ΝΟΜΟΣ
ΠΔ 54
Έτος
2010
ΦΕΚ
Α’ 93
Σχετικά Άρθρα
Άρθρο 1 § 2
Αντικείμενο
Προσόντα στράτευσης και κατάταξης
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Γυναίκες και Οικονομία
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Γυναίκες στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας
Τομέας Πολιτικής
Ένοπλες δυνάμεις
Τομέας COFOG
Άμυνα
Ωφελούμενοι - χρήστες
Δημόσιος λειτουργός
Άρθρο 1

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του π.δ. 133/2002, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 207/2007 και το π.δ. 66/2008, αντικαθίσταται.

 

«4. Για όλες τις κατηγορίες προσωπικού της παραγράφου 1η του άρθρου 4, ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) αυτών, δηλαδή το πηλίκο του σωματικού βάρους του/της υποψηφίου σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους του/της σε μέτρα, για μεν τους άνδρες πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων «19-27», για δε τις γυναίκες, εντός των ορίων «18-25».

(Προεδρικό Διάταγμα 133/2002, ΦΕΚ:Α 109 20020517, Άρθρο 5 - Η παρ. 4 προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 1 του πδ 207/2007 (Α΄ 233/2.10.2007) και σύμφωνα με το άρθρο 2 του ιδίου πδ, ισχύει από 1.1.2008).