ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • 1038/2004 ΕΦ ΠΑΤΡΩΝ

  Απόλυση εγκύου εργαζομένης με σχέση εργασίας ή σχέση έμμισθης εντολής. Έννοια των όρων αυτών. Δικαιώματα της απολυθείσης. Νόμιμα διεκδικούνται αποδοχές υπερημερίας έστω και αν πρόκειται για άκυρη σύμβαση εργασίας οπότε ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει μόνο τη νόμιμη αποζημίωσή του. Πότε καταγγέλεται νόμιμα η σύμβαση εργασίας της εγκύου.

 • 1051/1988 ΑΠ

  Η καταγγελία της εργασιακής συμβάσεως της εγκυμονούσας εφόσον δεν συντρέχει σπουδαίος λόγος απαγορεύεται και αν γίνει είναι άκυρη, χωρίς να έχει σημασία η γνώση από τον εργοδότη της εγκυμοσύνης. Πότε συντρέχει σπουδαίος λόγος. Η μειωμένη απόδοση της εγκύου δεν θεωρείται σπουδαίος λόγος.

 • 1095/1998 ΑΠ

  Προκήρυξη διαγωνισμού για πρόσληψη σε θέσεις εργασίας, που θα κενωθούν σε ορισμένη προθεσμία. Η προκήρυξη αυτή αποτελεί πρόταση συνάψεως συμβάσεως εργασίας υπό την αίρεση επιτυχίας στον διαγωνισμό και της κενώσεως θέσεων. Σύνταγμα. Ισότητα φύλων. Ανίσχυρη η προκήρυξη διαγωνισμού χωριστά, για την πλήρωση ορισμένου αριθμού θέσεων εργασίας για κάθε φύλο. Η ακυρότητα αυτή δεν επιδρά κατά τα λοιπά στο κύρος του διαγωνισμού και στην κατάρτιση της συμβάσεως εργασίας βάσει των λοιπών όρων της προκηρύξεως.

 • 1139/2007 ΕΦ ΑΘ

  Η καταγγελία της εργασιακής σύμβασης αορίστου χρόνου είναι δικαίωμα του καταγγέλοντα και δεν πρέπει να ασκείται καταχρηστικά, άλλως είναι άκυρη.

  Καταχρηστική η καταγγελία που γίνεται για εκδίκηση σε βάρος του μισθωτού που απέκρουσε τις ερωτικές προτάσεις του εργοδότη, που τον παρενόχλησε σεξουαλικά.

  Ακυρη καταγγελία και προσβολή της προσωπικότητας του μισθωτού.

  Αξίωση για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, που συνίσταται σε ορισμένο ποσό.

  Κριτήρια καθορισμού του ποσού από το δικαστήριο.

 • 1177/1995 ΑΠ

  Καθαρίστριες νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Αποδοχές. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας. Ποσοστό επί των αποδοχών τους. Οικογενειακό επίδομα. Προϋποθέσεις χορηγήσεως. Αρχή της ισότητας. Χορήγηση του επιδόματος με τις ίδιες προϋποθέσεις και στα δύο φύλα εργαζομένων. Αναίρεση. Παραίτηση από λόγο αναίρεσης. Συνέπειες. Κατάργηση ως προς αυτόν.

 • 119/2006 Μ.ΠΡ ΑΘ

  Καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας. Η λύση της σύμβασης εργασίας με τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας δεν είναι υποχρεωτική αλλά δυνητική. Ο μισθωτός δικαιούται να παραμείνει στην εργασία του παρά τη συμπλήρωσή του. Ο εργοδότης που τον απολύει χωρίς τη συναίνεσή του είναι υπερήμερος, γιατί η καταγγελία της σύμβασης εργασίας είναι άκυρη.

 • 130/2005 ΑΠ

  Συνταγματικές αρχές της ισότητας των δύο φύλων και της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας. Έννοια του όρου "αμοιβή" της ανωτέρω διατάξεως υπ΄ αρ. 83/1981 απόφαση του ΔΔΔΔ Αθηνών, άρθρο 4 αυτής. Χορήγηση, βάσει αυτής και σε εφαρμογή και εκτέλεσή της οικογενειακού επιδόματος στο προσωπικό των ΚΤΕΛ σε ποσοστό 5% για το κάθε ένα και μέχρι τριών ανηλίκων τέκνων, εφ΄ όσον αυτά, ανεξαρτήτως φύλου είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών ή των 25, εφ΄ όσον σπουδάζουν, ή εφ΄ όρου ζωής, εάν είναι ανίκανα λόγω αναπηρίας και ειδικώς για τα θήλεα εξ αυτών, για όσο χρόνο παραμένουν άγαμα. Κρίση ότι η ανωτέρω κανονιστική διάταξη εισάγει ευνοϊκή ρύθμιση, με βάση το φύλο για τους εργαζομένους των ΚΤΕΛ με ενήλικα άγαμα θήλεα τέκνα σε βάρος των συναδέλφων τους με ενήλικα άγαμα άρρενα τέκνα και αντιβαίνει προς τις εκ προπαρατεθεισών διατάξεων καθιερούμενες αρχές, αφού μάλιστα η επίμαχη διαφορετική μεταχείριση δεν απαιτεί για τη χορήγηση του επιδόματος, αλλά, πλην της αγαμίας, προσδιοριστικά στοιχεία. Επομένως, δεν μπορεί να αποτελέσει η καταργημένη πλέον διάταξη της ανωτέρω διαιτητικής αποφάσεως βάση για εξίσωση υπέρ των εργαζομένων με ανήλικα άγαμα άρρενα τέκνα, αφού αυτοί δεν μπορούν να αρυσθούν δικαιώματα από καταργημένη διάταξη.

 • 1360/1992 ΑΠ

  Μίσθωση εργασίας. Οδηγία Συμβουλίου Υπουργών ΕΟΚ. Ιση μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε τομείς εργασιακής σχέσης πέρα από τον τομέα της αμοιβής. Ανεπίτρεπτη από τον εργοδότη, όταν προκηρύσσει διαγωνισμό για την πρόσληψη προσωπικού, η παραβίαση της αρχής της ισότητας με κριτήριο τη διαφορά φύλου. Διοικητικές κυρώσεις. Νόμοι, κανονισμοί, διοικητικές πράξεις ως και κάθε διάταξη αντίθετες στην αρχή της ίσης μεταχειρίσεως καταργούνται. Εισαγωγή από κράτη-μέλη μέτρων που θα επιτρέπουν σε κάθε αδικημένο, την επιδίωξη των δικαιωμάτων του διά της δικαστικής οδού. Εναρμονισμός ελληνικής νομοθεσίας προς οδηγία ΕΟΚ με Ν 1414/84. Οποιαδήποτε ρήτρα, σε διαγωνισμό, που καθορίζει διαφορετικά κριτήρια επιλογής με βάση το φύλο, είναι απολύτως άκυρη, χωρίς να θίγεται το κύρος του διαγωνισμού. Υποχρέωση εργοδότη να προσλάβη τον επιτυχόντα αδιακρίτως φύλλου.

 • 1362/2009 ΑΠ

  Οι εργαζόμενες που αποχωρούν από την εργασία τους για να γεννήσουν αλλά το έμβρυό τους γεννιέται νεκρό απολαμβάνουν την ίδια νομική προστασία με όσες γεννούν χωρίς προβλήματα. Καταγγελία εργασιακής σχέσεως κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης. Πότε είναι έγκυρη. Περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ιατρικής επισκέπτριας με φαρμακευτική εταιρία, η οποία απουσίασε εκ της εργασίας της λόγω τοκετού νεκρού εμβρύου και συνακόλουθης άδειας λοχείας της, άνευ σπουδαίου λόγου και χωρίς την τήρηση του προβλεπόμενου τύπου. Άκυρη η καταγγελία αυτή. Απολύτως άκυρη η καταγγελία σύμβασης εργασίας εργαζομένης, γενόμενη πριν από την πάροδο ενός έτους μετά τον τοκετό, χωρίς να υπάρχει σπουδαίος προς τούτο λόγος, έστω και αν το έμβρυο γεννήθηκε νεκρό.

 • 1366/2009 ΑΠ

  Μειωμένο ωράριο λόγω θηλασμού και εν γένει φροντίδας του τέκνου. Αίτηση της εργαζομένης για χορήγηση αδείας με αποδοχές ισόχρονης με την περίοδο που χορηγείται μειωμένο ωράριο. Παραπομπή στην Ολομέλεια, για να ελεγχθεί, αν η χορήγηση αυτή της άδειας ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη ή συνιστά δικαίωμα με όρια την καταχρηστική άσκηση αυτού.

 • 1429/2004 ΑΠ

  Οργανισμός Υπηρεσίας της Τράπεζας AMERICAN EXPRESS BANK LTD, καταρτισθείς με ειδική σ.σ.ε. και δημοσιευθείς στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πρόβλεψη σε αυτόν ότι η σύμβαση εργασίας των εργαζομένων της ανωτέρω τράπεζας λύεται, μεταξύ άλλων και με τη συμπλήρωση ορίου ηλικίας, διαφοροποιουμένου όμως αναλόγως του φύλλου αυτών, και δή μείζονος για τους άνδρες έναντι του αντιστοίχου των γυναικών, καθώς και με την καταγγελία, αλλά κατόπιν εισηγήσεως του πειθαρχικού συμβουλίου της τράπεζας. Κρίση ότι: α) η διά των διατάξεων του ανωτέρω οργανισμού καθιέρωση διαφορετικού ορίου ηλικίας για την υποχρεωτική λύση της συμβάσεως εργασίας μεταξύ ανδρών και γυναικών υπαλλήλων της τράπεζας αντίκειται στην και συνταγματικώς κατοχυρωμένη ισότητα των φύλων και είναι συνεπώς ανίσχυρη, με συνέπεια και οι γυναίκες εργαζόμενες να αποχωρούν υποχρεωτικώς με τη συμπλήρωση του ιδίου με τους άνδρες συναδέλφους τους ορίου ηλικίας και β) η σύμβαση εργασίας μεταξύ της τράπεζας και των υπαλλήλων της είναι ορισμένου χρόνου, διότι η διά καταγγελίας πρόωρη λύση της, εφ΄ όσον προϋποθέτει την προηγούμενη, έστω και μη δεσμευτική για την τράπεζα, εισήγηση του πειθαρχικού συμβουλίου, συνιστά καταγγελία μόνο με τη συνδρομή σπουδαίου λόγου.

 • 1751/2009 ΕΦ ΘΕΣΣΑΛ

  Απόλυση εγκύου. Προϋποθέτει την ύπαρξη σπουδαίου λόγου, ο οποίος να καθιστά δυσβάσταχτη την περαιτέρω συνέχιση της σύμβασης εργασίας. Ο σπουδαίος λόγος πρέπει να αναφέρεται στο έγγραφο της απόλυσης.

 • 1758/1999 ΕΦ ΘΕΣΣΑΛ

  Προκήρυξη διαγωνισμού. Αποτελεί πρόταση για σύναψη σύμβασης εργασίας υπό την αίρεση της επιτυχίας στο διαγωνισμό και της κένωσης μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία θέσης, αντίστοιχης προς τη σειρά επιτυχίας. Αν ο εργοδότης, κατά παράβαση της απαγόρευσης διακρίσεων με κριτήριο το φύλο, προκηρύξει χωριστά την πλήρωση ορισμένου αριθμού θέσεων για κάθε φύλο, η διάκριση αυτή είναι ανίσχυρη, χωρίς η ακυρότητα να επιδρά κατά τα λοιπά στο κύρος του διαγωνισμού και στην περαιτέρω κατάρτιση της εργασιακής σύμβασης. Οι διαγωνισθέντες θεωρούνται τότε ως επιτυχόντες κατά τη σειρά της βαθμολογίας τους, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το φύλο. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο, η οποία έχει κηρυχθεί περατωμένη.

 • 1785/2001 ΑΠ

  Καθιέρωση διακρίσεων κατά την λύση της συμβάσεως εργασίας με βάση το φύλο. Είναι επιτρεπτές μόνο καθ΄ όσον αναφέρονται στις βιολογικές και ψυχικές ιδιαιτερότητες της γυναίκας, όπως είναι οι υπό της Οδηγίας 76/107 της ΕΟΚ που δικαιολογούν την προστασία της εργαζόμενης γυναίκας κατά την διάρκεια της κυήσεως, του τοκετού και της γαλουχίας. Η απομάκρυνση από την εργασία της γυναίκας υπαλλήλου από τον εργοδότη της λόγω δικαιώματός της για συνταξιοδότηση οφειλομένης στην συμπλήρωση ορίου ηλικίας μικρότερου από εκείνο που ορίζεται για τους άνδρες, βάσει του άρθρου 8 β΄ του ν. 3198/1955, πρέπει να θεωρηθεί ότι δεν ισχύει πλέον ως εργοδοτικό δικαίωμα, μετά την ισχύ του άρθρου 15 του ν. 1414/1984. Οδηγία 79/7/19.12.1978 του Συμβουλίου ΕΟΚ για την προοδευτική εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως των δύο φύλων σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης.

 • 1936/2005 ΜΠΡ ΘΕΣΣΑΛ

   Η υβριστική και ανάρμοστη συμπεριφορά του εργοδότη, που συνιστά σεξουαλική παρενόχληση, προσβάλλει παράνομα και μειώνει ηθικά την προσωπικότητα της εργαζομένης.

 • 195/2005 ΜΠΡ ΣΑΜ

  Σεξουαλική παρενόχληση. - Αντιβαίνει τα χρηστά ήθη και συνιστά προσβολή της προσωπικότητας. Όταν εκδηλώνεται από ισχυρότερο λόγω θέσης εργασίας πρόσωπο συνιστά και κατάχρηση δικαιώματος. Η ενάγουσα πείστηκε από τον εναγόμενο να εργαστεί στην εταιρεία του. Παρακολουθούσε την προσωπική της ζωή και την πίεζε να συνάψει ερωτικές σχέσεις μαζί του. Αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Δεν όφειλε να λάβει άδεια από την αρχή προσωπικών δεδομένων για να χρησιμοποιήσει ως αποδεικτικό μέσο τις ερωτικές επιστολές του εναγομένου προς εκείνην. Επιδικάστηκε ηθική βλάβη 8.000 ευρώ και προσωπική κράτηση.

 • 198/1995 ΑΠ

  Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη προσωπικού. Συνιστά πρόταση για σύμβαση. Η υποβολή αιτήσεως συμμετοχής συνιστά αποδοχή της πρότασης. Διάκριση με κριτήριο το φύλο είναι αντισυνταγματική. Ακυρη η τυχόν διάκριση. Η ακυρότητα δεν επηρεάζει την υπόλοιπη σύμβαση. Προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού από την Τράπεζα Μακεδονίας - Θράκης. Πρόσληψη ανδρών με γενικό βαθμό επιτυχίας χαμηλότερο από μη προσληφθείσα γυναίκα. Υπερημερία του εργοδότη. Μετά την πάροδο έτους πλασματική μονιμοποίηση της μη προσληφθείσας.

 • 2083/1994 ΜΠΡ ΑΘ

  Ακυρη σύμβαση εργασίας ισχύει ως απλή σχέση εργασίας. Καταγγελία απλής σχέσης εργασίας. Καταβολή αποζημίωσης έστω και αν η καταγγελία έγινε άτυπα. Καταγγελία συμβάσεως εργασίας εγκυμονούσας. Ακυρη η καταγγελία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και ενός έτους μετά τον τοκετό.

 • 21/2006 ΑΠ (ΟΛΟΜ)

  Η διάταξη της ΔΑ 83/1981, κατά την οποία χορηγείται οικογενειακό επίδομα στους μισθωτούς των ΚΤΕΛ για καθένα από τα θήλεα τέκνα τους όσο χρόνο παραμένουν άγαμα, εισάγει ευνοϊκή ρύθμιση με βάση το φύλο και είναι ανίσχυρη ως αντισυνταγματική. Επομένως δεν μπορεί η διάταξη αυτή να αποτελέσει βάση για εξίσωση υπέρ των μισθωτών που έχουν ενήλικα άγαμα αγόρια.

 • 245/2002 ΑΠ

  Καταγγελία συμβάσεως εργασίας εγκύου εργαζομένης. Η προστασία την οποία ο νόμος παρέχει σε αυτήν δεν εξαρτάται από την γνώση ή όχι της εγκυμοσύνης της από τον εργοδότη. Σπουδαίος λόγος που δικαιολογεί, παρ΄ όλα αυτά, την απόλυσή της και ο οποίος πρέπει να αναγράφεται στο έγγραφο της καταγγελίας που κοινοποιείται σε αυτήν. Συνιστά τέτοιον λόγο και η πλημμελής ή μη προσήκουσα εκτέλεση των καθηκόντων της ή η μη συμμόρφωσή της σε οδηγίες του εργοδότη, υπό την προϋπόθεση, βεβαίως, ότι η εν λόγω συμπεριφορά της δεν είναι απότοκος της καταστάσεως της εγκυμοσύνης της.

  Παράλειψη της απολυθείσας εγκύου εργαζομένης να αποκαλύψει στην εργοδότριά της την κατάσταση της εγκυμοσύνης της κατά την ημέρα που της ανακοινώθηκε η απόλυσή της, την οποία της αποκάλυψε μετά τρεις ημέρες, και δη κατά την ημέρα παραλαβής της έγγραφης καταγγελίας της συμβάσεώς της και εισπράξεως της αποζημιώσεως της, και τούτο μέσω της επ΄ αυτής σημειωθείσας σχετικής επιφυλάξεώς της. Το γεγονός αυτό δεν συνιστά καταχρηστική συμπεριφορά της καταλύουσα το δικαίωμά της για προβολή της ακυρότητας της απολύσεώς της.