ΝΟΜΟΣ
2956
Έτος
2001
ΦΕΚ
Α 258
Σχετικά Άρθρα
Άρθρο 35
Αντικείμενο
Κατάργηση διακρίσεων σε βάρος εργαζομένων γυναικών ως προς τα επιδόματα γάμου, συζύγου, τέκων και οικογενειακών βαρών
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Γυναίκες και οικονομία
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Απασχόληση – Επαγγελματική Κατάρτιση Γάμος - οικογένεια
Τομέας Πολιτικής
Απασχόληση
Τομέας COFOG
Γενικά Οικονο-μικά Θέματα
Ωφελούμενοι - χρήστες
Επιχειρήσεις κιι εργοδοτικές οργανώσεις Συνδικαλιστικές οργανώσεις Σώματα Επιθεωρητών Εργασίας
Άρθρο 35 - Κατάργηση διατάξεων που προκαλούν άνιση μεταχείριση εργαζομένων

 

1. Καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 1981 κάθε διάταξη νόμου, διατάγματος, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας ή διαιτητικών αποφάσεων, εσωτερικών κανονισμών ή οργανισμών επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων, καθώς και κάθε όρος ατομικών συμβάσεων εργασίας κατά το μέρος που θέτουν για τις έγγαμες εργαζόμενες γυναίκες ειδικές προϋποθέσεις, που δεν απαιτούνται αντίστοιχα για τους έγγαμους εργαζόμενους άνδρες, ως προς τη χορήγηση επιδομάτων γάμου ή συζύγου ή τέκνων ή οικογενειακών βαρών από εργοδότες του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα στους εργαζόμενους με σχέση ιδιωτικού δικαίου και στο μέτρο που συνεπάγονται δυσμενείς επιπτώσεις ως προς το ύψος των συντάξεων, οι οποίες χορηγήθηκαν σε έγγαμες γυναίκες μετά τις 23 Δεκεμβρίου 1984, εφόσον τα ανωτέρω επιδόματα δεν ελήφθησαν υπόψη στις συντάξιμες αποδοχές.

2. Έγγαμες γυναίκες, συνταξιούχοι Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης που χορηγούν συντάξεις στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 79/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19.12.78 (Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 10.1.79) δύναται να ζητήσουν την αναπροσαρμογή των συντάξεών τους με αίτησή τους προς τον Οργανισμό από τον οποίο συνταξιοδοτήθηκαν εντός δεκατεσσάρων (14) μηνών από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου. Η καταβολή των διαφορών που θα προκύψουν δεν δύναται να ανατρέξει σε χρόνο μεγαλύτερο της πενταετίας από την υποβολή της αίτησης.

Όπως η  παρ. 2 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 παρ. 13 του Ν. 3050/2002 (ΦΕΚ Α 214).