ΝΟΜΟΣ
ΠΔ 193
Έτος
1988
ΦΕΚ
Α' 84
Σχετικά Άρθρα
Άρθρο 1 και 10
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Δικαιώματα γυναικών Γυναίκες και οικονομία
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Κοινωνική ασφάλιση – πρόνοια Εργαζόμενη μητέρα Γάμος - οικογένεια
Τομέας Πολιτικής
Απασχόληση
Τομέας COFOG
Κοινωνική προστασία
Ωφελούμενοι - χρήστες
Επιχειρήσεις και εργοδοτικές οργανώσεις Συνδικαλιστικές οργανώσεις Σώματα επιθεωρητών εργασίας Γονείς

Άρθρο 1 - Επέκταση διατάξεων

Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Α' του ν. 1483/1984 (άρθρα 1 (παρ. 1)-18) εφαρμόζονται και στους απασχολούμενους στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με οποιαδήποτε σχέση, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στα επόμενα άρθρα του Π. Διατάγματος αυτού.

 

Άρθρο 10 - Χρόνος απουσίας

1. Ο χρόνος απουσίας που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1483/1984 και του παρόντος Π. Διατάγματος λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για κάθε συνέπεια, εκτός από την καταβολή αποδοχών, με εξαίρεση την άδεια του άρθρου 6 του παρόντος που είναι με αποδοχές.

2. Οι ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν στο διάστημα της απουσίας των υπαλλήλων σ' εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, παρακρατούνται από τις αποδοχές των επομένων, από την επάνοδό τους στην Υπηρεσία μηνών.