ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Yπόθεση C-438/99 Maria Luisa Jiménez Melgar κατά Ayuntamiento de Los Barrios

  Προστασία των εγκύων γυναικών - Οδηγία 92/85/ΕΟΚ - Άρθρο 10 - Άμεσο αποτέλεσμα και περιεχόμενο - Απόλυση - Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

 • Yπόθεση C-460/06 Nadine Paquay κατά Société d’architectes Hoet + Minne SPRL

  Προστασία των εγκύων γυναικών – Οδηγία 92/85/EOK – Άρθρο 10 – Απαγόρευση της απολύσεως από την έναρξη της εγκυμοσύνης μέχρι τη λήξη της άδειας μητρότητας – Περίοδος προστασίας – Απόφαση περί απολύσεως εργαζομένης κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου προστασίας – Κοινοποίηση και εφαρμογή της αποφάσεως περί απολύσεως μετά την εκπνοή αυτής της περιόδου – Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών εργαζομένων – Οδηγία 76/207/EOK – Άρθρα 2, παράγραφος 1, 5, παράγραφος 1, και 6 – Άμεση δυσμενής διάκριση λόγω φύλου – Κυρώσεις.

 • Yπόθεση C-476/99 H. Lommers κατά Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

  Ίση μεταχείριση των εργαζομένων ανδρών και εργαζομένων γυναικών - Εξαιρέσεις - Μέτρα για την προώθηση της ισότητας ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών - Υπουργείο το οποίο θέτει στη διάθεση του προσωπικού του επιδοτούμενες θέσεις βρεφονηπιακού σταθμού - Θέσεις που κρατούνται μόνο για τα τέκνα γυναικών δημοσίων υπαλλήλων, εκτός αν κατά την κρίση του εργοδότη πρόκειται για επείγουσα περίπτωση.

 • Yπόθεση C-506/06 Sabine Mayr κατά Bäckerei und Konditorei Gerhard Flöckner OHG

  Οδηγία 92/85/ΕΟΚ – Μέτρα που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και θηλαζουσών εργαζομένων – Έννοια του όρου "έγκυος εργαζόμενη".

  Απαγόρευση απόλυσης των εγκύων εργαζομένων από την έναρξη της εγκυμοσύνης τους μέχρι το πέρας της άδειας μητρότητας – Εργαζόμενη που απολύθηκε ενώ τα ωάριά της, κατά τον χρόνο της κοινοποίησης της απόλυσης, είχαν γονιμοποιηθεί τεχνητώς, αλλά δεν είχαν μεταφερθεί στη μήτρα της – Οδηγία 76/207/ΕΟΚ – Ίση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών εργαζομένων – Εργαζόμενη που υποβάλλεται σε τεχνητή γονιμοποίηση – Απαγόρευση απόλυσης.

 • Yπόθεση C-519/03 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου

  Συμφωνία-πλαίσιο για τη γονική άδεια – Υποκατάσταση της γονικής άδειας από την άδεια μητρότητας – Ημερομηνία μετά την οποία χορηγείται ατομικό δικαίωμα γονικής άδειας.

 • Yπόθεση C‑104/09 Pedro Manuel Roca Alvarez κατά Sesa Start Espana ETT SA

  Δικαίωμα άδειας των μητέρων που εργάζονται ως μισθωτές – Δυνατότητα χρήσης της άδειας από τη μητέρα που εργάζεται ως μισθωτή ή τον πατέρα που εργάζεται ως μισθωτός – Μητέρα που δεν εργάζεται ως μισθωτή – Μη χορήγηση του δικαιώματος άδειας στον πατέρα που εργάζεται ως μισθωτός.

 • Yπόθεση C‑116/08 Christel Christel Meerts κατά Proost NV

  Οδηγία 96/34/EΚ – Συμφωνία-πλαίσιο για τη γονική άδεια που συνήφθη από τη UNICE, το CEEP και τη CES – Ερμηνεία της ρήτρας 2, σημεία 6 και 7 – Γονική άδεια μερικού χρόνου – Απόλυση εργαζομένου πριν τη λήξη της γονικής άδειας χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη προθεσμία καταγγελίας – Υπολογισμός της αποζημίωσης.

 • Yπόθεση C‑149/10 Χατζή κατά Υπουργού Οικονομικών

  Οδηγία 96/34/EΚ – Συμφωνία πλαίσιο για τη γονική άδεια – Ερμηνεία της ρήτρας 2.1 της συμφωνίας πλαισίου – Δικαιούχος της γονικής άδειας – Γονική άδεια σε περίπτωση γεννήσεως διδύμων – Έννοια "γέννηση" – Συνυπολογισμός του αριθμού των γεννηθέντων τέκνων – Αρχή της ίσης μεταχειρίσεως.

 • Yπόθεση C‑194/08 Susqnne Gassmayr κατά Bundesminister fur Wissenschaft und Forschung

  Κοινωνική πολιτική − Οδηγία 92/85/ΕΟΚ − Εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων – Άρθρα 5, παράγραφος 3, και 11, σημεία 1 έως 3 − Άμεσο αποτέλεσμα − Έγκυος εργαζόμενη η οποία απαλλάχθηκε από την εργασία της κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της − Εργαζόμενη τελούσα σε άδεια μητρότητας − Δικαίωμα λήψεως επιδόματος εφημερίας.

 • Yπόθεση C‑232/09 Dita Danosa κατά LKB Lizings SIA

  Οδηγία 92/85/ΕΟΚ – Μέτρα που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων – Άρθρα 2, στοιχείο α΄, και 10 – Έννοια του όρου "έγκυος εργαζόμενη" – Απαγόρευση απόλυσης εγκύου εργαζομένης από την έναρξη της εγκυμοσύνης της μέχρι το πέρας της άδειας μητρότητας – Οδηγία 76/207/ΕΟΚ – Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών – Μέλη του διοικητικού συμβουλίου κεφαλαιουχικών εταιριών – Εθνική ρύθμιση επιτρέπουσα την απόλυση των μελών αυτών χωρίς κανέναν περιορισμό.

 • Yπόθεση C‑303/06 S. Coleman κατά. Attridge Law, Steve Law

  Οδηγία 2000/78/ΕΚ − Ίση μεταχείριση στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας − Άρθρα 1, 2, παράγραφοι 1, 2, στοιχείο α΄, και 3, καθώς και 3, παράγραφος 1, στοιχείο γ΄ − Άμεση δυσμενής διάκριση λόγω ειδικών αναγκών − Παρενόχληση λόγω ειδικών αναγκών − Απόλυση υπαλλήλου χωρίς ειδικές ανάγκες, ο οποίος όμως έχει τέκνο με ειδικές ανάγκες − Εμπίπτει − Βάρος αποδείξεως.

 • Yπόθεση C‑471/08 Sanna Maria Parviainen κατά Finnair Oyj

  Οδηγία 92/85/ΕΟΚ − Προστασία της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων − Άρθρα 5, παράγραφος 2, και 11, σημείο 1 − Εργαζόμενη η οποία μετατίθεται σε άλλη θέση εργασίας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της − Υποχρεωτική μετάθεση λόγω κινδύνου για την υγεία ή την ασφάλεια της εργαζομένης και του τέκνου της − Χαμηλότερη αμοιβή από τον μέσο όρο της αμοιβής που ελάμβανε προ της μεταθέσεως − Προηγούμενη αμοιβή αποτελούμενη από έναν βασικό μισθό και διάφορα επιδόματα − Υπολογισμός του μισθού τον οποίο δικαιούται έγκυος εργαζόμενη κατά τη διάρκεια της προσωρινής μεταθέσεώς της.

 • Yπόθεση C‑486/08 Zebtralbetriebsrat der Landeskrankenhauser Tirols κατά Land Tirol

  Κοινωνική πολιτική – Συμφωνίες-πλαίσια για την εργασία μερικής απασχόλησης και για την εργασία ορισμένου χρόνου – Δυσμενείς διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας που ισχύουν για τους συμβασιούχους εργαζόμενους που εργάζονται με μειωμένο ωράριο, περιστασιακά ή με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου – Αρχή της ίσης μεταχείρισης.

 • Yπόθεση C‑63/08 Virginie Pontin κατά T-Comalux SA

  Προστασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων κατά την εργασία – Οδηγία 92/85/ΕΟΚ – Άρθρα 10 και 12 – Απαγόρευση απόλυσης από την αρχή της εγκυμοσύνης έως το τέλος της άδειας μητρότητας – Ένδικη προστασία των δικαιωμάτων που απονέμει στους πολίτες το κοινοτικό δίκαιο – Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών – Οδηγία 76/207/ΕΟΚ – Άρθρο 2, παράγραφος 7, τρίτο εδάφιο – Λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση γυναίκας λόγω εγκυμοσύνης ή άδειας μητρότητας – Περιορισμοί ως προς τα μέσα παροχής ένδικης προστασίας που παρέχονται στις γυναίκες που απολύονται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους.

 • YπόθεσηC-415/10 Galina Meister κατά Speech Design Carrier Systems GmbH

  Ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία – Εργαζόμενος ο οποίος καταδεικνύει ότι πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε μία προκήρυξη θέσεως εργασίας – Δικαίωμα του εργαζομένου αυτού να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που διευκρινίζουν αν ο εργοδότης έχει προσλάβει άλλον υποψήφιο.

 • Α.Π. 10/2010 (ΟΛΟΜ)

  Χορήγηση σε εργαζόμενη μητέρα αντί μειωμένου ωραρίου, συνεχόμενης ισόχρονης άδειας με αποδοχές για να αναθρέψει το νεογέννητο τέκνο της. Η μη χορήγηση της σχετικής συναίνεσης του εργοδότη αποτελεί εκδήλωση του διευθυντικού δικαιώματός του και υπόκειται στον έλεγχο της καταχρηστικής άσκησής του. 

 • Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας έτους 1993

  Άρθρο 6 - Άδεια γάµου και γεννήσεως τέκνου

  Εργαζόµενοι και εργαζόµενες που συνάπτουν γάµο, δικαιούνται να πάρουν άδεια γάµου πέντε (5) εργάσιµων ηµερών µε αποδοχές η οποία δεν συµψηφίζεται µε την ετήσια κανονική άδεια που προβλέπεται από τον Α.Ν. 539/45. Σε περίπτωση γεννήσεως τέκνου ο πατέρας δικαιούται µία µέρα άδεια µε αποδοχές για κάθε τέκνο.

 • Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 2000 ΚΑΙ 2001

  Άρθρο 6 - Ετήσια άδεια µε αποδοχές

  Από 1.1.2000 εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια 30 εργάσιµων ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα εξαήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας ή 25 εργάσιµων ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα πενθήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας.

 • Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 2004 ΚΑΙ 2005

  ΆΡΘΡΟ 8 - Μειωµένο ωράριο για τη φροντίδα του τέκνου

  Η άδεια θηλασµού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  έχει ως αφετηρία τη λήξη της άδειας λοχείας,  δηλαδή 9  εβδοµάδες  µετά τον τοκετό.

 • Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 2008 ΚΑΙ 2009

  Άρθρο 4 - Άδειες απουσίας για την παρακολούθηση σχολικής επίδοσης του παιδιού

  Για κάθε παιδί ηλικίας μέχρι 16 ετών που είναι μαθητής (-τρια), οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και μετά από άδεια του εργοδότη, ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος, συνολικά και για τους δύο γονείς, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη σχολική επίδοση του παιδιού.