ΝΟΜΟΣ
261768
Έτος
1991
ΦΕΚ
ΦΕΚ Β 287/06-05-1991

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:…

2. Την ανάγκη σύστασης Γραφείου Ισότητας των δύο φύλων στο Υπουργείο Γεωργίας, που θα βοηθήσει σημαντικά στην ενημέρωση του γυναικείου αγροτικού πληθυσμού στους γρηγορότερους ρυθμούς εξέλιξης των σχέσεων των δύο φύλων και θα διευκολύνει την άμεση παρακολούθηση εφαρμογής της Εθνικής νομοθεσίας, όσο και των κοινοτικών οδηγιών που αντιμετωπίζουν το πιο πάνω θέμα αποφασίζουμε:

 

1. Συνιστούμε στη διεύθυνση Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου μας, Γραφείο Ισότητας των δύο φύλων με αρμοδιότητα στα πιο κάτω θέματα:

α) Συλλογή στοιχείων, ανάλυση και επεξεργασία για θέματα που αφορούν την ισότητα των δύο φύλων μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου.

β ) Επεξεργασία και παρακολούθηση εφαρμογής νόμων και διοικητικών πράξεων που αναφέρονται σε θέματα ισότητας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου.

γ.) Παρακολούθηση της Εθνικής νομοθεσίας, της Διεθνούς νομοθεσίας καθώς και της νομοθεσίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.) σε θέματα ισότητας και της ανάλογης νομολογίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (E.K.).

δ) Εκπροσώπηση του Υπουργείου Γεωργίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες (Ε.Κ.) και τους Διεθνείς Οργανισμούς για θέματα ισότητας και η ανταλλαγή πληροφοριών.

ε) Η σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας προσπάθεια για νομοθετική κατοχύρωση και προώθηση θεμάτων ισότητας, καθώς και η κατάρτιση ετήσιου προγράμματος δράσης του Γραφείου.

στ) Η μέριμνα σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου, για την πρακτική προώθηση της ισότητας, στην εξέλιξη, μετεκπαίδευση και αξιοποίηση του γυναικείου δυναμικού του Υπουργείου.

ζ) Η παροχή οδηγιών, κατευθύνσεων και γνώσεων για την ισότητα των δύο φύλων και το οικογενειακό δίκαιο.

η) Η παρακολούθηση των ρυθμών εξέλιξης των σχέσεων των δύο φύλων και η ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού σε αυτούς.

θ) Η ανταλλαγή πληροφοριών και ο συντονισμός των ενεργειών με τις διάφορες υπηρεσίες που ασχολούνται με θέματα ισότητας των δύο φύλων.

ι) Η προώθηση της συνεργασίας με Διεθνείς Οργανισμούς και η αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του Γραφείου Ισότητας στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.) και των Κοινοτικών οδηγιών.