ΝΟΜΟΣ
Απόφαση Νομάρχη Φθιώτιδας 492
Έτος
2009
ΦΕΚ
Β΄ 257
Σχετικά Άρθρα
Άρθρο 3, παρ.γ.1
Αντικείμενο
Νομαρχία Φθιώτιδας – Προϊστά-μενος Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Εσωτερικών
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Γυναίκες και αγροτική ανάπτυξη
Τομέας Πολιτικής
Γεωργία
Τομέας COFOG
Τομεακά οικονομικά θέματα
Ωφελούμενοι - χρήστες
Αγρότισσες

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Εξουσιοδοτούμε τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α. Φθιώτιδας να υπογράφει με «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΝΟΜΑΡΧΗ» και μνημονεύοντας τα στοιχεία της παρούσας απόφασης, έγγραφα, αποφάσεις ή άλλες πράξεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τα κατωτέρω θέματα:

 

3. Τμήμα Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάπτυξης

γ. Γραφείο Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας (Α.Ο.Ο.)

1. Η ενημέρωση του αγροτισσών του Νομού.