ΝΟΜΟΣ
ΠΔ 84
Έτος
2008
ΦΕΚ
Α’ 125
Σχετικά Άρθρα
Άρθρο 1 §2 εδ. στ
Αντικείμενο
Προσόντα, κριτήρια και Διαδικασίες πρόσληψης συνοριακών φυλάκων
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Γυναίκες και Οικονομία
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Γυναίκες στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας
Τομέας Πολιτικής
Ένοπλες δυνάμεις
Τομέας COFOG
Άμυνα
Ωφελούμενοι - χρήστες
Δημόσιος λειτουργός

Άρθρο 1 - Προσόντα – προϋποθέσεις

 

2. Επιπλέον οι υποψήφιοι απαιτείται να συγκεντρώνουν τα ακόλουθα προσόντα - προϋποθέσεις:

στ. Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. χωρίς υποδήματα.