ΝΟΜΟΣ
1993
Σχετικά Άρθρα
Άρθρα 6-11
Αντικείμενο
Άδειες και εγκυμοσύνη
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Δικαιώματα γυναικών Γυναίκες και οικονομία
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Απασχόληση-Επαγγελματική Κατάρτιση Εργαζόμενη μητέρα
Τομέας Πολιτικής
Απασχόληση
Τομέας COFOG
Κοινωνική προστασία Γενικά οικονομικά θέματα
Ωφελούμενοι - χρήστες
Επιχειρήσεις και εργοδοτικές οργανώσεις Συνδικαλιστικές οργανώσεις Σώματα επιθεωρητών εργασίας Γονείς

Άρθρο 6 - Άδεια γάµου και γεννήσεως τέκνου

Εργαζόµενοι και εργαζόµενες που συνάπτουν γάµο, δικαιούνται να πάρουν άδεια γάµου πέντε (5) εργάσιµων ηµερών µε αποδοχές η οποία δεν συµψηφίζεται µε την ετήσια κανονική άδεια που προβλέπεται από τον Α.Ν. 539/45. Σε περίπτωση γεννήσεως τέκνου ο πατέρας δικαιούται µία µέρα άδεια µε αποδοχές για κάθε τέκνο.

Άρθρο 7 - Άδεια µητρότητας

Η συνολική διάρκεια της άδειας µητρότητας ορίζεται σε δεκαπέντε (16) εβδοµάδες. οκτώ (8) εβδοµάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ηµεροµηνία τοκετού και οι υπόλοιπες οκτώ (8) µετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγµατοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της αδείας θα χορηγείται υποχρεωτικά µετά τον τοκετό, ώστε να  εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής άδειας δεκάξι (16) εβδοµάδων. Ο χρόνος αυτής της αδείας αµείβεται σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες για το θέµα αυτό διατάξεις.

Άρθρο 8 - Γονική άδεια ανατροφής

1. Γονέας εργαζόµενος σε επιχείρηση ή εκµετάλλευση που απασχολεί τουλάχιστον πενήντα (50) άτοµα, εάν: α) έχει συµπληρώσει ένα (1) χρόνο εργασίας στον ίδιο χρόνο εργασίας στον ίδιο εργοδότη και β) ο άλλος γονέας εργάζεται έξω από την κατοικία τους, δικαιούται να λάβει γονική άδεια ανατροφής του παιδιού, µετά την λήξη της άδειας µητρότητας µέχρις ότου το παιδί συµπληρώσει ηλικία τριών ετών (3).

2. Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η διάρκειά της µπορεί να φθάσει έως τρεισήµισι (3,5) µήνες για κάθε γονέα και δίνεται από τον εργοδότη, µε βάση τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων των ενδιαφεροµένων δικαιούχων, µέχρι να καλυφθεί ποσοστό 8% του συνόλου των απασχολουµένων στην επιχείρηση για κάθε ηµερολογιακό έτος. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 5 του άρθρου 5, του Ν. 1483/1984.

Άρθρο 9 - Άδεια θηλασµού και φροντίδας παιδιών

1. Οι µητέρες εργαζόµενες δικαιούνται, για τον θηλασµό και τις αυξηµένες φροντίδες, που απαιτούνται για την αναστροφή του παιδιού επί χρονικό διάστηµα δύο ετών από τον τοκετό είτε να διακόπτουν τηνεργασία τους για µια ώρα κάθε µέρα, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά µια ώρα κάθε µέρα. Ύστερα  από συµφωνία των µερών η µείωση του χρόνου εργασίας µπορεί να ορίζεται σε δύο ώρες επί ένα χρόνο µετά τον τοκετό. 

2. Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού µπορεί εναλλακτικά να ζητήσει ο άνδρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόµενη µητέρα. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει ο άνδρας να προσκοµίσει στην επιχείρηση που απασχολείται βεβαίωση από τον εργοδότη της συζύγου του ότι η ίδια δεν λαµβάνει την άδεια θηλασµού και φροντίδας των παιδιών.

3. Το µειωµένο ωράριο για την φροντίδα του παιδιού θεωρείται και αµείβεται ως χρόνος εργασίας.

Άρθρο 10 - Νυκτερινή εργασία εγκύων γυναικών

Οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόµενες είτε µε πλήρη είτε µε µερική απασχόληση αναλαµβάνουν την υποχρέωση κατά την κατάρτιση προγραµµάτων εργασίας να αποφεύγουν την απασχόληση των εγκύων σε  νυχτερινή βάρδια.

Σε οποιαδήποτε στιγµή της εγκυµοσύνης και εφόσον η έγκυος το ζητήσει για λόγους υγείας, θα πρέπει να µετακινείται σε θέση ηµερήσιας απασχόλησης.

Άρθρο 11 - Ισότητα των δύο φύλων

Σύσταση Επιτροπής Ισότητας

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζουν την αρχή της ισότητας των δύο φύλων στην εργασίας όπως αυτή προσδιορίζεται από το Σύνταγµα, την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία καθώς και τους διεθνείς κανόνες εργασίας. Γι' αυτό συµφωνούν να συµβάλλουν από κοινού αφενός στην προώθηση της ίσης µεταχείρισης και ίσων ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών στην εργασία, ειδικότερα δε σε θέµατα απασχόλησης, αµοιβής, εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης, αφετέρου δε στη λήψη µέριµνας για αξιοπρεπή µεταχείριση και συµπεριφορά στους χώρους εργασίας σε ζητήµατα που συνδέονται µε το φύλο τους.

2. Επιτροπή αποτελούµενη από τρία µέλη κάθε πλευράς των συµβαλλοµένων µερών και από τα δύο φύλα θα παρακολουθεί την εφαρµογή της νοµοθεσίας που διασφαλίζει την ίση µεταχείριση των εργαζοµένων ανδρών και γυναικών και των εργαζοµένων µε οικογενειακές υποχρεώσεις, όπως επίσης και την προώθηση των κοινών απόψεων που περιγράφονται στην προηγούµενη παράγραφο. Η επιτροπή ανακοινώνει τις διαπιστώσεις της στις διοικήσεις των συµβαλλοµένων µερών και τους προτείνει συγκεκριµένα µέτρα για την εξάλειψη κάθε άνισης µεταχείρισης στον τοµέα της αρµοδιότητάς της στις εργασιακές σχέσεις.