ΝΟΜΟΣ
1329
Έτος
1983
ΦΕΚ
Α' 25
Σχετικά Άρθρα
Άρθρο 1350 ΑΚ, Άρθρο 1354 ΑΚ, Άρθρο 1357 ΑΚ, Άρθρο 1378 ΑΚ
Αντικείμενο
Γάμος
Αρμόδιο υπουργείο
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Κορίτσι-παιδί, Γυναίκες και πολιτισμός
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Γάμος - Οικογένεια
Τομέας Πολιτικής
Δικαιοσύνη
Τομέας COFOG
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
Ωφελούμενοι - χρήστες
Άνδρες και γυναίκες που αντιμετωπίζουν διακρίσεις, Δημόσιος λειτουργός (βουλευτής κ.α.)
Συνδεδεμένες Διατάξεις
άρθρο 4 Ν3719/2008
Παρατηρήσεις
Ουσιαστική Ισότητα, Συνάφεια με Σύμφωνο Συμβίωσης, Εκσυγχρονισμός δικαίου
Άρθρο 1350 - Όροι για τη σύναψη του γάμου

ΓΑΜΟΣ

Για τη σύναψη γάμου απαιτείται συμφωνία των μελλονύμφων. Οι σχετικές δηλώσεις γίνονται αυτοπροσώπως και χωρίς αίρεση ή προθεσμία. Οι μελλόνυμφοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους. Το δικαστήριο μπορεί, αφού ακούσει τους μελλονύμφους και τα πρόσωπα που ασκούν την επιμέλεια του ανηλίκου, να επιτρέψει το γάμο και πριν από τη συμπλήρωση αυτής της ηλικίας, αν η τέλεσή του επιβάλλεται από σπουδαίο λόγο.

 

Όπως αντικαταστάθηκε από 18.02.1983 με το άρθρο 12 Ν. 1329/1983 (ΦΕΚ Α' 25).

Άρθρο 1354 - Κώλυμα από γάμο που υπάρχει

Εμποδίζεται η σύναψη γάμου πριν λυθεί ή ακυρωθεί αμετάκλητα ο γάμος που υπάρχει. Οι σύζυγοι μπορούν να επαναλάβουν την τέλεση του μεταξύ τους γάμου και πριν αυτός ακυρωθεί.

Άρθρο 1357 - Από αγχιστεία

Εμποδίζεται ο γάμος με συγγενείς εξ αγχιστείας, σε ευθεία γραμμή απεριόριστα και σε πλάγια ως και τον τρίτο βαθμό.

Άρθρο 1378 - Ποιος ενάγει για ακύρωση

Η αγωγή για ακύρωση του γάμου μπορεί να ασκηθεί: 1. στις περιπτώσεις των άρθρων 1350 έως 1352, 1354, 1356, 1357 και 1360 από τους συζύγους και από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, καθώς και από τον εισαγγελέα αυτεπαγγέλτως 2. στις περιπτώσεις των άρθρων 1374 και 1375 μόνο από τον σύζυγο που πλανήθηκε ή απειλήθηκε, όχι όμως από τους κληρονόμους του.

Όπως αντικαταστάθηκε από 18.02.1983 με το άρθρο 14 Ν. 1329/1983 (ΦΕΚ Α' 25).