ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το εμπορικό, κατ’ εξοχήν δίκαιο οργάνωσης των εμπορικών συναλλαγών σε ατομικό και συλλογικό δίκαιο, διακρίνεται για τον αμιγή τεχνοκρατικό χαρακτήρα του. Τούτο έχει ως συνέπεια να μην περιέχει άμεσα ή εμμέσως διατάξεις που να εισάγουν διακρίσεις μεταξύ των δύο φύλων. Ειδικότερα:

  1. Γενικό Μέρος του Εμπορικού Δικαίου: Περιλαμβάνει τις εμπορικές πράξεις, τις εμπορικές συμβάσεις και την επιμελητηριακή νομοθεσία. Δεν υφίστανται διατάξεις, που να εισάγουν διακρίσεις μεταξύ των δύο φύλων.
  2. Εταιρικό Δίκαιο: Ρυθμίζει την ίδρυση, λειτουργία και λύση των προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών. Και εδώ δεν υφίστανται διατάξεις, που να μπορούν να οδηγήσουν σε διακρίσεις μεταξύ φύλων.
  3. Δίκαιο Αξιογράφων: Ρυθμίζει τα αξιόγραφα, δηλαδή έγγραφα που ενσωματώνουν δικαιώματα. Ομοίως, δεν υφίστανται διατάξεις που να εισάγουν διακρίσεις.
  4. Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας: Ρυθμίζει τα απόλυτα και αποκλειστικά δικαιώματα επί άυλων αγαθών. Λ.χ. σήμα, επωνυμία, διακριτικός τίτλος, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, domainname κ.ά. Επίσης, περιλαμβάνει τα δίκαια του αθέμιτου και ελεύθερου ανταγωνισμού. Και εδώ, ισχύουν οι ανωτέρω παρατηρήσεις.
  5. Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας: Ρυθμίζει τα απόλυτα και αποκλειστικά δικαιώματα επί των έργων της διανοίας. Και εδώ δεν υφίστανται διατάξεις που να θίγουν την αρχή της ισότητας των φύλων.
  6. Ναυτικό Δίκαιο: Ρυθμίζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς των πλοίων και τις συμβάσεις εκμετάλλευσης αυτών. Ισχύουν και εδώ τα εκτεθέντα.
  7. Ασφαλιστικό Δίκαιο: Ρυθμίζει την ασφάλιση κινητών, ακινήτων και ευθύνης από τον κίνδυνο για τον οποίο καταρτίζεται η σύμβαση ασφάλισης, λ.χ. κίνδυνος πυρκαγιάς, κλοπής, ευθύνης από την οδήγηση ή την παροχή υπηρεσιών.
  8. Πτωχευτικό δίκαιο: Ρυθμίζει και οργανώνει την πτώχευση του εμπόρου, δηλαδή την περίπτωση που αυτός ευρίσκεται σε γενική και μόνιμη αδυναμία να εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του. Η πτώχευση επιφέρει συνέπειες στον ή στην σύζυγο του πτωχού. Πλην όμως, αυτές δεν εισάγουν διακρίσεις μεταξύ των φύλων. Ό,τι ισχύει για την σύζυγο του πτωχού, ισχύει και για τον σύζυγο της πτωχής.

Εντοπίστηκαν οι παρακάτω διατάξεις που να αφορούν την ισότητα των φύλων στο συγκεκριμένο τομέα δικαίου: