ΝΟΜΟΣ
ΥΑ Φ337.1/81/91513
Έτος
2005
ΦΕΚ
Β’ 1909
Αντικείμενο
Καθορισμός νέων κατώτερων ορίων επιδόσεως αθλητικών αγωνισμάτων υποψηφίων ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Γυναίκες και Οικονομία
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Γυναίκες στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας
Τομέας Πολιτικής
Ένοπλες δυνάμεις
Τομέας COFOG
Άμυνα
Ωφελούμενοι - χρήστες
Δημόσιος λειτουργός

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 

α. Την Φ.337.1/207519/Σ.6361/6 Νοε 2001/Απόφαση ΥΕΘΑ και την ΕΔΥΕΘΑ10−/2005 (Παράρτημα Γ), δια των οποίων είχαν καθοριστεί τα κατώτερα όρια επιδόσεων των

αθλητικών αγωνισμάτων των υποψηφίων για την εισαγωγή τους στα ΑΣΕΙ−ΑΣΣΥ από το ακαδημαϊκό έτος 2001 −2002.

β. Τον ν. 1911/1990 (Άρθρα 1, 2) και ν. 2913/2001 (Άρθρο 6 παρ. 1, 2) σύμφωνα με τους οποίους διαχωρίζονται οι Στρατιωτικές Παραγωγικές Σχολές - Τμήματα, ανάλογα με τα κατώτερα όρια επιδόσεων αθλητικών αγωνισμάτων που πρέπει να επιτύχουν οι υποψήφιοι (ανεξάρτητα από φύλο) στις παρακάτω κατηγορίες:

….