Έτος
1988
Νόμος / διάταξη που αφορά
Άρθρο 15 ν. 1483/84
Αντικείμενο/ Βασικοί Ωφελούμενοι
Έγκυος εργαζόμενη / καταγγελία σύμβασης

 

Β Τμ. Πρόεδρος: Βασ. Λινάρδος, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ιω. Χριστιανόπουλος, Αεροπαγίτης. Δικηγόγοι: Νικ. Κωστάκης, Νικ. Σταυρόπουλος.

Κατά το άρθρο 15 του νόμου 1483/1984 "απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη η καταγγελία της σχέσης εργασίας εργαζομένης από τον εργοδότη της, τόσο κατα τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, όσο και για το χρονικό διάστημα ενός έτους μετά τον τοκετό ή κατά την απουσία της για μεγαλύτερο χρόνο, λόγω ασθένειας που οφείλεται στην κύηση ή τον τοκετό, εκτός εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος για καταγγελία. Ως σπουδαίος λόγος δεν μπορεί σε καμία περιπτωση να θεωρηθεί ενδεχόμενη μείωση της απόδοσης της εργασίας της εγκύου που οφείλεται στην εγκυμοσύνη". Από την πιο πάνω διάταξη προκύπτει ότι αντίθετα με τον προϊσχύσαντα νόμο 1082/1980, που ορίζε ότι ήταν απόλυτα άκυρη η καταγγελία της εργασιακής σύμβασης είχε γίνει γνωστή στον εργοδότη με οποιοδήποτε τρόπο , κατά το νόμου 1483/1984, ο οποίος εξαιρεί από την εφαρμογή του τους αποσχολουμένους στο Δημόσιο , τους Οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης , τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τη ναυτική εργασία, η καταγγελία της εργασιακής σύμβασης της εγκυμονούσας γυναίκας απαγορεύεται, και αν γίνει είναι άκυρη χωρίς να έχει σημασία ως προς την ακυρότητα της καταγγελίας η γνώση από τον εργοδότη της εγκυμοσύνης . Σπουδαίο λόγο, που παρέχει στον εργοδότη το δικαίωμα καταγγελίας της εργασιακής σύμβασης εγκυμονούσας γυναίακας αποτελούν ένα ή περισσότερα περιστατικά, τα οποία , με αντικειμενική περίπτωση, κατά την καλή πίστη, λαμβανομένων υπόψη και των συναλλακτικών ηθών, μη ανεκτή για το δικαιούμενο στην καταγγελία την παραπέρα συνέχιση της σύμβασης, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή ανυπαρξία πταίσματος στο πρόσωπο εκείνου κατά του οποίου γίνεται η καταγγελία . `Ετσι σπουδαίο λόγο αποτελεί και η μη συμμόρφωση της εργαζόμενης γυναίκας με τις οδηγίες του εργοδότη, η από μέρους της αμελής εκτέλεση της εργασίας και η επανειλμμένη εγκατάλειψη της εργασίας της. Σε καμμία όμως περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί σπουδαίος λόγος η ενδεχόμενη μείωση της απόδοσης της εργασίας της εγκύου που οφείλεται στην εγκυμοσύνη.