ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • ΑΠ 1005

  Γονική μέριμνα ανηλίκων τέκνων. Περιεχόμενο αυτής. Εντός αυτής περιλαμβάνεται και η επιμέλεια των τέκνων. Τρόπος άσκησης αυτής στην περίπτωση που οι γονείς του τέκνου έχουν χωρίσει.

 • ΑΠ 1055

  Διαζύγιο. Καθιερώνεται ως λόγος διαζυγίου ο αντικειμενικός κλονισμός της έγγαμης σχέσης και δεν τίθεται η υπαιτιότητα ως βάση του ισχυρού κλονισμού. Τα γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν ισχυρό κλονισμό μπορεί να είναι και ανυπαίτια ή ακόμη και μη καταλογιστά και δεν έχει σημασία ποιος από τους συζύγους δημιούργησε πρώτος το λόγο κλονισμού της έγγαμης συμβίωσης. Αν το κλονιστικό γεγονός αφορά και τους δύο συζύγους, το προς διάζευξη δικαίωμα γεννάται ανεξαρτήτως ποιον από τους δύο βαρύνει περισσότερο η ύπαρξή του και από το αν υπάρχει υπαιτιότητα μόνο στο πρόσωπο του ενός από τους συζύγους. Στη δίκη του διαζυγίου δεν δικαιολογείται σε καμία πλευρά έννομο συμφέρον για την έρευνα της υπαιτιότητας, αφού το δεδικασμένο της διαπλαστικής απόφασης του διαζυγίου, δεν εκτείνεται σε ζητήματα υπαιτιότητας. Η απόφαση που κηρύσσει τη λύση του γάμου δεν αποτελεί δεδικασμένο ούτε ως προς την ύπαρξη καθεαυτή των επί μέρους πραγματικών περιστατικών που επέφεραν τον κλονισμό της έγγαμης σχέσης, ούτε ως προς το ζήτημα της υπαιτιότητας για τον κλονισμό αυτόν, τα δε ζητήματα υπαιτιότητας κρίνονται αυτοτελώς στη δίκη διατροφής.

 • ΑΠ 1105

  Ως περιουσία κατά την έννοια του άρθρου 1400 ΑΚ, η οποία αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης από τον ένα σύζυγο, στην απόκτηση της οποίας τεκμαίρεται μαχητώς ότι συνέβαλε και ο άλλος κατά ποσοστό 1/3, νοείται το σύνολο του περιουσιακού περιεχομένου δικαιωμάτων, που είναι δυνατό να αποτιμηθούν σε χρήμα, και επομένως και τα χρήματα που έχουν κατατεθεί σε τράπεζα, σε κοινό λογαριασμό με τρίτο (joint account). Ο εναγόμενος σύζυγος στην περιουσία του οποίου περιλαμβάνεται και κατάθεση χρημάτων σε κοινό λογαριασμό, μπορεί να ισχυρισθεί και αποδείξει ότι ορισμένο ποσοστό της κατάθεσης σε κοινό λογαριασμό αυτού και τρίτου, ανήκει στον τρίτο. Ο ισχυρισμός αυτός, ως ένσταση, πρέπει να προταθεί κατά τρόπο ορισμένο, με αναφορά δηλαδή της σχέσης μεταξύ αυτού και του τρίτου, συνδικαιούχου του λογαριασμού, προσδιορίζοντας και το ποσοστό ή ποσό αυτό.

 • ΑΠ 1165

  Συναινετικό διαζύγιο. Πιθανές ακυρότητες ή ελαττώματα της βουλήσεως επιτρέπεται να προβληθούν στο πλαίσιο της δίκης που ανοίγει με τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης του διαζυγίου. Αν η συναίνεση δόθηκε κατόπιν απάτης, τότε ο σύζυγος έχει σχετικό έννομο συμφέρον να ασκήσει έφεση, ώστε να πετύχει την εξαφάνιση της απόφασης για τη λύση του γάμου του. Ρύθμιση του επωνύμου του συζύγου μετά το γάμο τους. Η συγκεκριμένη διάταξη αφορά κανόνα αναγκαστικού δικαίου. Επιτρεπόμενες συμβάσεις μεταξύ των συζύγων για τη ρύθμιση του επωνύμου αυτών κατά τη διάρκεια του γάμου και μετά τη λύση αυτού. Έφεση του συζύγου - συγγραφέως με λόγο ότι απατήθηκε στη συναίνεσή του για έκδοση διαζυγίου, η οποία τελούσε υπό τον όρο ότι θα διατηρεί το επώνυμο του συζύγου της και μετά τη λύση του γάμου ενώ κάτι τέτοιο δεν δέχθηκε κατόπιν της έκδοσης της σχετικής απόφασης ο πρώην σύζυγός της.

 • ΑΠ 1177

  Διαζύγιο. Λόγοι. Κακόβουλη εγκατάλειψη. Δεν ενισχύεται η βάση της αγωγής με άλλα γεγονότα κλονιστικά της έγγαμης συμβίωσης.

 • ΑΠ 121

  Διακοπή εγγάμου συμβιώσεως. Η ρύθμιση της γονικής μέριμνας από το δικαστήριο γίνεται με βάση το συμφέρον του τέκνου. Προσδιοριστικά στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για την εξειδίκευση της νομικής αυτής έννοιας. Η οποιαδήποτε αντισυζυγική συμπεριφορά της εφεσίβλητης, αν θεωρηθεί ότι είναι υπαίτια και ότι επέφερε και αυτή αυτοτελώς ισχυρό κλονισμό της έγγαμης σχέσης των διαδίκων, δεν αναιρεί το εύλογο της διακοπής της έγγαμης συμβιώσεως της από την πλευρά της και μόνο ένσταση επιδίκασης ελαττωμένης διατροφής θα μπορούσε να θεμελιώσει, ενώ δεν ασκεί επιρροή στη ρύθμιση της γονικής μέριμνας ή της επιμέλειας των ανηλίκων. Οριστική ρύθμιση της γονικής μέριμνας, με ανάθεση της επιμέλειας των δύο εκ των τριών ανηλίκων τέκνων στον πατέρα και του τρίτου στη μητέρα. 

 • ΑΠ 1218

  Ανήλικα τέκνα. Ανάθεση της επιμέλειας στον έναν από τους δυο γονείς με κριτήρια το συμφέρον του τέκνου και το σεβασμό της ισότητας των δυο γονέων. Κριτήρια προσδιορισμού του συμφέροντος του τέκνου. Η υπαιτιότητα των γονέων για τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή το διαζύγιο δεν ασκεί επιρροή, εκτός αν η συμπεριφορά του υπαιτίου έχει επιδράσει και στην άσκηση της επιμέλειας. Το συμφέρον του τέκνου ως αόριστη έννοια με αξιολογικό περιεχόμενο υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο. 

 • ΑΠ 1316

  Σχέσεις γονέων και τέκνων. Ανάθεση επιμέλειας ανηλίκων τέκνων σε έναν από τους γονείς. Κριτήρια ανάθεσης. Έννοια "συμφέρον" των τέκνων. Φύση αυτής. Δικονομία πολιτική. Αναιρετικοί λόγοι. Προϋποθέσεις παραδεκτού και ορισμένου των λόγων της ευθείας και εκ πλαγίου παραβιάσεως των κανόνων του ουσιαστικού δικαίου. Κριτήρια δυνάμει των οποίων ανατίθεται η επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου στη μητέρα

 • ΑΠ 1321

  Γονική μέριμνα  ανηλίκου τέκνου. Περιεχόμενο  της γονικής μέριμνας. Επιμέλεια. Ανάθεση της επιμέλειας  από το δικαστήριο  στον έναν γονέα λόγω διαφωνίας τους για την άσκηση  της. Περιεχόμενο  της επιμέλειας. Ονομοατοδοσία του τέκνου. Λόγω  της σοβαρότητας  του θέματος, απαιτείται συμφωνία των συζύγων για την ονοματοδοσία, σε περίπτωση δε διαφωνίας, αυτή  επιλύεται  από το δικαστήριο.

 • ΑΠ 1329

  Δίκη για επιμέλεια τέκνου. Διακοπή έγγαμης συμβίωσης. Απόφαση που αναθέτει την επιμέλεια στη μητέρα. Διαπληκτισμοί και επεισόδια κατά την επικοινωνία του πατέρα με το τέκνο. Εκατέρωθεν καταδίκες. Συναινετικό διαζύγιο. Συμφωνία για άσκηση της επιμέλειας από τη μητέρα. Αδιαμφισβήτητη η αγάπη και των δύο γονέων. Η εργασία της μητέρας (διδασκαλία σε φροντιστήριο ξένων γλωσσών) δεν στερεί φροντίδων το τέκνο, εφόσον αυτήν την αντικαθιστά η μητέρα της. Μη απόδειξη των κατηγοριών κατά του προσώπου της γιαγιάς. Απόφαση. Πλήρεις , σαφείς,και μη αντιφατικές οι αιτιολογίες της προσβαλλομένης που ανέθεσε την    επιμέλεια στην μητέρα Κρίση ότι δεν παραβιάστηκε η ισότητα των γονέων και ότι η προβαλλόμενη δεν στερείται νομίμου βάσεως, εφόσον δεν  απαιτείται ο προσδιορισμός των ωρών ημερήσιας επαγγελματικής  απασχόλησης, για την κρίση ως προς την επάρκεια χρόνου για την άσκηση επιμέλειας ,ούτε του τρόπου με τον οποίο προκλήθηκαν οι σωματικές  βλάβες.

 • ΑΠ 1358

  Γονική μέριμνα και επιμέλεια ανήλικου τέκνου. Κριτήρια ανάθεσης της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα μετά την διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης. Συμφέρον Tου ανηλίκου. Ο ψυχικός δεσμός του παιδιού με τους γονείς και ο ελεύθερος χρόνος που μπορούν να διαθέσουν για το τέκνο αναγκαία στοιχεία για τον προσδιορισμό της έννοιας του συμφέροντος.

 • ΑΠ 1420

  Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα. Νομική φύση αυτής. Προϋποθέσεις ορισμένου της αγωγής με αντικείμενο τη συγκεκριμένη αξίωση. Κυρίως η αξίωση αυτή είναι χρηματική. Δεν αποκλείεται η αυτούσια απόδοση ενός αποκτήματος. Λύση του γάμου λόγω θανάτου. Προσδιορισμός του ενεργητικού της κληρονομίας. Δεν συνυπολογίζεται η αξίωση συμμετοχής του επιζώντος συζύγου. Εννοιολογικός προσδιορισμός της αυξήσεως της περιουσίας. Κρίσμο χρονικό σημείο προσδιορισμού της τελικής περιουσίας. Προίκα. Καθεστώς που διέπει τα προικώα μετά την κατάργηση της προίκας. Προσδιορισμός των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του προικολήπτη συζύγου. Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει ανέγερση οικοδομής σε προικώο ακίνητο.

 • ΑΠ 1426

  Διαζύγιο. Τετραετής διάσταση ως αμάχητο τεκμήριο ισχυρού κλονισμού του γάμου. Μη εναντίωση της διάταξης στο αρ. 21 παρ. 1, 5 παρ. 1, 4 παρ. 1 ΣΥΝΤ.

 • ΑΠ 1496

  Περιουσιακές σχέσεις συζύγων. Συμβολή του συζύγου στην αύξηση περιουσίας του άλλου.

  Στην περιουσιακή αύξηση, δεν υπολογίζεται ό,τι ο σύζυγος αποκτά από δωρεά, κληρονομία ή κληροδοσία ή με διάθεση των αποκτημάτων από αυτές τις αιτίες. Ως "δωρεά" πρέπει να νοηθεί οποιαδήποτε απόκτηση οφέλους από χαριστική αιτία.

 • ΑΠ 1511

  Διαζύγιο. Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα του γάμου. Προϋποθέσεις παραδεκτού και ορισμένου ασκήσεως της σχετικής αγωγής. Άσκηση σχετικής αγωγής από τη σύζυγο.

 • ΑΠ 1546

  Προσβολή πατρότητας. Η ιδιότητα του τέκνου ως τέκνου γεννημένου σε γάμο μπορεί να προσβληθεί δικαστικά με έγερση αγωγής, αφού το σχετικό τεκμήριο είναι μαχητό. Ασκηση αγωγής από τη μητέρα του τέκνου και παθητική νομιμοποίηση. 

 • ΑΠ 1557

  Περιουσιακές σχέσεις συζύγων. Συμβολή του συζύγου στην αύξηση περιουσίας του άλλου

  Ουσιώδεις προσθήκες σε προικώο ακίνητο - Λύση γάμου

  Εφόσον ο σύζυγος διενήργησε ουσιώδεις προσθήκες σε ακίνητο της συζύγου, το οποίο μετά την εισαγωγή του ν. 1329/1983 περιήλθε στην πλήρη κυριότητά της, δικαιούται, εφόσον λυθεί ο γάμος, να αναζητήσει τις δαπάνες αυτές είτε με βάση τις διατάξεις για τη συμμετοχή στα αποκτήματα είτε με βάση τη διάταξη του άρθρου 56 ν. 1329/1983. αποκτήματα του άλλου συζύγου 

 • ΑΠ 162

  Γονική μέριμνα και επιμέλεια ανήλικου τέκνου. Περιστατικά που λαμβάνονται υπόψη για την ανάθεση της σε έναν από τους γονείς. Ανάθεσή της στον πατέρα. Η ανάθεση στον πατέρα δεν αποτελεί παραβίαση των διδαγμάτων της κοινής πείρας.

 • ΑΠ 1700

  Γονική μέριμνα για το ανήλικο τέκνο. Τι περιλαμβάνει. Επί διαφωνίας των γονέων αποφασίζει το δικαστήριο, το οποίο πρέπει να αποβλέπει στο συμφέρον του τέκνου. Τι περιλαμβάνει η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου. Το δικαίωμα ονοματοδοσίας αποτελεί περιεχόμενο του δικαιώματος της γονικής μέριμνας, είναι όμως ανεξάρτητο από το δικαίωμα της επιμέλειας. Αν η επιμέλεια έχει ανατεθεί στον έναν γονέα και η γονική μέριμνα ανήκει και στους δύο γονείς, πρέπει να αποφασίσουν από κοινού για το όνομα του τέκνου, διαφορετικά αποφασίζει το δικαστήριο. Δόση στο τέκνο διπλού ονόματος που συνδυάζει τα ονόματα των δυο πάππων.

 • ΑΠ 1780

  Διαζύγιο. Η καθιέρωση αναίτιων λόγων διαζυγίου (π.χ. τετραετής  διάσταση) δεν αντίκειται στη συνταγματική αρχή της ισότητας των πολιτών. Εφαρμογή άρθρου 281 ΑΚ και στην αγωγή διαζυγίου για άμβλυση εξαιρετικά επιβλαβών επιδράσεων του διαζυγίου στα συμφέροντα του αντιτιθεμένου συζύγου ή των τέκνων.