ΝΟΜΟΣ
ΠΔ 41
Έτος
2003
ΦΕΚ
Α΄ 44
Σχετικά Άρθρα
Άρθρα 1-3
Αντικείμενο
Προστασία εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Γυναίκες και υγεία
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Κοινωνική ασφάλιση - πρόνοια
Τομέας Πολιτικής
Νομοθεσία για την Κοινωνική αλληλεγγύη Απασχόληση
Τομέας COFOG
Κοινωνική προστασία
Ωφελούμενοι - χρήστες
Επιχειρήσεις και εργοδοτικές οργανώσεις Συνδικαλιστικές οργανώσεις Σώματα επιθεωρητών εργασίας

Άρθρο 1 - Σκοπός

Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγματος είναι η συμπλήρωση των διατάξεων για τη προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ της 19ης Οκτωβρίου 1992 "Σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων".

 

Άρθρο 2

1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 αντικαθίσταται.

2. Οι περιπτώσεις (α), (β) και (γ) του άρθρου 2 αντικαθίστανται.

3. Το άρθρο 8 αντικαθίσταται.

4. Το άρθρο 11 αντικαθίσταται.

5. Στο άρθρο 12, Παράρτημα Ι (εδάφιο Α 3 α) η επισήμανση R62 αντικαθίσταται.

Άρθρο 3 - Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.