Έτος
2001
Αντικείμενο/ Βασικοί Ωφελούμενοι
Εργαζόμενοι

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο εργοδότης έχει υποχρέωση σεβασμoύ των δικαιολογημένων συμφερόντων του μισθωτού (υποχρέωση προνοίας). Η υποχρέωση προνοίας αναλύεται στην υποχρέωση του εργοδότου να φροντίζει για την προστασία του μισθωτού και ειδικότερα να αποφεύγει κάθε ενέργεια που μπορεί να βλάψει τα συμφέροντα του τελευταίου και να παίρνει επί πλέον διάφορα μέτρα, απαραίτητα για το σκοπό αυτό.

Μεταξύ των ειδικότερων υποχρεώσεων του εργοδότου είναι και η υποχρέωση σεβασμού της προσωπικότητας του εργαζομένου. Ετσι ο εργοδότης έχει υποχρέωση προστασίας των άυλων συμφερόντων του εργαζομένου. Στον κύκλο των προστατευoμένων συμφερόντων του εργαζομένου περιλαμβάνεται και το δικαίωμα του εργαζομένου για την προστασία της προσωπικότητας από τις προσβολές συναδέλφων, ως είναι οι ερωτικές παρενοχλήσεις γυναικών από συναδέλφους τους.

Η προστασία του εργαζομένου, επί παραβάσεως της υποχρεώσεως αυτής του εργοδότου, ποικίλει ανάλογα με τα χρησιμοποιούμενα από τον εργοδότη μέτρα και τις επιλογές του θιγομένου, ο οποίος μπορεί να επικαλεστεί παράβαση της υποχρεώσεως προνοίας, καταχρηστική άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος, μονομερή βλαπτική μεταβολή, αλλά και καταγγελία της συμβάσεως εργασίας από τον εργοδότη