογιστεί ή όχι κατά τον καθορισμό της διατροφής.

 • ΑΠ 1910

  Βασικό κριτήριο για την ανάθεση της γονικής μέριμνας και ειδικότερα της επιμέλειας των ανήλικων τέκνων στον ένα από τους γονείς τους είναι το συμφέρον του τέκνου. Η ανάθεση της επιμέλειας στον ένα από τους γονείς, εκ λόγων αναγομένων στο συμφέρον του τέκνου, αποτελεί παρέκκλιση από την αρχή της ισότητας των γονέων στο λειτουργικό τούτο δικαίωμά τους το οποίο τίθεται υπό δικαστική ρύθμιση, παραβιάζονται δε και η αρχή αυτή και οι βασικοί κανόνες διαπαιδαγώγησης, που στηρίζονται στα πορίσματα της παιδικής ψυχολογίας προς βλάβη του ανηλίκου, ενώ παράλληλα δυσχεραίνεται και η ρυθμιστική επέμβαση του δικαστηρίου όταν το τέκνο περιάγεται σε στάση αρνήσεως ή αντιπάθειας έναντι του ετέρου των γονέων από πράξεις ή παραλείψεις εκείνου που έχει την επιμέλειά του. Εξάλλου, το συμφέρον του τέκνου συνιστά αόριστη νομική έννοια με αξιολογικό περιεχόμενο, το οποίο εξειδικεύεται από το ουσιαστικό δικαστήριο. Γι΄ αυτό η κρίση του ως προς το αν, ενόψει των περιστάσεων που δέχθηκε, για την ύπαρξη των οποίων κρίνει ανέλεγκτα, εξυπηρετείται το συμφέρον του τέκνου, υπόκειται στον αναιρετικό έλεγχο. Αν η απόφαση περιέχει κρίση για την εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου, πλην όμως αυτή είναι εσφαλμένη, δημιουργείται λόγος αναίρεσης από το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολΔικ. Αν η απόφαση δεν έχει ως προς τούτο καθόλου αιτιολογίες ή έχει ανεπαρκείς, ασαφείς ή αντιφατικές αιτιολογίες υπόκειται σε αναίρεση κατ΄ άρθρο 559 αριθ. 19 ΚπολΔικ.

 • ΑΠ 1922

  Ρύθμιση χρήσης οικογενειακής στέγης λόγω διάσπασης της έγγαμης συμβίωσης των συζύγων. Παραχώρηση μέρους της οικογενειακής στέγης στη σύζυγο, με την οποία συμβιώνουν και τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων. Συνιστά επιβαλλόμενο με δικαστική  απόφαση περιορισμό της ιδιοκτησίας χάριν του συμφέροντος της οικογένειας και ειδικότερα των ανηλίκων μελών της και επομένως, είναι επιτρεπτή και δεν προσκρούει στις διατάξεις του Συντάγματος περί προστασίας της ιδιοκτησίας ούτε στις διατάξεις της ΕΣΔΑ.

 • ΑΠ 193

  Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα του γάμου. Νόμιμο μαχητό τεκμήριο για
  συμμετοχή στο 1/3 της αύξησης. Η αξίωση του συζύγου για συμμετοχή στα αποκτήματα του γάμου είναι χρηματική ενοχή. Έννοια "αυξήσεως" της περιουσίας.
  Κρίσιμο χρονικό σημείο στο οποίο κρίνεται η αύξηση. Ενστάσεις που μπορεί να προτείνει ο εναγόμενος, ώστε να πετύχει είτε τη μείωση της περιουσίας του είτε τη μη συμμετοχή του συζύγου του στην αύξηση της περιουσίας του. Πράξεις που συμβάλλουν στην επαύξηση αυτής. Ειδικότερα η παροχή υπηρεσιών του ενός συζύγου εντός της συζυγικής οικίας. Προσδιορισμός του μέτρου που επιδρά στην
  επαύξηση. 

 • ΑΠ 1972/2010

  Απορρίπτεται εν μέρει η έφεση του εκζητουμένου κατά της αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών σχετικά με την έκδοση του εκκαλούντος ύστερα από αίτηση των δικαστικών αρχών του Καναδά. Ειδικότερα, ως προς την αποδιδόμενη σ' αυτόν πράξη της σεξουαλικής επίθεσης σε βάρος ανηλίκου κάτω των 16 ετών, έγινε δεκτό ότι συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοση του εκκαλούντος, ήτοι πρόκειται για πράξη για την οποία επιτρέπεται η έκδοση σύμφωνα με την ισχύουσα μεταξύ των κρατών συνθήκη, ενώ από τα διαλαμβανόμενα στη δικογραφία έγγραφα αποδεικνύεται η ταυτότητα του προσώπου του εκκαλούντος με αυτό του ειδικευόμενου ιατρού, ο οποίος εισήλθε στο δωμάτιο του Νοσοκομείου Παίδων όπου νοσηλευόταν ο ανήλικος και προέβη στην ανωτέρω πράξη για την οποία κατηγορείται και για την οποία προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις. Αντίθετα, γίνεται δεκτή η έφεση του εκζητουμένου αναφορικά με την πράξη της σεξουαλικής παρενόχλησης ανηλίκου, διότι, ενόψει του ότι ο ανήλικος ήταν κάτω των 16 - όχι όμως και κάτω των 15 -, η συμπεριφορά του εκκαλούντος δεν καθίσταται αξιόποινη κατά τους ελληνικούς ποινικούς νόμους και συγκεκριμένα δεν συνιστά αποπλάνηση ανηλίκου, ενώ, τέλος, δεν προβλέπεται στην οικεία συνθήκη δυνατότητα έκδοσης για την εν λόγω πράξη. 

 • ΑΠ 1976

  Γονική μέριμνα. Κριτήρια ανάθεσης στον έναν γονέα της επιμέλειας ανηλίκου τέκνου. Προσδιορισμός της έννοιας "συμφέρον" του τέκνου. Περιεχόμενο αυτού

 • ΑΠ 1985

  Τέκνα. Ρύθμιση του επωνύμου των τέκνων για τους γάμους που τελέστηκαν πριν και μετά το Ν. 1329/1983. Σε περίπτωση διαστάσεως των γονέων και διαφωνίας αυτών ως προς το επώνυμο του τέκνου, εφαρμόζεται αναλογικά η διάταξη του άρθρου 1512 ΑΚ.

 • ΑΠ 20/2011

  Καταδίκη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Αυτή η απόφαση αφορά ασελγείς χειρονομίες μεταξύ ανδρών. Το Δικαστήριο δεν δέχθηκε ότι υπήρξε σωματική επαφή, στοιχείο αποαραίτητο για τη συνδρομή της ασελγούς χειρονομίας, αλλά ούτε και ότι έγινε πρόταση ρητή ή με χειρονομίες που να αφορά τέλεση ασελγούς πράξης.

 • ΑΠ 205/2010

  Το έγκλημα του βιασμού είναι τετελεσμένο (και όχι σε απόπειρα) οσάκις το θύμα, λόγω του αιφνιδιασμού ή άλλων περιστάσεων, θεώρησε εύλογα ανέφικτη ή μάταιη την αντίσταση, και δεν αντιστάθηκε καθόλου στην σωματική βία του δράστη.